Ferdi Kaza Sigortasında İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Ferdi Kaza Sigortasında İtirazın İptali Dava Dilekçesi


İSTANBUL  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                  :

CEVABA CEVAP VEREN

(DAVACILAR) :  1

VEKİLLERİ : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI : ………SİGORTA ŞİRKETİ

VEKİLİ :

KONUSU : Cevaba cevap  dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

  • Davalı tarafın, davaya cevap dilekçesinde dile getirmiş olduğu “teminatın işleyebilmesi için mağdurun araç içerisinde bulunması poliçenin olmazsa olmaz şartıdır “yolundaki beyanlarının tarafımızdan kabulü mümkün değildir.
  • Davalı şirket tarafından düzenlenen “ MOTORLU KARA TAŞITLARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU” nun C.GENEL BİLGİLER BAŞLIĞI ALTINDA 1.MADDESİNDE Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının teminat kapsamı tanımlanırken “ araç gerek hareket halinde gerek park halinde iken ,aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların ; isim belirtilmeden aracın sürücüsünün ve varsa muavinin ; ölüm,sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını yurt içi ve yurt dışında temin eder “ ifadelerine yer verilmek sureti ile talep etmiş olduğumuz tazminatın poliçe özel ve genel şartları gereğince teminat kapsamında bulunduğu açıkça beyan ve kabul edilmiştir.
  • Müvekkillerimin murisi ……..kendi aracının arkasında aldığı sebzeleri aracına yüklemekte iken araçla duvar arasına sıkıştırılmak sureti ile hayatını kaybetmiştir.
  • Anlaşılacağı üzere müvekkillerimin murisi……., aldığı sebzeleri aracına yüklemek amacı ile aracından indiğinde teminata konu  kaza meydana gelmiştir.Yani şayet kaza meydana gelmemiş olda idi müteveffa sebzeleri aracına yükledikten sonra aracına tekrar binmek sureti ile yola devam edecekti.Davaya cevap dilekçesinde yer verilen ve teminatın  ödenmesi şartı olarak gösterilen   “araç park halindeyken ,bakımı yapılırken, inilip binilirken kazanın meydana gelmesi ve aracın içersinde bulunan  ve koltuk işgal eden şahıslarda zarar oluşması gerekmektedir.” şartının ve koşullarının oluştuğuna kuşku yoktur.Poliçe de yer verilen “ inilip binilirken  “ şartında ,inip binme halinin elbette ki bir amaç doğrultusunda söz konusu olacağından da kuşku bulunmamaktadır.Bir örnek vermek gerekirse, poliçenin aracın bakımı yapılırken meydana gelebilecek kazaları da kapsadığı göz önüne alındığında, şayet müteveffa aracın bakımını yapmak üzere araç dışına çıkmış olsa idi ve kaza bu sırada meydana gelmiş olsa idi, böyle bir kazanın da teminat kapsamında olacağı muhakkaktı.
  • Tazminatın tarafımıza ödenmesi için davalı sigorta şirketine yaptığımız başvuruya verilen ….tarih ,….. sayılı yazılı cevapta “ müteveffa…..’in kaza sırasında …….plakalı aracın dışında yaya konumunda bulunduğundan bu nedenle talebin kazada kusurlu bulunan ……..plakalı aracın trafik sigorta poliçesine yöneltilmesi gerektiğinden “ bahisle talebimiz reddedilmiştir.

Oysaki , müvekkillerin murisi , yaya konumunda olmadığı gibi hem aracın sürücüsü ve hem de araçta seyahat eden yolcudur.Yani kesin olarak koltuk işgali yapmaktadır “Doğal olarak araç içerisinde seyahat eden yolcular ve sürücü araç içerisinde iken teminat kapsamında oldukları gibi, araç park halinde iken  bakımı yapılırken ve inilip binilirken geçici olarak yaya konumuna geçebilirler.Bu  geçici yaya konumları sebebi ile araç içerisinde seyahat eden sürücü ve yolcuların , araç ile bağlantısı bulunmayan 3.kişi yayalar olarak nitelendirilmesi imzalanan poliçenin ve kanunun amacına açıkça aykırı olduğu gibi iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile de bağdaşmamaktadır.

Kaldı ki , poliçede yaya konumunda bulunanlar için bir istisna getirilmemiş ,kapsam dışında  olacaklarına dair bir hüküm konulmamıştır.

  • Müteveffanın aracın sürücüsü olduğu, araçla bağlantısının bulunduğu,kaza sırasında araçla ilgili olduğu (yükleme yaptığı) hususları delil listemizde yer alan ve dava dilekçemizin  ekinde sunmuş olduğumuz Mahkeme kararları, bilirkişi raporları,Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu,kaza tespit tutanakları, tanık ve sanık ifadeleri yani her türlü yazılı, sözlü ve hukuken geçerli resmi belgeler ile kanıtlanmış ve ortaya konulmuş olup davalı tarafın bu konudaki  beyan ve itirazları da yerinde ve iyi niyetli  olmamakla reddi gerekir.

5- Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle müvekkillerimizin yasal tazminat haklarına kavuşabilmelerinin temini için işbu cevaba cevap dilekçesini vermemizde zaruret hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle davalı tarafın davaya cevap dilekçesini kabul etmediğimizi beyan eder

  • Davalı borçlunun İstanbul …..İcra Müdürlüğü’nün 2018/…….. Sayılı dosyasında ileri sürdüğü itirazın iptaline
  • Davalının %40’dan az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıdan tahsiline

Karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim.

DAVACILAR VEKİLİ

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.