Eşlerin Mallarının Tasfiyesi Sonucunda Artık Değer Paylaşılır

Eşlerin Mallarının Tasfiyesi Sonucunda Artık Değer Paylaşılır

Yasal Rejimde Eşler Tasfiye Sonunda Kendi Mallarını Alırlarken Ortaya Çıkan Artık Değere de Ortak Olurlar

EMKR tasfiye anına kadar genelde Mal Ayrılığı Rejimine benzer. Daha doğrusu bu rejimin esası ve özü mal ayrılığıdır12″. Bu bakımdan, bu rejime girilmesinden sonra her eşin kendisine ait malları üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf yetkisi büyük ölçüde devam eder. Onun için rejimin sona ermesi halinde TMK nun 226. maddesi gereğince: Her eş, diğer eşte bulunan mallanın geri alır.” EMKR nun özgünlüğü onun tasfiye sonunda eşleri “Artık Değer”  denilen kazanımlar üzerinde pay sahibi kılmış olmasında ortaya çıkar. Bu ise önemle vurgulanması gerekir ki, hiçbir şekilde eşlere ait malvarlıklarının paylaşılması anlamına gelmeyecek bir sistemdir. Kısacası: Katılma rejiminde, eşler arasında malların paylaşımı söz konusu değildir” Bu mal rejiminin tasfiyesinde söz konusu olan: eşlerin kendi malvarlıklarını geri almaları ve eğer ayrıca EMKR sırasında bir Artık Değer hasıl olmuş ise, bunun da eşler arasında esas olarak yarı yarıya ya da sözleşmeyle başka bir paylaşım şekli öngörülmüş ise o orana göre bölüşülmesidir.

Öyleyse EMKR nde eşler gerekli koşulların oluşması halinde; kişisel mallan ile edinilmiş malarını. Mal Ayrılığı Rejiminde olduğu gibi, geri alabileceklerdir. Buna karşılık; TMK nun 227. maddesinde: Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak, o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler. Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler” şeklinde tanımlanan “Değer Artış Payı” ile TMK nun 231 maddesinde betimlenen “Artık Değer” haklarını ise, tasfiye sonunda diğer eşten talep etme olanağı kazanacaklardır.

Adana Boşanma Avukatı; Av. Saim İncekaş

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.