Fatura Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Nis 17, 2020 | İcra Hukuku

Fatura Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

X ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                           İhtiyati Tedbir Taleplidir

 

 

DAVACI                                                       :

VEKİLİ                                                         :

DAVALI                                                       :

ADRES                                                         :

KONU                                               : X TL. tutarındaki alacağa ilişkin olarak genel haciz yoluyla yapılan takibe vaki itirazın iptali istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR:

 Öncelikle iş bu davamızın kabulü halinde, dava sonunda müvekkilin, davalıdan alacağı miktarın sonuçsuz kalma ihtimali bulunduğundan, ekte yer alan evrakta da görüleceği üzere davalı adına kayıtlı bulunan taşınmazların tamamı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

Davalı, X İcra Müdürlüğü’nün X E. sayılı dosyası ile aleyhine yürüttüğümüz ilamsız icra takibinde borca itiraz etmiş ve takibin durdurulmasını istemiştir. Borçlunun itirazları haksız olup, borçlu itirazında kötü niyetlidir.

Borçlunun bu itirazının, aşağıda belirttiğim nedenlerden dolayı iptali gerekir.

1-) Davalı ile  müvekkilim arasındaki ticari iş ilişkisi çerçevesinde  düzenlenen faturaya(EK 1) konu borcun X tarihinde davalıca ödenmesi gerekirken bugüne kadar  tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

2-) Bunun üzerine davalı hakkında X İcra Müdürlüğü’nün X E. sayılı dosyasıyla faturaya dayalı olarak X TL asıl alacak ve X  işlemiş faiz toplamının tahsili amacıyla genel haciz yoluyla takip yapılmış (EK 2); davalı X tarihinde borca itiraz ederek takibi durdurmuştur.

3-)Davalı, icra takip dosyasına sunduğumuz faturadan dolayı borçlu bulunmaktadır. Davalı, itirazında söz konusu alacağın likit olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden bahisle borca itiraz etmiştir. Ancak icra takip dosyasına sunulan fatura ile ilgili herhangi bir açıklama getirmemiş ve ödeme belgesi de sunmamıştır. Davalı, müvekkile belirtilen faturadan dolayı borçludur.

4-) Davalı borçlu, takibe ilişkin yetki itirazında bulunmuştur. Türk Borçlar Kanunu 73. Maddeye göre ; para borçları, alacaklının ikametgahında ödenmesi gerektiğinden, alacaklı, para alacağını taraflar arasında  ayrıca yetkili bir yer gösterilmiş olmadıkça kendi ikametgahının bulunduğu yerdeki icra dairesinde takip konusu yapabilir. Buna göre davalının yetkisizlik iddiası yerinde değildir.

5-) Müvekkilim, davalının haksız ve dayanaksız itirazı neticesinde zarara uğramış olup ,  mağduriyetinin giderilmesi amacı ile takip bedelinin %20’sinden az olmamak üzere icra tazminatına hükmolunmasını talep etmekteyiz.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2012 / 16708 E – 2013 / 761 K sayılı ilamında özetle “ DAVA KONUSU ALACAK FATURALARA DAYALI CARİ HESAP ALACAĞI OLUP LİKİT ( MUAYYEN, BELİRLENEBİLİR ) NİTELİKTE BULUNDUĞUNDAN İİK’NİN 67/2 MADDESİ UYARINCA DAVACI LEHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇEYLE BU YÖNDEKİ İSTEMİN REDDİ İSABETSİZDİR. “ şeklinde karar verilerek itirazı iptal edilen borçlunun %20 den az olmamak kaydıyla inkar tazminatına mahkum edileceği yönünde karar verilmiştir.                         

Sözünü ettiğimiz nedenlerle davalı borçlunun itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurarak iş bu itirazın iptali davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S.K., 2004 S. K. m. 67 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                                      :

Fatura

İcra takip dosyasındaki belgeler,

Davalı Borçlu adına kayıtlı bulunan taşınmazların listesi

Bilirkişi

ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP                          : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

-Uygun görülecek teminat karşılığında ekli listede yer alan taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,    

-Borçlunun borca ve icra takibine yaptığı itirazının iptaline,

-Takibin Elazığ 1. İcra Müdürlüğünün 2017/8267 E. sayılı dosyası üzerinden devamına,

-Borçlunun takip konusu borcu işlemiş ticari faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sindan az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine,

-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  tarih

    Davacı Vekili

                                                                                                                           Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fatura Alacağı İtiraz İptali Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.