Bir Sayfa Seçin

Eşler Arasında Miras Hukuku Davaları

TMK nun Üçüncü Kitap’ını oluşturan ve Miras Hukuku sebebiyle; eşlerin elde ettikleri kazanım ve borçlarla ilgili bulunan kurallar: kanunda 652.maddeyle düzenlenip aile konutu ve ev eşyalarının sağ kalan eşe özgülenmesi hükümleri dışında; genel hükümler içinde uygulanmak durumundadırlar.

Örneğin; TMK nun 650 maddesinde düzenlenen miras payları ya da 651. maddesinde düzenlenmiş paylaşım kuramları, eşler arasında mal rejimlerine tabi bulunmayan hususlardır.

Nitekim; TMK nun 651. maddesinin; “Değerinde önemli azalma olmadan bölünemeyen tereke malı, bütün olarak mirasçılardan birine özgülenir. Mirasçılar bir tereke malının bölünmesi veya özgülenmesi konusunda anlaşamazlarsa, o mal satılır ve bedeli bölüştürülür. Mirasçılardan biri istemde bulunursa satış açık arttırma yoluyla yapılır. Mirasçılar artırmanın şekli konusunda anlaşamazlarsa sulh hakimi, artırmanın mirasçıların arasında veya herkese açık yapılmasına karar verir” ya da TMK nun 653. maddesinde yazılı: “Mirasçılardan birinin karşı çıkması halinde, nitelikleri veya özgülendikleri amaç gereği bir bütünlük oluşturan eşya birbirinden ayrılamaz. Aile belgeleri ile aile için özel anı değeri olan eşya, mirasçılardan birinin karşı çıkması halinde satılamaz.

Mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa sulh hakimi, yerel adetleri, adet yoksa kişisel durumları göz önünde tutarak bu eşyanın, payına mahsup edilmek veya edilmemek suretiyle mirasçılardan birine özgülenmesine ya da satılmasına karar verir. Özel kanun hükümleri saklıdır.” hükümleriyle görevlendirilmiş bulunan Sulh Hukuk Hakiminin uygulayacağı kurallar; genel hükümlerden
ibarettir.

Mal rejimleri ve katılma alacağı bakımından miras paylarının özelliği: Mirasçıların, sağ kalan eşe katılma alacağını ödeme borcu altında olmalarıdır.

“Sağ kalan eşin katılma alacağı yok, buna karşın katılma borcu varsa, miras bırakanın mirasçıları bu katılma alacağını borçlu sağ kalan eşten zamanaşımı süresi içinde talep edebileceklerdir. Başka bir anlatımla katılma borcu gibi katılma alacağı da terekeye dahildir.”

Bu konuda mahkemelerin görev ve yetki kuralları ile husumete ilişkin uygulamaların HUMK ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6100 sayılı HMKK nun düzenlemelerine uygun olmalıdırlar.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi