Eşin Evlenirken Kandırılması Nedeniyle Boşanması Mahkeme Kararı

Eşin Evlenirken Kandırılması Nedeniyle Boşanması Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen EVLENMENİN FESHİ, BOŞANMA, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili dilekçesi ile davalının müvekkili ile evlenirken gerçek anne ve babası olarak M. ve H. AA belirttiği evlendirme memuruna da bu şekilde beyanda bulunduğu, ancak davalının nüfus kayıtlarında baba adının T. anne adının da S. olduğunu öğrenince davalı vasıflarında bilerek hile yaptığından hatta bu yüzden davalının evlenmeden önce soyadını da değiştirdiğinden çocuğun yani davalının gayrimeşru doğmuş olmasının ayrıca huzursuzluk ve geçimsizlik konusunda olduğunu öncelikle evliliğin feshini M.K. 116/2 maddesi gereğince eşin bizzat vasfından kaynaklanan esaslı olan ve ortak hayatı çekilmez hale koyan hataların evlenmenin feshi nedenlerinden saydığından feshine, aksi halde evlilik birliğinin devamının mümkün olmaması nedeniyle tarafların boşanmalarına 10 Milyar manevi tazminatı dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ayrıcı 5.000 D.M. nin dava tarihindeki 3.800.000.000 lira karşılığının dava tarihindeki yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline davacıya ait olup davalı tarafça iade edilmeyen 3.000.000.000 lira değerindeki takıların dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilini, 250 milyon lira tedbir ve yoksulluk nafakasının verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, mahkememize vermiş olduğu 12.03.2002 tarihli cevap dilekçesi ile müvekkilinin evlenirken davacıya kendisi ve aile ile ilgili tüm gerçekleri bütün açıklığı ile anlattığını hiçbir gerçeği davacıdan saklamadığını, davacının evlenmeden önce bildiği gerçekleri bilmediğini iddia ederek manevi tazminata hak kazanmak istediğini, bu nedenle davacının taleplerinin reddini davacının kötü niyetli olduğunu davacının evliliğin feshi talebinin de şartları oluşmadığından reddine karar verilmesini tüm nafaka ve tazminat taleplerinin de reddine karar verilmesini ancak boşanmayı müvekkilinin de kabul ettiğinden taraflann boşanmalarına karar verilmesini istemiştir.

Davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına , fazlaya ilişkin taleplerinin reddi ile 5 bin mark (3.800,000 .000 TL) 3 milyar TL, takı bedeli ile , 2 milyar TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.05.200 tarih ve 2001/861- 280 sayılı kararı Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 20.10.2003 tarih 13014-13881 sayılı ilamı ile davacı lehine manevi tazminata hükmolunamayacağından bahisle bozulmuş, dava dosyası 4787 sayılı kanun uyarınca mahkememize intikal etmiş, usul ve yasaya uygun bulunan bozma ilamına uyulmak sureti ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Dava boşanma , nafaka , boşanmanın ferisi olmayan maddi tazminat, takı bedellerinin iadesi , manevi tazminat taleplerinden ibaret olup, manevi tazminat dışındaki hususlar onanmak sureti ile kesinleşmiştir.

Tarafların iddia ve savunmaları, tanık beyanları, dosyadaki diğer bilgi ve belgeler ile bilhassa bozma kararına binaen, davacının kişilik haklarına ve aile bütünlüğüne karşı bir saldırı olduğu kanıtlanamadığından davcının manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1- Daha önce hükmedilen ve kesinleşen boşanma, tedbir nafakası ve takılarla ilgili hususlarda yeniden bir hüküm tesisine yer olmadığına.

2- Yasal şartlar oluşmadığından davacı yanın manevi tazminat talebinin reddine,

3- Alınması gereken 7.880.000 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile bakiye 2.220.000 TL harem davacıdan tahsiline,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen taraf vekillerinin yüzlerine karşı asillerin yokluğunda açıkça okunup anlatıldı. 07.04.2004

Katip

Hakim

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.