Evliliğin İptali Dava Dilekçesi Örneği

Evliliğin İptali Dava Dilekçesi 1

AİLE MAHKEMESİNE HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                       : 

VEKİLİ                        :

DAVALI                       :

D.KONUSU: Tarafların evliliğinin mutlak butlanla batıl olduğunun karar altına alınması istemidir.

AÇIKLAMALAR:

1) Taraflar birbirlerini severek evlenmişlerdir. Nikahları Adana – Darıca köyü Evlendirme Memurluğu tarafından 29.08.2016 tarihinde kıyılmıştır. Aile Cüzdanı fotokopisi ektedir. (EK-2)

2) Bu evlilik müvekkilenin nüfus kaydında, koca hanesine gitti olarak belirtilmişken, davalının kaydının bağlı olduğu nüfus müdürlüğünce kabul edilmemiştir. Müvekkile evli kayıtlı kimlik belgesi dahi alamamıştır. Müvekkile bu nedenlerle kimlik numarasını bile alamamaktadır.

3) Müvekkilenin araştırmaları sonucu, evlilik tarihinde ve sonrasında belli bir süre davalının önceki eşinden boşandığı fakat boşanma kararının kesinleştirilmediğini, bu nedenle nüfus müdürlüğünde (davalı …… hanesinde) önceki eşinden evli olarak göründüğü anlaşılmıştır. Bakırköy 9. Aile Hukuk Hakimliğinin 10.10.2017 esas numaralı boşanma kararı, müvekkil ile davalının resmi nikah tarihi olan 29.08.2016 tarihinden çok sonraki tarih olan 10.10.2017 tarihinde kesinleşmiştir. Anılan kararın onaylı örneği ektedir. (EK-3)

4) 29.08.2016 tarihli evlilik akdi esnasında taraflardan davalının evli olması nedeniyle, TMK md.145/1 fıkrası uyarınca evlilik mutlak butlanla batıldır. TMK md.146/2  fıkrası uyarınca müvekkilin de bu davayı açma hakkı vardır.

Davalının evlilik esnasında hala evli olduğunu bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olması nedeniyle iyiniyetinden söz edilemeyeceğinden bu evliliğin mutlak butlanla batıl olduğunun karar altına alınması için sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

Hukuksal Dayanaklar: İlgili mevzuat hükümleri  (TMK 145 vd.)

Kanıtlar: Tarafların ayrı ayrı Nüfus kayıtları, Bakırköy 9. Aile Hukuk Hakimliğinin 10.10.2017 esas numaralı boşanma kararı, Aile Cüzdanı, gerekirse tanık beyanları ve her tür kanıt.

Sonuç ve İstem:

Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında;

Darıca köyü evlendirme memurluğunca 29.08.2016 tarihinde yapılmış bulunan davacı ile davalı arasındaki evliliğin mutlak butlanla  batıl olduğunun karar altına alınmasını, tarafların nüfus müdürlüklerine hükmün ayrı ayrı bildirilmesini, yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin dahi davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarım.    

 Davacı Vekili

Davacının nüfus kaydı:

Davalının nüfus kaydı:

Ekler:                                                         

  1. Vekaletname                                                                                            
  2. Aile Cüzdanı fotokopisi.
  3. Boşanma kararı onaylı örneği.
  4. Davalının nüfus cüzdan fotokopisi.

Evliliğin İptali Dava Dilekçesi 2

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : 
VEKİLİ : 

DAVALI :
VASİSİ : 

DAVA KONUSU : Evlenmenin Nisbi Butlan Sebebiyle İptali Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1) Davalı eşim ile 9.10.2012 tarihinde evlendik. (Ekli belge: 1)

2) Davalının tedavi edilemez nitelikte ve davacının sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalığı olduğu (Getirtilecek belge: 1) ve bu hastalığın davalı tarafından biliniyor olmasına rağmen (Ekli belge: 2) davacıdan gizlenerek evlenmiş olduğu anlaşılmıştır.

3) Evlenmenin nisbi butlan sebebiyle iptalini dava etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus Aile Kayıt Tablosu, Tanık Anlatımı, Resmî Sağlık Kurulu Raporu.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 150 b. 2.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile evlenmenin nisbi butlan sebebiyle iptaline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili


EKLİ BELGELER:
(HMK md 121)
1- Nüfus aile kayıt tablosu
2- Tanık listesi
3- (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

GETİRTİLECEK BELGELER:
(HMK md 121,195,197 f. II, III)
1- Resmî sağlık kurulu raporu

Evliliğin İptali Dava Dilekçesi 3

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

DAVALI : 

DAVA KONUSU : Evlenmenin Mutlak Butlanı Davası

DAVANIN DAYANDIĞI
VAKIALAR :

1) Davalı eşim ile 9.10.2012 tarihinde evlendik. (Ekli belge: 1)

2) Davalının akıl hastası olduğu anlaşıldığı için kendisine X Sulh Hukuk Mahkemesinin X esas ve X karar sayılı dosyası (Getirtilecek belge: 1) ile X vasi atanmıştır.

3) Davalının evlenme sırasında da evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunduğu alınan rapor ile belirlenmiş olduğundan (Getirtilecek belge: 2) evlenmenin mutlak butlanın karar altına alınmasını dava etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, vesayet dosyası, resmî sağlık kurulu raporu.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 145 b. 4.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile evlenmenin mutlak butlanının karar altına alınmasını saygı ile arz ve talep ederim. tarih


Davacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ

EKLİ BELGELER:
(HMKm. 121)
1- Nüfus aile kayıt tablosu
2- (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK m. 76 f. I)

GETİRTİLECEK BELGELER:
(HMK m. 121,195,197 f. II, III)
1- X Sulh Hukuk Mahkemesinin X esas ve X karar sayılı dosyası
2- X Numune Hastanesi X tarihli resmî sağlık kurulu raporu

Evliliğin İptali Dava Dilekçesi 4 (Yasal Temsilci İzni Olmaması)

… SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Evliliğin nisbi butlan sebebiyle iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Davalılardan, henüz … yaşındadır, dolayısıyla 17 yaşını doldurmamıştır. (EK-1- Nüfus kaydı)

2- Davalılar hiç kimseye haber vermeden … tarihinde evlenmişlerdir. Oysa davalı evlenme ehliyetine haiz olmadığı için velisi olarak müvekkilin izni gerekmektedir. Şöyle ki : … . Böylece, yasal olmayan bu evliliğin iptali için iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur. (EK-2- Tanık)

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat.

DELİLLER:

1- Nüfus kaydı,

2- Tanık beyanı ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında resen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davalıların aralarında yapmış oldukları evliliklerinin nisbi butlan sebebiyle iptaline,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 17.03.2021

DAVACI VEKİLİ
Avukat
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kaydı

Evliliğin İptali Dava Dilekçesi 4 (Korkutma)

… SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Davacı ile davalı arasındaki evliliğin MK. md. 151 hükümlerine göre nisbi butlanı nedeniyle iptali davasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı, davalı ile … tarihinde evlenmiştir. (EK-1- Nüfus kaydı) (EK-2- Evlilik kaydı)

2- … . Davacı da bu koşullarda davalı ile evlenmeye razı olmuştur. (EK-3- Tanık)

3- Davacı için bu tehdit durumu … ay önce sona ermiştir.

4- MK. md. 151’e göre bu bir nisbi butlan nedeni olduğundan, iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 151

DELİLLER :

1- Nüfus kaydı,

2- Evlilik kaydı,

3- Tanık beyanı ve diğer yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında resen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile tarafların evliliklerinin nisbi butlan sebebiyle iptaline,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 11.03.2021

DAVACI VEKİLİ

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kaydı,
3.) Telefon kayıtları

Evliliğin İptali Dava Dilekçesi 5 (Akıl Hastalığı)

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA : EVLİLİĞİN BUTLAN SEBEBİYLE İPTALİ

İZAH:

1- Taraflar 15.08.2016 tarihinde evlenmişlerdir, tarafların bu evliliklerinden müşterek çocukları olmamıştır.

2- Taraflar görücü usulü sonucu alelacele evlendirilmişler bu sebeple birbirlerini tanıma fırsatı bulamamışlardır. Müvekkilin sürekli şehir dışında çalışması da tarafların evlilik birliği içerisinde de birbirlerini tanımalarına engel olmuştur.

3- Müvekkil, davalının davranışlarında bir gariplik olduğunu hissetmiş ancak bir türlü anlamlandıramamıştır. Müvekkil, davalının ailesi ile görüştüğünde davalının ailesinin kendisinden bir şey gizlediğini düşünmüştür. Davalının davranışlarındaki gariplik ve davalının ailesinin müvekkilden bir şey gizliyormuş gibi davranmalarından şüphelenen müvekkil, davalı ve ailesi hakkında çevreden araştırma yapmış, davalının bir hastalığının olabileceği ihtimali üzerine tarafımızdan yardım talebinde bulunmuş, yapmış olduğumuz inceleme ve araştırma sonucunda davalı Ayşe’nin Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/15 E. Sayılı kararı ile kısıtlandığını, annesinin vasi olarak atandığını, dosya kapsamında davalı hakkında 13.10.2011 tarihli sağlık raporu alındığını, davalının akıl hastalığının olduğunu, medeni haklarını kullanamadığını, başkasının bakımına muhtaç olduğunu öğrendik.

4- Öğrendikleri karşısında şoka giren müvekkil, davalının ailesini aramış ancak davalının ailesi yine müvekkile herhangi bir açıklama yapmamıştır. Davalının akıl hastalığı, müvekkilden gizlenmiştir. Müvekkil, davalının akıl hastalığının olduğunu bilseydi bu evlilik gerçekleşmeyecekti.

Sonuç olarak, ortada geçerli bir evlilik yoktur. Davalının evlilik tarihinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı vardır, üstelik evlilik tarihinde de kısıtlıdır. Ayrıca davalının hastalığı evlilik gerçekleşmeden önce bilinseydi müvekkilin bu evliliği istemeyeceği de açıktır. Davalının durumu müvekkilden gizlenmiştir. Bu nedenle evliliğin iptali için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

H. NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLERİMİZ :

Nüfus Kayıtları

Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/15 E. Sayılı kararı

Hastane kayıtları ve doktor raporları

Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları

Tanık beyanları,

Yemin, bilirkişi incelemesi, telefon kayıtları, mesajlar, görüntüler

Emsal BAM ve Yargıtay kararları, her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah ettiğimiz ve re’sen nazara alınacak hususlara binaen; fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

1-DAVAMIZIN KABULÜ İLE, tarafların 15.08.2016 TARİHLİ EVLİLİĞİN BUTLAN SEBEBİYLE İPTALİNE karar verilmesini,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 15.03.2021

Davacı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Evliliğin İptali(Butlan) Davası Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu Kararı No: 2017/2294 E. , 2020/671 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.