Fazla Yapılan Nafaka Ödemesine Ait Geri Ödeme Aynı İcra Dosyasından İstenir – Yargıtay Kararı: Esas : 2018/2630 Karar : 2018/7351 Tarih : 04.07.2018

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2018/2630
Karar : 2018/7351
Tarih : 04.07.2018

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3222 E. sayılı takip dosyasında itirazın kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece borçlunun talebi üzerine davanın kabulü ile davacının … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/2256 Esas sayılı dosyasındaki 3.938,43 TL borcunun … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3222 Esas sayılı dosyasındaki alacağından takas ve mahsubuna karar verilmiştir. Hüküm … tarafından temyiz edilmiştir.

… 1. İcra Müdürlüğü’nün 2007/2738 E. sayılı ilamlı takip dosyasında küçük çocuk … için hükmedilen iştirak nafakasının tahsili için anne … tarafından borçlu … aleyhine işlemiş ve işleyecek nafakanın tahsili için takip başlatıldığı, bu takipte borçlunun çocuğun 12.07.2012 tarihinde reşit olması nedeniyle bu tarihten sonra nafakanın kesilmesini talep ettiği, icra müdürlüğünce bu talebin reddedildiği anılan kararın şikayet edilmesi üzerine … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2012/169 E. – 2013/164 K. sayılı kararı ile müşterek çocuk …’in reşit olması nedeniyle 10.07.2012 tarihli icra müdürlük kararının iptaline karar verildiği, bunun üzerine alacaklı olarak … tarafından borçlu olarak … aleyhine … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2007/2738 E. dosyasında fazla ödenen nafakanın geri alınması için 17.11.2014 tarihinde … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3222 E. sayılı dosyasında ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun itirazı üzerine bu takibin durduğu, Torbalı 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/2256 E. sayılı ilamlı icra takip dosyasında ise … tarafından … aleyhine reşit olan çocuk tarafından açılan dava sonucundan alınan yardım nafakası ilamına dayanılarak 3.500 TL birikmiş nafaka ile işleyecek nafakaların tashili için takip başlatıldığı görülmektedir.

… 1. İcra Müdürlüğü’nün 2007/2738 E. sayılı ilamlı takip dosyasında yapılan fazla ödemelerin İİK’nun 361. maddesi gereğince bu dosyadan istenilmesi gerekirken fazla ödeme için iade alacağı yönünden ilamsız takip yapılmasında hukuki menfaat bulunmamaktadır.

Öte yandan; … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2007/2738 E. dosyasında anne velisi bulunduğu müşterek küçük çocuk için takdir edilen iştirak nafakasını talep etmiştir. Boşanma veya ayrılık vukunda, çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf, gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür (TMK md 182). Bu madde uyarınca, ilamda hüküm altına alınan iştirak nafakasının alacaklısı, müşterek çocuk olmayıp, velayet hakkı kendisine verilen eştir. Velayet hakkı küçüğün reşit olması ile sona ereceğinden, bu tarihte iştirak nafakasının da sona ereceği tabidir. Ancak çocuğun reşit olduğu tarihe kadar ödenmeyerek biriken nafaka alacağı bulunduğu takdirde, velayet hakkı kendisine verilmiş olan eş tarafından çocuğun reşit olduğu tarihten sonra da bu alacak takibe konu edilerek ödenmesi istenebilir, ancak çocuk bunun tahsilini isteyemez. Dolayısıyla iade alacağının talep edileceği dosya olan … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2007/2738 E. dosyasında alacaklının … olması nedeniyle … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3222 E. dosyasında borçlu sıfatı olmayan … Iraker aleyhine icra takibi yapılması doğru değildir.

O halde mahkemece, … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3222 E. sayılı dosyasında ilamsız, icra takibi yapılamayacağı re’sen düşünülerek ilamsız icra takibine itirazın kaldırılması davasının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Dava Sırasında Ergin Olan Çocuğun Nafakasının Kaldırılması Talebi

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO: BEYANDA BULUNAN DAVACI: VEKİLİ: T. KONUSU: Davaya ilişkin tedbir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: