Esas : 2019/5814 Karar : 2019/6541 Tarih : 17.04.2019

Son Güncelleme Tarihi

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/5814
Karar : 2019/6541
Tarih : 17.04.2019
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’in, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … İcra Ceza Mahkemesi’nin 28/09/2018 tarihli ve 2018/1126 Esas, 2018/1943 Karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair mercii … 1. İcra Ceza Mahkemesi’nin 22/10/2018 tarihli ve 2018/298 değişik sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 19/03/2019 gün ve 94660652-105-58-15427-2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29/03/2019 gün ve KYB.2019-31409 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Sanığın nafaka yükümlülüğüne ilişkin … 2. Aile Mahkemesi’nin 10/02/2015 tarihli ve 2013/422 Esas, 2015/64 Karar sayılı kararının Yargıtay tarafından bozulmasını müteakip yeniden yapılan yargılama sonucunda aynı Mahkemenin 15/03/2018 tarihli ve 2017/667 Esas, 2018/150 Karar sayılı kararı ile müşteki ve çocukları yönünden nafakaya hükmedilmediği gibi, anılan karara göre de mahkûmiyete esas nafaka borcunun konu edildiği … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/9942 sayılı icra takip dosyasının durdurulmasına karar verildiği, açıklanan nedenlerle müşteki ve çocukları bakımından cari nafaka alacağından söz edilemeyeceği cihetle, itirazın bu yönden kabulü yerine reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 1. İcra Ceza Mahkemesi’nin 22/10/2018 tarihli ve 2018/298 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 17/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.