Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Feragat Halinde Dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekir- Yargıtay Kararı

Feragat Halinde Dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekir

10.5.2007 tarihli oturum 2 numaralı ara karan ile ” davacıya 65.000 YTL üzerinden noksan başvuru harcını tamamlamak üzere gelecek celse tarihine kadar süre verilmesi” kararlaştırılmış ve oturum 31.7.2007 gününe ertelenmiştir. Davacı celse arasında 28.5.2007 tarihli dilekçesiyle davadan feragat etmiştir. (HUMK.md.91-95)

Bu nedenle davalı yararına dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 19.03.2009, E. 2007/20381, K. 2009/5035.)

Feragat Halinde Dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden vekalet ücreti takdiri gerekir

Davacı 50.000 TL. dava değeri göstererek, dava konusu taşınmazın aile konutu nedeniyle davalı Lütfinur adına olan tapu kaydının iptali ve diğer davalı Ayşenur adına tescili ile tapu kaydı üzerindeki davalı banka lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir.

Taşınmazın ipotek akit bedeli olan 184.000 TL üzerinden hesaplanarak alınması gerekli peşin harç mahkemece tamamlatılmıştır. Davalının gösterilen dava değerine bir itirazı olmadığı takdirde, vekalet ücretinin dava dilekçesinde gösterilen dava değeri üzerinden hesaplanması gerekir. Davalı îş Bankası A.Ş.’nin gösterilen dava değerine bir itirazı olmamıştır.

Bu durumda, mahkemece re’sen alınması gereken nispi harca esas olan ve mahkemenin görevini de belirleyen ipotek bedeli üzerinden hesaplama yapılmak suretiyle davalı banka yararına fazla vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.

Ancak, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; hükmün vekalet ücretine ilişkin bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK. m. 438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fikrasımn 4 nolu bendindeki “15.110.00 TL.” rakamlarının hükümden çıkarılmasına, yerine “5.720.00 TL.” rakamlarının yazılmasına; hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte açıklanan sebeplerle onanmasına (Y2HD, 13.02.2012, E. 2011/7664, K. 2012/2372.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 25 Nisan 2020 11:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.