Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı-Tasfiyesi Davasına Cevap Dilekçesi

May 6, 2020 | Boşanma Avukatı

Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı-Tasfiyesi Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA X AİLE MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Davaya Cevap Dilekçesidir


DOSYA NO :

DAVALI : 

VEKİLİ : Av. SAİM İNCEKAŞ
(Adres antettedir)

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU :

1)Davacının talebi aşılarak Sayın Mahkemece davalı müvekkilin kişisel malı olan “X”de bulunan bağımsız bölüm üzerine hukuka aykırı olarak koyulan ihtiyati tedbirin kaldırılması,

2) Davacı tarafından X Aile Mahkemesi nezdinde açılmış olan X E. sayılı boşanma davasının işbu dava için bekletici mesele yapılması,

3) Davacının talep ettiği X TL’nin mahiyetinin açıklattırılması,

4) “X”nde yer alan ortak konutun ve X plakalı aracın kişisel mal olması nedeniyle tedbirin kaldırılması,

5) Davacının haksız ve mesnetsiz davasının reddine karar verilmesi taleplerinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

USULE İLİŞKİN

1) DAVA DİLEKÇESİNDE DAVACI TARAFINDAN TALEP KONUSU İÇERİSİNDE YER ALMAYAN “X’DEKİ” TAŞINMAZA HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE TEDBİR KOYULMUŞTUR.

Davacı yan dava dilekçesinde “X”de yer alan bağımsız bölüm üzerinde herhangi bir katkı veya katılma alacağı talebinde bulunmamasına rağmen Sayın Mahkemece X tarihli tensip tutanağında yer alan 9 numaralı ara kararla işbu taşınmaz üzerinde de ihtiyati tedbir tesis edilmesine karar verilmiştir.

İşbu taşınmaz davacı yanın da bilgisi olduğu üzere davalı müvekkile miras malı olarak intikal etmiştir. Bu nedenledir ki davacı dava dilekçesinde bu taşınmaz üzerinde herhangi bir talepte bulunmamıştır. Sayın Mahkemece davacının talebi aşılarak işbu taşınmaz üzerine koyulan ihtiyati tedbirin evleviyetle kaldırılmasını talep ederiz.

2) DAVACININ 150.000 TL OLARAK BELİRLEDİĞİ TALEP KONUSUNUN VE VAKIFBANK HESABINDA YER ALAN PARA TALEBİNİN MAHİYETİ AÇIKLATTIRILMALIDIR.

Davacının talep konusunda yer alan 150.000 TL’nin hangi alacak talebine ilişkin olduğu belirsizdir.

Aynı şekilde davacı dilekçesinde Vakıfbank X şubesinde davalıya ait hesaba tedbir koyulmasını ve katılma alacağı olduğunu iddia etmiştir. Davacıya katılma alacağının ne tutarda olduğu, bu alacağın hukuki mesnedi açıklattırılmalıdır. Bu doğrultuda cevap haklarımızı saklı tutmaktayız.

3) Davacının boşanma tarihinden itibaren talep ettiği faiz hukuka aykırıdır. Katılma alacağından doğan faiz tasfiye tarihinden itibaren talep edilmelidir.

“Katılma alacağı davalarında hükmedilen miktara karar tarihinden geçerli olmak üzere yasal faiz yürütülmesi gerekirken, yazılı şekilde dava ve ıslah tarihleri itibarıyla kadının aleyhine yasal faize hükmedilmesi doğru olmamıştır.” (Y8HD, 15.09.2015, E. 2015/4100, K. 2015/16373)

ESASA İLİŞKİN

1) X MAHALLESİNDE YER ALAN ORTAK KONUT DAVACI MÜVEKKİLİN ANNESİNİN YARDIMIYLA VE DAVALININ TASARRUFLARIYLA ALINMIŞTIR.

“X”nde yer alan ortak konuta davalı müvekkilin annesi davalı X’ye alım tarihi olan X yılındaki miktarıyla 55.000 TL yardımda bulunmuştur. İlgili bankaya yazılacak müzekkere ile bu husus ispatlanacaktır. Zira davalı X’nin annesi rahmetli X Hanım 55.000 TL miktarında parayı çektiği gibi X Bey’e teslim etmiş ve X Bey aynı tarihte dava konusu evin tapu alım işlemlerini gerçekleştirmiştir.(EK-1- Ortak konutun satın alındığı dönemde el yazısı ile kaleme alınan ve ortak konutun parasının ne şekilde denkleştirildiğini ortaya koyar nitelikte belge)

Yine davalı müvekkil 2002’den önceki tasarruf ve birikimlerini bu evin alınması amacıyla kullanmıştır. Dava konusu eve yapılan harcama olarak emlakçı ücreti, tapu gideri masraflar da davalının annesi tarafından ödenmiş olup bu tutar değer artış payı olarak ele alınmalıdır.

2) X PLAKALI ARAÇ 2002 ÖNCESİ TASARRUFLARLA ALINMIŞ KİŞİSEL MAL NİTELİĞİNDEDİR.

Söz konusu araç davalı müvekkilin 2002 öncesi birikimleri/tasarrufları doğrultusunda satın alınmıştır. Davacının bu araç üzerinde katılma alacağı hakkı söz konusu değildir.

3) MÜVEKKİLİN VAKIFBANK HESABINDAKİ PARA KİŞİSEL MAL NİTELİĞİNDEDİR. DAVACININ BU HESAP ÜZERİNDEKİ TALEPLERİNİ ANLAŞILIR BİÇİMDE AÇIKLAMASINI TALEP EDİYORUZ.

Davalı müvekkil gerek ailesinden kalan miras mallarının satışı gerek ise 2002 öncesi birikimleri neticesinde banka hesabında belirli bir birikime sahiptir. Davacının işbu kişisel menkul mal üzerinde katılma alacağı hukuka uygun nitelikte bir talep değildir. Nitekim banka kayıtları celp edildiğinde bu husus da ortaya çıkacaktır.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, HMK ve diğer tüm yasal mevzuat hükümleri

DELİLLER:
•Nüfus Kayıtları,

•X tarihleri arasında davalının annesi X’e ait Ziraat Bankası hesap kayıtları (CELP EDİLMELİDİR),

•X plakalı aracın davalı müvekkil adına tescil edildiği tarihi belirtir belgeler(CELP EDİLMELİDİR),

•2012 yılında satılan X plakalı Doğan SLX marka aracın davalı müvekkil adına ne zaman tescil alındığı(CELP EDİLMELİDİR),

•“X” adresinde yer alan taşınmazın tapu kayıtları(CELP EDİLMELİDİR),

•“X” adresinde yer alan taşınmazın tapu kayıtları ve pasif hareketleri(CELP EDİLMELİDİR),

•X’te miras kalan taşınmazlar ve bu taşınmazların satışı sonucu elde edilen miktar(CELP EDİLMELİDİR),

•Bankalara yazılacak müzekkereler ve cevapları(CELP EDİLMELİDİR),

•Oyakbank(2008 Yılında ING Bank’a satıldı), Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan temin edilecek vadeli-vadesiz mevduat, fon, birikim hesap geçmişleri(CELP EDİLMELİDİR),

•2002 öncesi iflas eden “Adabank” ta mevcut bakiyenin yıllar sonra devlet tarafından Ziraat Bankası aracılığı ile “Güvence Bedeli” altında ödendiğine ilişkin kayıt ve hareketler(CELP EDİLMELİDİR),

•Özel ve kamu kurumlarına yazılacak müzekkereler ve cevapları(CELP EDİLMELİDİR),

•Tapuya yazılacak müzekkereler ve cevapları(CELP EDİLMELİDİR),

•Fotoğraf ve diğer görüntüler,

•Tanık,

•Yemin,

•Bilirkişi,

•Keşif,

•İsticvap,

•Mali ve ekonomik durum araştırması, 1999 yılından bugüne kadar olan SGK kayıtları(CELP EDİLMELİDİR),

•Davacının açıklamalarına binaen saklı tuttuğumuz cevap haklarımız,

•Her türlü yasal delil.

TANIKLARIMIZ ( Kişisel mal niteliğinde yapılan birikimleri, ortak konutun alınmasında davalının annesinin yaptığı katkıyı kanıtlama yönünde dinletilecektir.)


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve re ’sen dikkate alınacak olan nedenlerle;

1) Davacının talebi aşılarak Sayın Mahkemece davalı müvekkilin kişisel malı olan “X”de bulunan bağımsız bölüm üzerine hukuka aykırı olarak koyulan ihtiyati tedbirin kaldırılması,

2) Davacı tarafından X Aile Mahkemesi nezdinde açılmış olan X E. sayılı boşanma davasının işbu dava için bekletici mesele yapılması,

3)Davacının talep ettiği 150.000 TL’nin mahiyetinin açıklattırılması,

4) “X”nde yer alan ortak konutun ve X plakalı aracın kişisel mal olması nedeniyle tedbirin kaldırılması,

5) Davacının haksız ve mesnetsiz davasının REDDİNE karar verilmesi,

6) Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesini,

Vekaleten, saygılarımla arz ve talep ederim. tarih


Davalı Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ

EK:

-1- Ortak konutun satın alındığı dönemde el yazısı ile kaleme alınan ve ortak konutun parasının ne şekilde denkleştirildiğini ortaya koyar nitelikte belge

-2- Davalı müvekkilin 2002 öncesi çalışmalarını belirtir SGK’ya yazılan dilekçe

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.