Evlilik boşanma kararıyla sonlanmışsa tasarruf yetkisinin sınırlanması davası konusuz kalır- Yargıtay Kararı

Evlilik boşanma kararıyla sonlanmışsa tasarruf yetkisinin sınırlanması davası konusuz kalır

“Mahkemece davacının Türk Medeni Kanununun 199. maddesi uyarınca tasarrufun kısıtlanmasına ilişkin talebinin, taraflar arasında boşanma karan verildiğinden bu talebin boşanma karannm kesinleşmesine kadar kabulü ile davalı adına kayıtlı Patlangıç, Babataşı 1725/1 parsel, 1 nolu bağımsız bölümün devrinin davacının onayına bağlı olması yönünde tasarrufunun kısıtlanmasına, karar verilmiştir.

Bu karar davalı erkek tarafından temyiz edilmiş, Dairemizce yapılan inceleme neticesinde “Davalı erkeğin ailenin ekonomik varlığının korunmasını gerektirecek veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak amacına yönelik bir davranışı kanıtlanamamıştı^ Türk Medeni Kanununun 199. maddesi koşulları oluşmadığından kadının tasarrufun kısıtlanmasına yönelik davasmın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulü bozmayı gerektirmiştir” denilmek suretiyle mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmiş ve bu karara karşı davacı kadın tarafın-
dan karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.

Türk Medeni Kanununun 199’ncu maddesinde düzenlenen, eşlerden birinin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması, “Evlilik birliğinin korunması” önlemlerinden olup, sınırlandırmaya şartlarının varlığı halinde evlilik birliği devam ediyorsa başvurulur. Evlilik birliğinin sona ermesi durumunda bu hüküm artık uygulanamaz. Mahkemece verilen boşanma hükmü davalı erkeğin temyizi üzerine onanmış olup tarafların boşanma kararına karşı karar düzeltme talebi bulunmadığından boşanma hükmü kesinleşmiştir.

Tarafların evliliği kesinleşen boşanma kararı ile sona ermiştir. Bu durumda, davanın esası konusuz hale gelmiştir. Bu husus gözetilerek bir karar verilmek ve yargılama giderleri ile bu kapsamdaki vekalet ücretinin, tarafların dava tarihindeki haklılık durumu dikkate alınarak kararabağlanmak (HMK m.331/1) üzere hükmün bozulması gerekir. Hal böyleyken, davacı kadımn tasarruf yetkisinin sınırlandırılması talebinin reddi gerektiğine dair bozma ilamına yönelik karar düzeltme talebinin kabulüne ve açıklanan sebeple yerel mahkeme kararının tasarruf yetkisinin sınırlandırması talebine yönelik verdiği hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.” (Y2HD, 01.06.2017, E. 2016/16039, K. 2017/6734)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 20:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.