Eşlere Tanınan İspat Kolaylığı Kuralları

Eşlere Tanınan İspat Kolaylığı Kuralları

TMK’nun 222. maddesine göre: ‘’Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.” İlgili maddeyle kanun, ispat konusunda TMK’nun 6. maddesinde yazılı: “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” ilkesini yinelerken; ayrıca iddialarını ispat konusunda karineler de koyarak eşlere bazı ispat kolaylıkları da sağlamıştır.

Bu karinelerden biri; eşlerden hangisine ait olduğu saptanamayan malların onların paylı mülkiyetine katılacağı karinesidir. Böyle bir durumda ilgili mallar yönünden TMK’nun 688. maddesinin: “Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczedilebilir.” hükümlerinin geçerli olacağı doğaldır. Ancak TMK’nun 223/2 maddesinde: “Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu mallardaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz” kuralı konulduğundan; EMKR bakımından paylı mülkiyet konusunda eşlere getirilen bu kısıtlamanın da uygulamada göz önünde tutulması gerekmektedir. İddiaların ispatı yönünden EMKR’ne tabi eşlere tanınan kolaylıklardan bir diğerinin de; Edinilmiş Mal Karinesi olduğu söylenebilir. Yani 222. maddede konulan kurallara göre: “Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.” Bu kural hem eşler ve hem de üçüncü kişiler yönünden geçerlidir. EMKR’e tabi eşlerin bu rejime katılma amaçları doğrultusunda onlara bir ispat kolaylığı sağlanması için oluşturulan bu karinenin aksinin her türlü delille ispat edilebileceği ortadadır.

Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.