Eşe Ait Şirkete Alınan Yeni Araçların Eski Araçların Satışıyla Elde Edilmesi Durumunda Ne Olur?

Ara 13, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Eşe ait şirket adına kayıtlı araçların üzerinde diğer eşin hak iddia etmesi durumunda nasıl bir savunma yapılabilir? Kişisel mal savunması yapılması mümkün mü? Araçların evlilik öncesi tarihte var olan eski araçların satılması sonucu elde edilen gelirden karşılandığı kabul edilebilir mi?

Bu soruların cevabı için aşağıdaki Yargıtay kararını inceleyeceğiz:

Dosya arasındaki bilgi ve belgelere göre davacı-karşı davalı Nurcan’ın birleşen 2006/983 Esas nolu dava dosyasında plaka numaralarını belirttiği dava konusu 16 adet araç Atak Gümrükleme Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlıdır. TMK.nun 221.maddesi hükmüne göre, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan mal varlığı eşler arasında yapılan mal rejimi sözleşmesiyle aksi kararlaştırılmamışsa edinilmiş mallardan sayılır ve tasfiyeye katılır. Aynı kanunun 220/4. bendine göre de, kişisel malların yerine geçen değerler kişisel mal sayılır. Davalı-karşı davacı Hamit vekili, ortağı olduğu şirkete ait eski araçların satımı ile elde edilen gelirlerle dava konusu yeni araçların alındığını ileri sürmesine rağmen bu yöne ilişkin araştırma ve inceleme yapılmadığı gibi şirkete ilişkin muhasebe kayıtları incelenmeden kar-zarar durumu belirlenmeden eksik araştırma ile karar verilmiştir.

Mahkemece, araçların satın alındığı 2002 ila 2005 yıllarına ait şirketin bilanço bilgileri dosya arasına getirtilerek bir hukukçu bilirkişi ile iki mali müşavir bilirkişiye inceletilerek şirketin belirtilen dönemlere ilişkin gelir durumu saptanmalı, dava konusu araçların bu gelirlerden alınıp alınmadığı üzerinde durulmalı, incelenen resmi muhasebe kayıtlarından satılan eski araçların gelirinin dava konusu yeni araçların satın alımında kullanılıp kullanılmadığı belirlenmeli, bundan ayrı, araçların alımında şirket adına kredi yada borç alınıp alınmadığı, alınmışsa ödemelerinin devam edip etmediğini açıklığa kavuşturur şekilde denetime açık rapor sunmaları bilirkişilerden istenmelidir. Alınacak uzman bilirkişi rapor ya da raporları yukarıda belirtilen kanun maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek yeniden belirlenecek alacak miktarına göre hüküm kurulurken göz önünde bulundurulması gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir…” gerekçesi ile bozma yapılmıştır.

Mahal mahkemesince bozma ilamında yazılı hususlar araştırılmış, şirket üzerinde kayıtlı 16 adet aracın edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu 2003, 2004 ve 2005 yıllarında gerek şirkete ait eski araçların satışından elde edilen gelir, gerekse diğer şirket gelirleri kullanılarak, ayrıca 3 adet araç hariç 13 adet araç bakımından dosyaya getirtilen belgelere göre Enka şirketinden 24 ve 36 ay vadeli taksitle borçlanılarak alındıkları, Hamit’in adı geçen şirkette %80 hissesi olduğu tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirlenmiştir.

Şirket adına kayıtlı araçlarla ilgili katılma alacağı hesabının araçların şirketten bağımsız oldukları sonucunu doğuracak şekilde yapılması doğru değildir. Dosya arasındaki belgelere göre Atak Gümrükleme Ticaret Limited Şirketi 21.10.1994 tarihinde tüzel kişilik kazanmış, bu şirketin %80 hissesini 24.2.1998 tarihinde satın alarak davalı-karşı davacı Hamit Ekerer şirket ortağı olmuştur. Dosya arasında 1.1.2002 öncesi şirkete ait bilanço, hesap özeti, detay mizanlar, gelir gider ve borçlarına ait bilgiler bulunmamaktadır. Şirketin bilanço bilgilerine göre 2002 yılında zarar, 2003,2004 ve 2005 yıllarında ise kar elde ettiği belirlenmiştir. Şirketin, Hamit’in ortak olduğu 24.2.1998 ile 1.1.2002 tarihi arasındaki dönemi ile 1.1.2002 ile mal rejiminin sona erdiği 14.4.2005 tarihi arasındaki dönemindeki gelirlerinin hesaplamada ayrı ayrı dikkate alınması ve edinilmiş mallara katılma rejimi bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir.(Y8HD, 05.07.2011, E. 2011/2285, K. 2011/3963.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.