Bir Sayfa Seçin

Evliliğin İptali Davası Dilekçe Örneği


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI:

DAVALI : 

DAVA KONUSU : Evlenmenin Mutlak Butlanı Davası

DAVANIN DAYANDIĞI
VAKIALAR :

1) Davalı eşim ile 9.10.2012 tarihinde evlendik. (Ekli belge: 1)

2) Davalının akıl hastası olduğu anlaşıldığı için kendisine X Sulh Hukuk Mahkemesinin X esas ve X karar sayılı dosyası (Getirtilecek belge: 1) ile X vasi atanmıştır.

3) Davalının evlenme sırasında da evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunduğu alınan rapor ile belirlenmiş olduğundan (Getirtilecek belge: 2) evlenmenin mutlak butlanın karar altına alınmasını dava etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, vesayet dosyası, resmî sağlık kurulu raporu.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 145 b. 4.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile evlenmenin mutlak butlanının karar altına alınmasını saygı ile arz ve talep ederim. tarihDavacı Vekili
Avukat Saim İNCEKAŞ

EKLİ BELGELER:
(HMKm. 121)
1- Nüfus aile kayıt tablosu
2- (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK m. 76 f. I)

GETİRTİLECEK BELGELER:
(HMK m. 121,195,197 f. II, III)
1- X Sulh Hukuk Mahkemesinin X esas ve X karar sayılı dosyası
2- X Numune Hastanesi X tarihli resmî sağlık kurulu raporu

Son Güncelleme Tarihi