EPDK İdari Para Cezasına İtiraz

Eyl 8, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

EPDK İdari Para Cezasına Nasıl İtiraz Edilir? Dilekçe Örneği

ADANA … SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE;

SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN       :

VEKİLİ: Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

KARŞI TARAF       :ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

İTİRAZ KONUSU  : İdari Para Cezasının İptali

TALEP KONUSU     :

TEBLİĞ TARİHİ      :

AÇIKLAMALAR:

1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 12.10.2018 tarih ve 8123-25 sayılı karar ile müvekkil şirket hakkında, işletmekte olduğu Satansarı Köyü(Pafta:k32b21a,Parsel:1723) ,Ortaköy-Aksaray’da bulunan LPG-BAY 941-54/11375 lisans numaralı LPG istasyonunda istihdam ettiği “Sorumlu Müdür’e ait “Sorumlu Müdür Belgesi’ni ibraz edemediği gerekçesiyle; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 14. maddesi, Sıvılaştırılmış petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri ” başlıklı 26. maddesinin 1/h bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 5307 sayılı Kanunun “idari para cezaları” başlıklı 16. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 5307 sayılı kanunun 16. maddesi Uyarınca 2015 yılında uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 83.839,00 TL idari para cezası karar verilmiştir.

EPDK Denetim Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 23.10.2018 Tarih ve 43986725-663.07 E.52228 sayılı yazılarında; firmanın, “Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul Kararı aleyhine idare Mahkemesinde dava açma…” hakkı olduğu bildirilmiştir. Kurul Kararına karşı İdare Mahkemesinde dava açma yönündeki açıklama yerinde değildir. Şöyle ki;

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 16. maddesinin birinci fıkrasında ; kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımların,idari para cezası ve idari tedbirlerden ibaret olduğu hüküm altına alınmış,aynı Kanun’un 27.maddesine ,19.12.2006 günlü,26381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5560 sayılı Kanun ile eklenen sekizinci fıkrada; idari yargının görev alanına giren kararlarında verilmiş olması halinde; idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddialarının bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı merciinde görüleceği kurala bağlanmış,bu maddennin gerekçesinde de ; bu hükümle,KAbahatler KAnunundaki düzenlemelerin ortaya çıkardığı bağlantı sorununa çözüm getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesince,5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 31. maddesiyle değiştirilen 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptali istemiyle açılan davaya yönelik olarak verilen 5.4.2007 günlü E:2007/35,K:2007/36 sayılı kararda da ; KAbahatler Kanunu’nun 27.maddesinin,”idari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararlarında verilmiş olması hali”nin varlığını aradığı vurgulanmıştır.İtiraza konu idari para cezasının düzenlenmesi kararında,para cezası verilmesi işleminin dışında,idari yargının görev alanına giren bir karar da verilmemiştir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 maddesinin (b) fıkrasında “Diğer genel hükümleri,idari para cezası veya mülkiyetinin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanır.”27.maddesinin 1. fıkrasında “idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin  idari yaptırım kararına karşı ,kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkmesine başvurulabilir.Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.”

Yasal düzenleme gereğince sadece idari para cezasını gerektiren idari yaptırım kararına karşı hakimliğiniz nezdinde itiraz edilmiştir.

Denetimin yapıldığı ve mevzuata uygun davranılmadığı iddiasının gerçekleştiği LPG/otogaz istasyonu Ortaköy/Aksaray’da bulunmaktadır.5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 22.maddesinin dördüncü fıkrası gereğince “4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer bakımından yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.”5271 sayılı CMK’nın 12.maddesinin birinci fıkrası gereğince de “Davaya bakmak yetkisi,suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.” Yasal düzenleme gereğince Hakimliğiniz itiraza bakmaya yetkili bulunduğundan, İtiraz Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmıştır.

2-İdari para cezasının düzenlendiği Kurul Kararı 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14.maddesi, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” Başlıklı 26. Maddesinin 1/h bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13.maddesinin ihlal edildiği gerekçesine dayalıdır.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Sorumlu Müdür”başlıklı 14.maddesi;”LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurulması zorunludur.LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında bulundurulacak sorumlu müdürün yetki,sorumluluk ve nitelikleri Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

16.09.2015 Tarih ve 25938 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri başlıklı 26. Madddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde , “istasyonları için gerekli teknik düzenlemelere uygun , kamu kurum ve kuruluşlarından ruhsat izin ve belgeleri almak,zorunlu sigortaları yapmak,elemanları eğitmek,istasyonunda sorumlu müdür bulundurmak ile yükümlüdürler.”Düzenlemesi getirilmiştir.

16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13.maddesi,09.01.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi ile değiştirilerek “Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.Bir sorumlu müdür,bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilir.”Şeklinde düzenlenmiştir.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elktirik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “idari para cezaları” başlıklı 16. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince “9,14 ve 15 inci madde hükümlerinin ihlali halinde sorumlulara…. Türk Lirası idari para cezası verilir.”

 İdari para cezasına karar verilen Kurul Kararına göre,müvekkil firmaya idari para cezası LPG/Otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırmadığı için verilmiştir. Oysa ki tespitin yapıldığı 01.12.2015 tarihinde , müvekkil şirketin işlettiği otogaz istasyonunda … isminde sorumlu müdür istihdam edilmektedir. İstihdam edilen sorumlu müdür … ;Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliğinin 14.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan “b) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak” şartını makine mühendisi olması sebebiyle taşımaktadır.Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde aradan “ilgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek” şartını TMMOB Makine Mühendisleri odası tarafından 21.05.2013 / 23.05.2013 tarihleri arasında düzenlenen eğitime katılarak yerine getirmiştir.Kurs sonunda düzenlenen sınavda başarı sağlayarak10.06.2013 tarih ve  LOS 00984 belge numaraşo,”LPG Otogaz istasyonu Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası’nı almıştır.Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan “Sorumlu müdür sertifakası sahibi olmak” şartını da bu şekliyle yerine getirmiştir.Maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki “Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak”şartını da sağlıklı olması sebebiyle taşımaktadır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince sorumlu müdür ile firma arasında 08.12.2014 ile 08.12.2015 tarihleri arasında geçerli bir yıl süreli “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Tip Sözleşmesi” düzenlenmiştir.

16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliğinin “Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi” başlıklı 19.maddesi  “Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olamaz.” Şeklinde düzenlenmiş iken 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 4.maddesi ile;” Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi beş yıldan çok olamaz.”  Şeklinde değiştirilmiştir. Sorumlu müdür ile firma arasında düzenlenen sözleşme Yönetmeliğin 19. Maddesine uygundur.

Sözleşme gereğince Sorumlu müdürün Sosyal Güvenlik kurumuna bildirimi yapılmış ve ücreti ödenmiştir.

Bu haliyle müvekkil firmanın,sorumlu müdür çalıştırmadığı gerekçesiyle idari para cezası ile cezalandırılması hatalıdır.

3- Gelinen aşamada,EPDK’nın Firmaya idari para cezası uygulamasının dayanağı görevliler tarafından tarihinde otogaz istasyonunda yapılan denetim sırasında , işleten firma tarafından “Sorumlu müdür belgesi”nin ibraz edilememesidir…. tarih ve … seri numaralı tutanağa göre ;

  • LPG ATC sistemi çalışıyor
  • LPG Tüp dolum aparatına rastlanılmamıştır.
  • Sorumlu Müdür sözleşmesi görüldü.Sorumlu Müdür Belgesi ibraz edilmemiştir.

Tespiti yapılmış ve bu husus eksiklik olarak kabul edilerek ,ilgili mevzuat gereğince
“Sorumlu Müdür” çalıştırılmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanmıştır.

Hukukun en temel ilkesi olan “kanunilik ilkesi” gereğince,kanunsuz suç  ve ceza olmaz.01.12.2015 tarih ve B- 137630 seri numaralı tutanağa göre sorumlu müdür çalıştırıldağına dair sorumlu müdür sözleşmesinin sunulmasına ve bunun varlığı idare tarafından kabul edilmesine rağmen sorumlu müdür çalıştırılmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanması hukuka aykırıdır.

Öte yandan firma ile sorumlu müdür arasındaki sözleşme … tarihleri arasında geçerli olmak üzere yılında düzenlenmiştir…. tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliğinde “Sorumlu müdür Belgesi “ ile ilgili bir tanım ve zorunluluk yok iken 15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1.maddesi ile yönetmeliğin 4. Maddesine (r) ve (s) bentleri eklenmiş, eklenen (r) bendiyle ilk kez “ LPG dolum tesisleri ve LPG otogaz istasyonları sorumlu müdür belgesi”nin tanımı yapılmıştır.15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 5. Maddesiyle de Yönetmeliğe 19/A ve 19/B maddeleri eklenmiştir.19/A maddesinin 1. Fıkrası ile “sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz istasyaonları Sorumlu Müdür Belgesinin düzenlenmesi amacıyla TMMOB’a bağlı yetkili meslek odasına başvurması ve bu belgedenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur.Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.”zorunluluğu getirmiştir.EPDK,denetim sırasında sorumlu müdür sözleşmesinin ibraz edilmemesi sebebiyle 01.12.2015 tarisinde yürürlülükte bulunmayan ve 15.12.2016 tarihinde Yönetmeliğe eklenen 19/A maddesi gereğince sorumlu müdür belgesinin sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde düzenlenmesinin talep edilmesi zorunluluğuna uyulmaması halinde,sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmamış sayılması hükmü gereğince sözleşmeyi yok sayarak,5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 14.maddesi ,Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası lisans  yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri Başlıklı 26. Maddesinin 1/h bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği’nin 13. Maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle idari para cezası ödenmesine karar vermiştir.EPDK denetim tarihi olan 01.12.2015 tarihinde yürürlükte bulunmayan Yönetmelik hükmünü dayanak yaparak,hukuka aykırı karar vermiştir.

Kanunların geçmişteki olay ve işlemlere uygulanmayacağına ilişkin kural yönetmelikler için de geçerlidir. … tarihli denetimde firmanın … tarihindeki değişiklikle, uygulamaya yeni giren belgeyi ibraz etmesi beklenemez.

4-Denetim sebebiyle müvekkil firmadan savunma istenmiş,savunmada bu hususlar dile getirilmesine rağmen , idari para cezası düzenlenmiştir.

DELİLLER                :

1-.EPDK görevlileri tarafından düzenlenen … tarih ve … seri numaralı tutanak

2- TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından sorumlu müdür … adına düzenlenmiş 10.06.2013 tarih ve  LOS 00984 belge numaralı,”LPG Otogaz istasyonu Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası

3-Sorumlu Müdür ile firma arasında yapılan  08.12.2014 ile 08.12.2015 tarihleri arasında geçerli bir yıl süreli “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Tip Sözleşmesi

4-Sorumlu müdürün ücretinin ödendiğine dair savunma yazısı

5-Müvekkil firmanın EPDK Denetim Daire Başkanlığına gönderdiği savunma dilekçesi

6-Enerji Düzenleme Kurulu’nun 12.10.2018 tarih ve 8123-15 sayılı idari yaptırım kararı

7-Kararın tebliğine ilişkin EPDK denetm Daire Başkanlığının 23.10.2018 tarih ve 43986725-663.07 E.52228 sayılı yazısı

HUKUKİ SEBEPLER:

1 -5326 sayılı Kabahatler Kanunu  

2-5271 sayılı CMK

3- 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun

4-Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği

5-16.12.2012 Tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

6-15.12.2016 Tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

SONUÇ VE TALEP: Sunulan ve incekemeniz esnasında re’sen tespit buyrulacak sebeplerle; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.10.2018 tarih ve 8123-15 sayılı kararı ile itiraz eden şirket hakkında düzenlediği idari para cezasının kaldırılmasına,yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygı ile arz ve talep ederim. tarih

      İTİRAZ EDEN VEKİLİ

 

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.