Ferağa İcbar Davası Dilekçesi

Ferağa İcbar Davası Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :
DAVA KONUSU : Ferağa icbar, tapu iptali, tescil
AÇIKLAMALAR : 1-Davalı, … Noterliğince düzenlenen … tarih ve … yevmiye no’lu satış vaadi sözleşmesi ile tapuda adına kayıtlı … İli, … İlçesi … Mahallesi … ada, … parsel sayılı taşınmazı … . bedelle satmayı vaat etmiştir.

2-Davalı, satış bedeli olan … .’yi peşin almasına rağmen, sözleşmede belirtilen sürede tapudan ferağ vermeye yanaşmamıştır.

3-Davalının, tapuda ferağ vermemekte hiçbir haklı nedeni yoktur.

4- Bu nedenle davalının, taşınmazın tapuda ferağ işlemini yapmasına icbar edilmesine ve davalı adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkil adına tesciline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : BK., TMK. ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi vs. her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle,

1-Davanın kabulü ile taşınmaz satış vaadi uyarınca davalının söz konusu taşınmazın tapuda ferağ işlemini yapmasına icbar edilmesine,

2-Taşınmazın davalı üzerindeki tapusunun iptaline,

3- Taşınmazın müvekkil adına tapuya tesciline karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2015

DAVACI VEKİLİ
Avukat

EK:
1.) Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.