Evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı karşılıklı ilişkileri ekonomik durumları evlat edinenin eğitme yeteneği evlat edinmeye yönelten sebepler belirlenmelidir- Yargıtay Kararı

Evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı karşılıklı ilişkileri  ekonomik durumları evlat edinenin eğitme yeteneği evlat edinmeye yönelten sebepler belirlenmelidir

Davacılar, davalının 11.03.2009 doğumlu olan çocuğu Damla’yı yanlarına alıp bir yılı aşkın bir süre baktıklarını belirterek evlat edinme karan verilmesini istemişler, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davalı annenin 08.08.2000 tarihinde baba Mustafa Kubal ile evlendiği, baba Mustafa’nın 15.03.2012 tarihinde öldüğü, küçük Damla’nın velayetinin davalı annede olduğu, taraf ve tanık beyanlanna göre küçük Damla’nın bir yılı aşkın süredir davacılann yanında kaldığı, halen davacılar ile birlikte yaşadığı, davalının küçük Damla’nm davacılar tarafından evlat edinilmesine rıza gösterdiği, yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun 309/1. maddesinde “Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.” 312/1 ve 2. maddelerinde “Küçük, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hallerde, bu konudaki karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir.” 316/1 ve 2. maddelerinde ise “Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşullann kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.” hükmü düzenlenmiştir.

Mahkemece, davalının, küçük Damla’nın davacılara evlatlık olarak verilmesi karşılığında davacıların evinin alt katımn davalıya verileceğine yönelik aralarında anlaşma yapmış olduklarına ilişkin beyanı dikkate alındığında, evlat edinme işleminin maddi beklenti karşılığında yapılıp yapılmadığı hususu da gözetilerek uzmanlardan oluşan bir heyet oluşturulmak suretiyle yasa hükmüne uygun, çok yönlü bir inceleme ve araştırma yaptırılıp evlat

edinmenin çocuğun yararına olup olmadığı tespit edilmeden davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 12.05.2015, E. 2014/19728, K. 2015/8086)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 13:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.