Eşler Birbirlerine Mal ve Kazançlarını Açıklamak Zorundadır

Eşler Birbirlerine Mal ve Kazançlarını Açıklamak Zorundadır

TMK nun 216. maddesinde: “Eşlerden her biri, diğerinin her zaman mallarının envanterinin resmi senetle yapılmasını isteyebilir. Bu envanter, malların getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde yapılmışsa, aksi ispatlanmış olmadıkça bu envanterin doğru olduğu kabul edilir” hükmü konulmuştur. Keza yine TMK nun 206. maddesinin 4.fıkrasında da: “Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, gelirleri, borçlan veya ortaklık mallan hakkında bilgi vermekten kaçınması” talep eden eş yönünden, mahkemeden olağanüstü mal rejimine geçme talebinde bulunması için haklı bir sebep olarak kabul edilmiştir. Görüldüğü ü/ere, TMK nıın gerek 206 ve gerekse de 216. maddeleri açıkça; eşleri birbirlerine malları konusunda bilgi vermekle yükümlü kılmış vebu yükümün yerine getirilmemesinin. EMKR nin olağanüstü mal rejimine dönüştürülmesi için haklı bir sebep olabileceğini hükme bağlamıştır.

Öyleyse eşlerin, diğerinin talep etmesi halinde bu talep eden eşe, TMK nun 216 maddesinde tanımlandığı şekilde: EMKR ne getirmiş olduğu mallarının cins ve miktarı ile bunları getirme tarihlerini belirleyen ve Noterlerce düzenlenmiş bir belge niteliğindeki envanterin sağlaması için yardım etmesi gerekmektedir. Diğer eşin, bu envanter yükümlülüğünü yerine getirmeyen eş hakkında; Aile Mahkemelerinin Kuruluş Kanunun 6. maddesi gereğince. Aile Mahkemesi Hakimden bu konuda olaya müdahalesini isteme1’1 ya da olağanüstü mal reji- mine geçilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. “EMKR. eşlerin karşılıklı güvenleri üzerine kurulmuş olan bir rejimdir. Bunun sonucu olarak eşlerin malvarlıklarını gizlemeleri, bunların durumları hakkında bilgi vermekten kaçınmalarına yer verilmemiştir.”1′-’ Kuşkusuz ki eşler adi senetlerle de mallarının sahipliği konusunda deliller hazırlayabileceklerdir. Ancak bu adi senetlerin ispat gücü genel hükümlere göre değerlendirilebilir. Oysa; Envanter yoluyla sağlanacak ispat olanaklarının, resmi senet güçleri olduğu kuşkusuzdur. TMK nun 216. maddesinde belirtilen envanterin ispat gücü ve şuınulü daha kesin olacaktır1″. Nitekim envanter; eşler arasında olduğu kadar üçüncü kişiler yönünden de tasfiyede delil niteliğinde bulunmaktadır. Envanter hakkında ilerdeki bölümlerde daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

Eşlerin envanter düzenlemesi süreci meşakkatli bir süreçtir. Adana Boşanma Avukatlarından Av. Saim İncekaş bu süreçte engin bir deneyime sahiptir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.