Fason İşçilik-Üretim Sözleşmesi

FASON İŞÇİLİK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşmede, ….. adresinde mukim, ……. TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. bundan böyle (“İŞVEREN FİRMA”) ile,

Diğer taraftan, ….. adresinde mukim………. KONFEKSİYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. bundan böyle (“FASONCU FİRMA”) olrak adlandırılmış olup, aşağıda ayrıntıları bulunan hususlarda anlaşma sağlamışlardır.

2- ….. TEKSTİL firmasına kesim + dikim + finiş için teslim edilen siparişimizin adedi, fason bedeli ve teslim tarihi aşağıdaki gibidir.

 

 

Model

 

 

Cinsi

 

 

Adet

Kesim +

Dikim +

Finiş

 

Üretime

Giriş

 

Yükleme

Tarihi

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Toplam ….. adet iş teslim edilmiştir.

3- İplik hariç (FASONCU FİRMA ipliği bildirilen marka ve numarada almak zorundadır), kumaş, astar, tela, tüm yardımcı malzemeler, askı, ambalaj, …… Tekstil tarafından tedarik edilecektir.

FASONCU FİRMA söz konusu malzemeleri, kendisine teslimi takiben 48 (kırksekiz) saat içerisinde kontrol etmek ve varsa eksik veya hatalı malzemeleri bu süre içerisinde ….. Tekstil’e yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşbu maddeye uygun olarak ……..’e bildirilmeyen veya teslimden itibaren 48 saat sonrasında bildirilen eksik ve hatalı malzemelerden FASONCU FİRMA sorumludur.

4- FASONCU FİRMA, işbu sözleşme ile teslim aldığı kumaşı kendisine eldim edilen kalıplara, orijinal modele ve belirlenen adede göre kesip dikerek temiz bir şekilde ütüleyip kalite kontrol işlemlerini yaparak verilen tarihlerde yüklemek zorundadır. Hazırlanan malları FASONCU FİRMA, ….. Firma temsilcisi nezaretinde renk, beden ve adet bazında sayarak yüklemek zorundadır. FASONCU FİRMA iş veren firmanın borç bakiyesi ve ödemelerine binayen kendisine emanet edilen üretime konu ürünlerin son teslim tarihini geçecek şekilde iş veren firmaya teslimden kaçınamaz.Bu ürünlerin fasoncu firma kendi iş yerinin dışında her hangi bir yere nakledemez , depolayamaz, gizleyemez.Bu maddeye aykırı ihlalleri gerçekleştiren FASONCU FİRMA sözleşmeye aykırı davrandığını emniyeti suiistimal vb. hallerde bulunduğunu peşinen kabul etmiş sayılır. FASONCU FİRMA bu sözleşmedeki tüm maddeleri gayri kabili rücu ile kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5- İşin tesliminden sonra FASONCU FİRMA’nın yaptığı iş ile ilgili hatalı ürün ve/veya eksik adet vb. nedenlerle ……..’e müşteri tarafından yansıtılmak istenen bedelleri veya tamirat işlemlerinin maliyetinden FASONCU FİRMA sorumlu olacaktır. ve FASONCU FİRMA’ya fatura edilecektir.

6- FASONCU FİRMA malın son teslim tarihinden sonra getirdiği mallar ile ilgili olarak, ……… veya Müşteri tarafından kesilecek gecikme bedeli, nakliye gideri ve diğer reklamasyonlardan sorumlu olduğunu peşinen ve kayıtsız şartsız kabul eder. Bununla ilgili maliyetler FASONCU FİRMA’ya fatura edilecektir.

7- Ödeme Şekli

İşin bitişi ve akabinde mümessil kontrol firmaların onayı alındığı tarihten sonra tutarın % …’lik kısmı için l hafta, % ….’luk kısmı için de 15 gün.

Ödeme; FASONCU FİRMA tarafından ………..’ya teslim edilen ve kalite kontrol onayı alınmış mallar üzerinden tanzim edilecek faturaya istinaden yapılacaktır. FASONCU FİRMA, her ne sebeple olursa olsun bu sözleşmede yazan birim fiyat hesaplanmış toplam fatura bedelinin üstünde hiçbir bedel işveren firmadan talep edemez. FASONCU FİRMA üretim esnasında üretime bağlı maliyet artışlarını, üretim planlamasından kaynaklanabilecek muhtemel kazanç tatminsizliklerini, maddi manevi iddia edebileceği gayri muayyen kazançları işveren firmadan hiçbir bedel hiçbir nam altında talep edemeyeceğini gayri kabili rücu ile kabul eder.

8- FASONCU FİRMA’ya teslim edilen mallar hiçbir şekilde üçüncü şahısların FASONCU FİRMA’dan alacaklarına karşılık haciz ve ipotek ettirilemez. Malların herhangi bir nedenle zayi olması FASONCU FİRMA’nın iş bu sözleşmede belirlenen yükümlülüklerine uygun hareket etmemesi halinde ……..’nun uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı FASONCU FİRMA ………’e nakit olarak ödemeyi kabul eder.

9- FASONCU FİRMA sözleşme ile aldığı siparişleri …………’nun yazılı onayı olmadan üçüncü bir firmaya fasona veremez.

10- İşbu sözleşme ile ………., karşı tarafa herhangi bir lisans veya sahibi olduğu marka, patent, endüstriyel tasarım, eserden doğan mali veya manevi hak ve/veya markalarının kullanım hakkı şeklindeki herhangi bir fikri hakkı vermemekte ve devretmemektir. Bu maddeye aykırılık nedeniyle doğacak her türlü zararlardan FASONCU FİRMA sorumlu olacaktır. FASONCU FİRMA, ………. tarafından verilen emtia, model ve deseni ve sair özellikleri kendi veya başkasına ait üretimde kullanamaz ve bunlara ait bilgi, belge ve örnekleri veremez, dağıtamaz, satamaz. FASONCU FİRMA, bunların üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Yükleme sonrası kalacak olan hatalı ve/veya temiz malları FASONCU FİRMA hiçbir suretle doğrudan ya da dolaylı olarak şahıslara veya yurtdışı pazarlarına satamaz. Aksi durumda doğacak her türlü hukuki ve cezai yükümlülükleri maddi ve manevi tazmin edeceğini kayıtsız şartsız kabul eder. FASONCU FİRMA kati suretle kendisine iş veren firma tarafından ürettirilen ürünlerin modellerinin iş veren firmanın yazılı rızası olmadan üretemez , üçüncü şahıslarla paylaşamaz, emsal olacak şekilde kullanamaz. FASONCU FİRMA işveren firmanın ticari münasebeti bulunan firmalarla dolaylı yada doğrudan temas kurarak ticari münasebette bulunamaz, FASONCU FİRMA işveren firma ile arasındaki ticari sır kapsamında değerlendirilebilecek üretim, birim fiyat, pazarlama vb. bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. FASONCU FİRMA bu sözleşmenin bu maddesinde gayri kabili rücu ile kabul eder.

11- Kesim bitiminde, kesim adetleri renk/beden bazında ………. Tekstil’e bildirilmelidir. Anan kumaş (parçalar dahil) ve aksesuar yükleme sonrası ………’e iade edilmek zorundadır.

12- Hatalı Üretim

Üretilen mallarda hatalı üretiminden kaynaklanan ve tamiri mümkün olamayan özürlü adetler FASONCU FİRMA’ya fatura edilir.

13- FASONCU FİRMA’ya teslim edilen tüm kumaş ve malzemelerden FASONCU FİRMA tamamı ile sorumludur, gereken sigorta işlemlerini yapmakla yükümlüdür irsaliye eşliğinde teslim edile mallarda ortaya çıkabilecek her çeşit hasar veya malların kaybı durumunda FASONCU FİRMA ……… Tekstil Firmasını malların tam bedelleri bazında tazmin etmeyi taahhüt eder.

14- İmalat esnasında her hangi bir sebeple, …….. elemanlarına ve mümessil firmaların kontrol elemanlarına kayıt ve imza dışı numune verilmesi yasaktır. Kayıtlı olmayan eksik adetler FASONCU FİRMA’ya fatura edilir.

15- FASONCU FİRMA işyerinde …..’nun sosyal sorumluluk ve güvenlik konularında kabul ettiği kuralları uygulamakla yükümlüdür. Bu kurallar çerçevesinde FASONCU FİRMA çırak dahi olsa 16 küçük işçi çalıştırmayacak, asgari ücret altında ödeme yapmayacak, T.C. Anayasa hükümleri gereği zorla çalıştırma, özgürlüğü kısıtlama, din, dil, ırk ayrımı yapmadan çalışanının sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. Bu davranış kurallarına uymamaktan dolayı müşterilerden her türlü reklamasyon ve kesintiler FASONCU FİRMA tarafından karşılanacaktır. FASONCU FİRMA böylelikle işveren firmanın ticari münasebette bulunduğu üçüncü firmalara taahhüt ettiği kati suretle herhangi bir esneklik bulunmayan çocuk işçi çalıştırma yasağına kesinlikle muhalefet etmeyeceğini aksi takdirde hakkında cezai, hukuki, vergisel, mali tüm şikayetlerini işveren firma tarafından derhal yapılacağını ve buna binayen işveren firmanın tüm tazminat talepleriyle karşılaşacağını bu tazminatlardan tek başına tamamından sorumlu olduğunu gayri kabili rücu ile kabul beyan ve taahhüt eder.

16- İşbu sözleşme 3 (üç) nüsha olarak hazırlanarak ve karşılıklı anlaşma sağlanarak taraflarca onaylanıp imzalanmıştır.

X Ltd. Şti. Fasoncu Firma