Erkek Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Dava Dilekçesi

Erkek Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Dava Dilekçesi

ADANA XNÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av.

DAVALI                               :

KONU                                   : Tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMLAR                   :

Müvekkilim yaklaşık X yıldır eşi X ile evlidir. Bu evlilikten doğan müşterek dört çocukları bulunmaktadır. Müvekkilim eşi ve çocukları ile birlikte yukarıda belirtmiş olduğumuz adreste ikamet etmektedir.

Tarafların mutlu bir evliliği olmasına rağmen davalı tarafın mal varlığını iyi yönetememesi, sürekli olarak kredi çekmesi ve kefil olması sebebiyle ailenin ekonomik varlığı tehlikeye düşmüş durumdadır. Mahkemenizin de takdir edeceği üzere ekonomik sorunlar beraberinde boşanmaları da getirmektedir. Müvekkilimin durumun ciddiyetini fark etmesi üzerine davalı eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Türk medeni kanunun 199. Maddesine göre :

Tasarruf yetkisinin sınırlanması

Madde 199

‘’Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.

Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır.

Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re’sen durumun tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verir.’’

Mezkur maddede belirtildiği üzere ailenin ekonomik varlığının tehlikeye düşmesi durumunda  veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda hakim belirleyeceği mal varlığı değerleri üzerinde davalı tarafın tasarruf yetkisini sınırlandırabilir.

Medeni Kanun’un 199. maddesine göre, eşlerin her türlü malvarlığı değeri üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlandırılabilir. Maddenin uygulama alanı geniş olduğu için, alınacak önlemin niteliği de üzerinde tasarruf yetkisi sınırlanan malvarlığı değerinin türüne göre değişebilir. Bu önlemler; üçüncü kişilerin hak sahibi eşe ödemede bulunmasına yasak getirilmesi, taşınırların veya kıymetli evrakların mahkemeye veya bir bankaya saklanmak üzere tevdi edilmesi, eşin borç altına girmesinin yasaklanması , bir ticari işletme üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılması durumunda ticaret sicil müdürlüğüne, bir motorlu araç üzerindeki tasarruf işlemlerinin diğer eşin rızasına bağlanması durumunda ise, trafik sicil müdürlüğüne gerekli bildirimin yapılması gibi alınan sınırlandırma kararının etkisini arttırıcı önlemler olabilir.

Ailenin en önemli geçim kaynağı ve mal varlığı değeri davalı eş adına kayıtlı X plakalı minibüs hattıdır. Söz konusu minibüs hattından gelen gelirle taraflar geçimini sağlamaktadır. Söz konusu X  plakalı minibüs hattı davalı eşin gelişigüzel harcamaları, davalı eşin sürekli kredi çekmesi ve kefil olması sebebiyle ailenin ihtiyaçlarını karşılamayacak noktaya gelmiştir.  Davalı taraf ailenin sahip olduğu en önemli ekonomik değeri tehlikeye düşürdüğü gibi evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerini de ifa edememektedir.

Türk medeni kanunun 199. Maddesinin ikinci fıkrasına göre:‘’Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır.’’ Davalı tarafın adına kayıtlı olan X plakalı minibüs hattı bir ticari işletmedir. Öncelikle ve ivedilikle davalı tarafın söz konusu ticari işletme üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını talep etmekteyiz. Bu itibarla mahkemenizin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunması ve mahkemenizin uygun göreceği diğer önlemleri alması gerekmektedir. Keza minibüs hattının çalışma ruhsatına diğer eş adına şerh düşürülmesi ve bundan sonra minibüs hattı ile ilgili çekilecek ve kefil olunacak kredilerle ilgili müvekkil eşin rızasına gidilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra davalı eşin sahip olduğu kredi kartlarına da sınırlandırma getirilmesini talep etmekteyiz. Aksi takdirde ailenin geçimini sağladığı mal varlığı değeri olan minibüs hattı tehlikeye düşeceği gibi tarafların boşanmaları hususu gündeme gelebilecektir.

Netice olarak Türk Medeni Kanunumuzun 199. Maddesi uyarınca davalı eşin gelişigüzel ve plansız harcamaları, sürekli olarak kredi çekmesi ve kefil olması, sahip olduğu …….. plakalı minibüs hattını kötü idare etmesi sebebiyle ailenin ekonomik varlığını tehlikeye düşürmüş olması ve evlilik birliğinden doğan mali yükümlükleri yerine getirememesi sebebiyle yukarıda belirtmiş olduğumuz ……… plakalı minibüs hattı üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılması, kullanmış olduğu kredi kartları ile ilgili sınırlandırma getirilmesi ya da müvekkil eşin rızasına bağlanması, davalı tarafın çekeceği ve kefil olacağı krediler ile ilgili müvekkil eşin onayının alınması amacıyla iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK ve ilgili  mevzuat

DELİLLER                          : tanık, bilirkişi, yemin, banka evrakları ve yasal her türlü delil.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere istinaden;

  • Öncelikle ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE,
  • Davalı eş adına kayıtlı ……. PLAKALI MİNİBÜS HATTI ÜZERİNDE DAVALI TARAFIN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA,
  • Davalı eşin sahip olduğu KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN DAVALI TARAFIN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA,
  • Davalı eş tarafından ÇEKİLECEK VE KEFİL OLUNACAK KREDİLERLE İLGİLİ GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINA,
  • Yargılama giderleri ile karşı vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

EKLER :

  • VEKALETNAME
  • ADLİ YARDIMA İLİŞKİN BELGELER
  • NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

Son düzenleme tarihi 15 Mayıs 2020 17:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.