Eşin Ölümünden Sonra Evdeki Eşyalar Üzerinde Hak Sahibi Olma İstemi Davası

Eşin Ölümünden Sonra Evdeki Eşyalar Üzerinde Hak Sahibi Olma İstemi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Mirasbırakana ait ev eşyası üzerinde sağ kalan eş lehine mülkiyet hakkı tanınması istemidir.

 

AÇIKLAMALAR:1-Müvekkil ile … , … tarihinde evlenmiştir. Eşler aralarında yaptıkları ve … tarihinde … Noterliği tarafından onaylanmış sözleşme ile edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmişlerdir. 

(EK-1- Mal rejimi sözleşmesi)

2- Müvekkilin eşi … tarihinde ölmüş, bu suretle de taraflar arasındaki mevcut mal rejimi sona ermiştir.

(EK-2- Mirasçılık belgesi)

3- Ölen … ile müvekkil, … tarihinden itibaren  … ili, … ilçesi, … Mahallesinde bulunan …  ada, … parselde tapuya kayıtlı, …  adresindeki, mülkiyeti ölen eşe ait bulunan taşınmazda birlikte oturmuşlardır.

(EK-3- Tapu kaydı)

4- Sağ kalan eşin … . katılma alacağı bulunmaktadır. Şöyle ki: … .

5- Müvekkilin eski yaşantısını sürdürebilmesini sağlamak için, katılma alacağına mahsup edilmek suretiyle, ölen eşine ait olan ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı tanınması amacıyla mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 240 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1-  … tarihli mal rejimi sözleşmesi

2- … tarihli mirasçılık belgesi

3- Tapu kaydı

4- Tanıklar

5- Keşif

6- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- İstemin kabulü ile müvekkilin ölen eşine ait olan ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.