Faturaya Dayalı İhtiyati Haciz Talebi

 ……ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                                    

İhtiyati Haciz İsteyen                        :

Vekilleri                                  :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

             

               

Karşı Taraf(Borçlular)                      :

Konu                                     :İhtiyati haciz verilmesi istemidir.

Miktar                                   :

 

Açıklamalar                           :         

  • Müvekkil, taraflar arasındaki ticari ilişki sebebiyle ek sunulan muavin defter kayıtlarında da görüleceği üzere borçludan …… alacaklıdır.   

  • Borçlu otel işletmesi olup otelin ihtiyacı olan etleri müvekkilden temin etmiştir. Ekte sunulan sevk irsaliyelerinden de anlaşılacağı üzere malların tamamı otel işletmesine teslim edilmiş olup otel işletmesi son zamanlar da yoğun olarak icra takipleriyle uğraşmakta ve piyasaya borçlarını ödememektedir. Alacak miktarı bir otel işletmesine nazaran ekonomik olarak daha düşük seviyede olan müvekkili zor duruma sokacak kadar yüksek olup, müvekkil hak ve alacaklarının güvence altına alınması için takibin mümkün olan en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

  • … TL alacak yazılı ve sözlü uyarılara rağmen ödenmemiş olup bu bağlamda hesap mutabakatı formunu da ekte delil olarak sunuyoruz.

 

 

…..Tarihli  …… TL’lik fatura….. Tarihli …. TL’lik fatura…. Tarihli …. TL’lik fatura
….. Tarihli …. TL’lik fatura…. Tarihli 4.310,48 TL’lik fatura…. Tarihli ….TL’lik fatura
…. Tarihli … TL’lik fatura…. Tarihli … TL’lik fatura…. Tarihli …. TL’lik fatura
…. Tarihli …. TL’lik fatura…. Tarihli … TL’lik fatura…. Tarihli ….. TL’lik fatura

 

3-Alacak ödenmemiş olup, borçlunun mallarını kaçırma hazırlığı içinde olduğu bilgisi alındığından ve alacak rehinle veya başkaca bir şekilde teminat altına alınmadığından, ihtiyati haciz isteme mecburiyeti doğmuştur.

 

 

Hukuki Sebepler       : İ.İ.K. md. 257 ve sair yasal mevzuat.

Deliller                       :1 adet cari hesap, sevk irsaliyeleri, hesap mutabakatı ve sair deliller.

Sonuç ve İstem         :Açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla,  borçlunun …. TL  borcunu karşılayacak miktarda menkul ve gayrimenkul mallarıyla, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine, ihtiyati haciz konulmasına yargılama giderleriyle vekalet ücretinin borçlulara yükletilmesine karar verilmesini dileriz.

                                                                      

                                                                      

                                                                       İhtiyati haciz isteyen

                                                                       Vekili

                                                                        

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.