Bir Sayfa Seçin

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2018/2540
Karar : 2018/4343
Tarih : 11.04.2018
Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair Birecik İcra Ceza Mahkemesinin 26/04/2017 tarihli ve 2017/8 esas, 2017/20 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulüne ilişkin mercii Birecik Asliye Ceza Mahkemesinin 23/05/2017 tarihli ve 2017/94 değişik iş sayılı kararı üzerine, sanığın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin Birecik İcra Ceza Mahkemesinin 19/07/2017 tarihli ve 2017/20 esas, 2017/21 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 28/02/2018 gün ve 94660652-105-63-12187-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09/03/2018 gün ve KYB.2018/19382 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre;

I-Birecik Asliye Ceza Mahkemesinin 23/05/2017 tarihli ve 2017/94 değişik iş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede:

Birecik İcra Ceza Mahkemesince verilmiş bulunan karara karşı yapılan itirazın kabul edilmiş olması karşısında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 271/2. maddesi hükmü gereğince, itirazın konusu hakkında da bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulmasında,

Borçlu hakkında Birecik İcra Dairesinin 2016/263 sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunun ödenmediğinden dolayı şikâyette bulunulduğu, takip talebinde cârî nafaka alacağı talep edilmeyip âdî alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, bu nedenle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde,

II-Birecik İcra Ceza Mahkemesinin 19/07/2017 tarihli ve 2017/20 Esas, 2017/21 Karar sayılı kararı yönünden yapılan incelemede:

Borçlu hakkında Birecik İcra Dairesinin 2016/263 sayılı takip dosyası ile takip talebinde cârî nafaka alacağı talep edilmeyip, âdî alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsili talep edildiğinden, atılı suçun unsurları oluşmaması nedeniyle sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken, merciince verilen kaldırma kararına karşı farklı bir hüküm kurulmasının mümkün olmadığından bahisle yazılı şekilde sanığın mahkûmiyetine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Kanun yararına bozma isteminin II no’lu bendinin (1) no’lu nedeni yönünden yapılan incelemede;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden, Birecik İcra Ceza Mahkemesinin 26/04/2017 tarihli ve 2017/8 Esas, 2017/20 Karar sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli (sanık) hakkında verilen tazyik hapsinin kaldırılmasına, bozma sebebine göre kanun yararına bozma isteminin I no’lu bendinin (1 ve 2) no’lu nedenleri yönünden karar verilmesine yer olmadığına, 11/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son Güncelleme Tarihi