Erkek Eşine Verdiği Emanet Altınları Borçlar Hukukuna Dayalı İsteyebilir

May 1, 2019 | Alacak Davası Avukatı, Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları

Erkek Eşine Verdiği Emanet Altınları Borçlar Hukukuna Dayalı İsteyebilir

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/13938
Karar : 2016/5509
Tarih : 21.03.2016
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından, kadının kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, fer’ileri, manevi tazminatın miktarı ve alacak davasının reddi yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise, erkeğin kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi ve erkek lehine takdir edilen manevi tazmiant yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının tüm, davacı-karşı davalı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Davacı-karşı davaIı erkek dava dilekçesinde boşanmanın yanı sıra, davalı-karşı davacı kadına emanet olarak verilen altın alacağının da geri verilmesini istemiştir. Bu talep, Borçlar Hukukundan kaynaklanmaktadır. Genel mahkemeler görevlidir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup, hakim tarafından yargılamanın her aşamasında res’en gözetilir. Bu bakımdan davacı-karşı davalı erkeğin bu isteği ile ilgili olarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru bulunmamıştır. ( Örneğin Adana’da bulunan bir boşanma avukatı alacak davasını Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açacaktır. )

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden …. yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran …geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi. 21.03.2016 (Pzt.)

KARŞI OY YAZISI

Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir (HMK m. 1-(1)).

Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısmı hariç olmak üzere İkinci Kitabı’nda yer alan ve aile hukukundan doğan dava ve işler, aile mahkemelerinin görevine girer (4787 …m. 4).

Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar (TMK m. 218).

Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri (TMK m. 220/1. 2.bent ), kanunen o eşin kişisel malıdır.

Her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır (TMK m. 226/1).

Eldeki davada, davacı-davalı, miras hissesinin kamulaştırıldığını, hesabına yatan kamulaştırma parasıyla 24.000 TL değerinde altın aldığını ve evde saklaması için eşine verdiğini iddia ederek, bu altınların değerini dava konusu yapmıştır. Uyuşmazlık aile hukukundan kaynaklı kişişel mal ile ilgilidir. Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Aksi düşünceye göre, kadının kişisel malı olarak kabul edilen ziynet eşyası ile ilgili davaların da genel mahkemelerde görülmesi gerekir. Oysa yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre, kadının kişisel malı olan ziynet eşyası davalarında görevli mahkemenin aile mahkemesi olduğu yasa gereği tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Eldeki davanın da görev açısından bundan bir farkı yoktur. Bu dava da erkeğin kişisel mal istemiyle ilgilidir ve görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Bu sebeple, işin esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu konuda görevsizlik kararı verilmesi gerektiği yönündeki, sayın çoğunluğun bozmaya ilişkin görüşüne katılmıyorum.

İlgili Diğer Kaynaklar:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.