Ev eşyalarının yarısının davalı tarafından davacıya aynen iadesine şeklinde infazda tereddüt uyandıracak şekilde hüküm kurulamaz -Yargıtay Kararı:

Ev eşyalarının yarısının davalı tarafından davacıya aynen iadesine şeklinde infazda tereddüt uyandıracak şekilde hüküm kurulamaz

Davacı vekili dilekçesi ile; tarafların 2002 yılında evlendiklerini, davacının davalı ile birlikte Ankara’da bulundukları sırada davalının haksız saldırısına uğradığını ve Bursa ilinde bulunan ortak ikametgahlarına geri dönmeden Artvin iline gelmek zorunda kaldıklarını, davacının halen davalının elinde bulunan çeyiz eşyalarını, kişisel eşyalarını, düğünde takılan takılan ve evlilik birliği içinde edinilen mallan davalıdan geri alamadığını iddia ederek davacıya ait çeyiz eşyalannın, kişisel eşyalarm, düğünde takılan takıların ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallann aynen iadesini, aynen iadesinin mümkün olmaması halinde bedelinin 16.08.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesi ile; davacının tüm iddialarının yersiz ve mesnetsiz olduğunu, davalı müvekkilinin gerek elinde gerekse en son kaldıkları müşterek ikametgahta davacıya ait herhangi bir altın takı veya ziynet eşyası ile davacıya ait çeyiz ve kişisel eşyanın bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; “Davanın kısmen kabul kısmen reddi ile,Davacıya ait bulaşık makinesi, yatak odası takımının davalı tarafından davacıya aynen iadesine, Davacı ve davalı tarafından ortak alman 2 adet koltuk, 2 adet kanepe, 8 sandalye ve yemek masasından oluşan oturma grubunun ve çocuk karyolasından oluşan ev eşyalarının yansının davalı tarafından davacıya aynen, Davacıya ait mutfak eşyası ve küçük ev eşyasının bedeli olan 2.255,00 TL.nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı tarafından ortak konut için yapılan 3740,00 TL’lik harcamanın yansı olan 1870,00TL.nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacıya ait olduğu iddia edilen 15 adet burma diye tanımlanan altın bilezik, 3 adet çöp bilezik diye tanımlanan altın bilezik, 30 adet küçük altın, 1 adet zincir-küpe ve yüzükten oluşan 18 ayar altın set ve 1000 TL. olarak beyan edilen ziynet eşyalannın iadesine ilişkin davanın reddine” karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;

Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK’nun 297/1-c maddesine göre hüküm, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri ihtiva etmeli, taraflara yüklenen hak ve mükellefiyetlerde tereddüt yaratmayacak açıklıkta ve infazı kabil olmalıdır.

Somut olayda; mahkemece hükmün 3.fıkrasında davacı ve davalı tarafından ortak alman 2 adet koltuk, 2 adet kanepe, 8 sandalye ve yemek masasından oluşan oturma grubunun ve çocuk karyolasından oluşan ev eşyalarının yarısının davalı tarafından davacıya aynen iadesine karar verilmiş, yukarıda belirtilen HMK 297. maddesine aykın olarak infazda tereddüt uyandıracak şekilde hüküm kurulmuştur.O halde mahkemece yapılacak iş; hükmün 3. fıkrasında belirtilen 2 adet koltuk, 2 adet kanepe, 8 sandalye ve yemek masasından oluşan oturma grubunun ve çocuk karyolasından oluşan ev eşyalarının bedellerinin uzman bir bilirkişi tarafından tespit ettirilerek, tespit edilen bedelin yansına hükmetmek olmalıdır. (Y3HD, 08.12.2015, E. 2015/12538, K. 2015/19784)

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 21:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.