Bir Sayfa Seçin

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACILAR :
VEKİLLERİ :

DAVA KONUSU : Mutlak Butlan Sebebiyle Evlendirme Memurunun Verdiği Ret Kararına İtiraz

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR:

1) Aynı ilde bulunan davacılar birbiriyle evlenmek üzere X evlendirme memurluğuna birlikte başvurmuşlardır.

2) Evlendirme memuru tarafından yapılan inceleme sonucunda evlenme engelinin bulunduğu gerekçesiyle evlenme başvurumuz reddolunarak tarafımıza yazıyla bildirilmiştir. (Ekli belge: 1)

3) Davacılar arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunmamasına rağmen (Ekli belge: 2) başvurumuz reddolunmuştur.

4) Mutlak butlan sebeplerinden biri bulunmadığı halde evlendirme memurunun verdiği bu ret kararına karşı dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, evlendirme memurunun ret kararı yazısı.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 138 f. II.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile evlendirme memurunun verdiği ret kararının kaldırılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacılar Vekili
Avukatı Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

(Vekil varsa: Vekilin imzası)
(Vekil yoksa: Davacıların imzası)

EKLİ BELGELER:
(HMK m. 121)
1- Evlendirme memurunun ret kararı yazısı.
2- Davacılara ait nüfus aile kayıt tablosu.
3- (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

Son Güncelleme Tarihi