Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Talebinin Reddi İşleminin İptali Dilekçesi

Şub 5, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

X İDARE MAHKEMESİNE BAŞKANLIĞI’ NA

 

DAVACI                      :

DAVALI                       :İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI/ANKARA

KONU :Ankara Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün ……… NVİ Dosya no, ……. NVİ İşlem nolu Evlenme ile vatandaşlık kazanmaya dair başvurumun reddinin iptali ve vatandaşlığa kabul kararı verilmesi istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ        :

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkilim  Türk vatandaşlığını kazanmak maksadıyla davalı idareye başvurmuştur. Davalı idare müvekkilin başvurusunu reddetmiş ve gerekçe olarak sadece ‘takdir yetkisi’ ni göstermiştir.  Vatandaşlık talebinin reddi için hiçbir sebep bulunmamasına ve yasada bulunan tüm şartları taşımasına rağmen hiçbir açıklamada bulunulmadan salt takdir yetkisine dayanılarak ret kararı verilmesi hukuka aykırıdır. 

Müvekkilim …. tarihinde …… T.C. Kimlik numaralı ……. ile evlenmiştir, Evliliğinden …… doğum tarihli ….. isimli kız çocukları olmuştur, Evliliğinin üzerinden 4 yıl geçmiştir, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için 5901 sayılı yasada aranan şartların oluşmasıyla birlikte  …… günü  …… Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaatta bulunulmuştur, Müracaatı değerlendiren ……İl Nüfus müdürlüğü ise İç İşleri Bakanlığının …..2019 tarih ve 2019/….. sayılı takdir kararıyla başkaca bir gerekçe gösterilmeden Türk Vatandaşlığına geçme talebinin ret edildiğini  bildirmiştir.

5901 sayılı yasanın 16 ncı maddesine göre Türk Vatandaşlığı verilmesi talebinin reddine ilişkin kararın hangi gerekçeler ile verildiği bildirilmemiştir. Bu nedenle Dava konusu işlem sebep unsuru yönünden hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

idareyi o işlemi yapmaya iten, idarenin işlemine gerekçe oluşturan somut olay, olgu veya hukuki işleme sebep unsuru denir. Bir idari işleme gerekçe olarak gösterilmesi gereken şey somut olay, olgu veya hukuki işlem olmalıdır.

5901 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca vatandaşlık için aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Gerçekten de vatandaşlık gibi önemli bir konuda yalnızca kanunen aranan şartların bir kişiyi bu konuda hak sahibi yapması, gerek kanunun düzenlenme şekli ve kapsamı  gerekse mevcut veya ileride doğabilecek eksiklik veya boşluklar açısından düşünüldüğünde önemli sorunlar doğurabileceğinden, kanun koyucunun ilgili yasanın birçok bölümünde idareye takdir hakkı tanıması kaçınılamaz bir gereklilik ve sonuç olmuştur.

Diğer taraftan idareye tanınan bu takdir yetkisi idare için bir keyfilik veya cezalandırma aracı olarak kullanılmamalıdır. Bu bağlamda idare takdir yetkisini kullanırken yasanın koyduğu sınırlar içerisinde, eşitlik ilkesine uygun, kamu yararı dışında başkaca amaç gütmeden ve gerekçeli olarak işlem tesis etmelidir.

Müvekkile  elden tebliğ edilen Ret Duyuru Belgesinde Türk vatandaşlığına alınma talebinin reddedildiği bildirilmiş ancak 5901 sayılı yasanın 16. Maddesindeki şartlardan hangisini taşımadığı gerekçelendirilmeden ve somutlaştırılmadan yapılan bu bildirim usul ve yasaya aykırıdır.

İdarenin işlem ve kararlarında hukuka uygunluğun sağlanması hak ve menfaatlerin korunması esastır. Bu esasın korunabilmesi ve sağlanabilmesi ancak takdir yetkisinin hukuk sınırları içinde kullanılmasıyla mümkün olabilecektir. Çünkü, her yetkide olduğu gibi takdir yetkisi de belli sınırlar içinde vardır ve bu yetki sınırsız değildir. Sınır olarak da amaç unsuru belirlenmiştir.

İdari işlemin amaç unsuru bakımından idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Çünkü idari işlemin amacı mutlaka kamu yararıdır. İdare, bu konuda bağlıdır. Huzurdaki yargılamaya konu idari işleme bakıldığında kamu yararı gözetilmediği hususu açıktır.Şöyle ki;

5901 sayılı yasanın 16ncı maddesinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurudabulunan başvuru sahiplerinde ;

a) Aile birliği içinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

Müvekkil ……. Tarihinde evlenmiştir, Müvekkil Eşi ve çocuğu ile mutlu bir aile birlikteliğine sahiptir, Müvekkil eşine karşı sorumlu bir eş, çocuğuna karşı sorumlu bir ebeveyndir. Müvekkil evliliğini asla Vatandaşlık kazanmak için gerçekleştirmemiştir, Müvekkilin Eşi ve çocuğu TÜRK vatandaşıdır, Eşi ve çocukları TÜRK vatandaşı olan müvekkilin Eşi ve Çocuğuyla aynı haklara sahip olması hemde çocuğuna Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal haklarından faydalandırma isteğiyle kendisine yasalar tarafından tanınan vatandaşlık hakkını kullanmayı istemesi son derece olağandır, Burada olağan olmayan tek husus müvekkilimin vatandaşlık talebinin ret edilmesidir.

Türk Vatandaşlığını Kazanmaya ilişkin tüm şartlar mevcut olduğu halde idarenin keyfi ve yasaya aykırı red kararı nedeniyle müvekkilin telafisi güç ve imkansız zararlara uğra kaçınılmaz bir hale gelmiştir, Davalı idarenin Yasa ve Kanuna aykırı nitelikte’ ki red kararının iptali ile 5901 sayılı Yasanın 16 ncı maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığı talebimin kabul edilmesine karar verilmesi için iş bu talebi yapma zorunluluğumuz doğmuştur.   

HUKUKİ SEBEPLER :2577 sayılı İYUK, 5901 sayılı yasa vsair ilgili kanun hükümleri.

SUBUT DELİLLER    :….. Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün ……NVİ Dosya no, …. NVİ İşlem nolu Red Duyuru Belgesi, Nüfus Kayıtları, Evlenme cüzdanı, ,  vsair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda açıklanan ve yüksek Mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle 5901 sayılı yasanın 16 ncı maddesi gereğince Evlenme Yolu İli Türk Vatandaşlığı verilmesine ilişkin talebin reddine ilişkin ….. Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün …… NVİ Dosya no, …….. NVİ İşlem nolu işlemin iptali ile müvekkilin Türk Vatandaşlığına geçme talebinin  kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                                  DAVACI VEKİLİ

                                                             

EKİ      :1-Davalı idare Red Duyuru Belgesi.

            2-Nüfus kayıt örneği.

            3-İkametgah belgesi.

            4-Evlenme cüzdan fotokopisi.

            5-Vekaletname,

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

2 Yorumlar

 1. Anonim

  Merhaba Saim bey. Tam da ihtiyacım olduğu anda bulduğum bir dilekçe örneğiniz için çok teşekkür ederim. Allah her zaman yardımcınız olsun.

  Yanıtla
 2. Furkan

  Merhaba Saim bey,

  Böyle bir dilekçeyi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.