Emniyet ve Kaza Önleme Yönetmeliği – T.S.K.

Kas 2, 2018 | Askeri Kanun

Emniyet ve Kaza Önleme Yönetmeliği

Emniyet ve kaza önleme sistemi; muharebe sahası ana fonksiyon alanlarının tamamını esas alacak şekilde düzenlenmelidir.

EMNİYET VE KAZA ÖNLEME bir komutanlık sorumluluğudur.

Emniyet ve kaza önleme teşkilatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı seviyesinden kol dâhil bağımsız takım seviyesine kadar her seviyede
kurulur.

Emniyet ve kaza önleme kurulu toplantısı kararlan: emniyet ve kaza önleme kurul kararları tüm üyeler tarafından imzalanır ve
birlik komutanı veya karargâh/kurum amirinin onayını müteakip en geç üç gün içinde yayımlanır.

(c) Kararlar, personele yazılı olarak tebliğ edilir.

(ç) Tebellüğ belgelerinin gelecekte, adli, mali ve idari işlemlerde kullanılma ihtimali göz önünde bulundurulur ve tebliğ tarihinden itibaren
beş yıl süreyle muhafaza edilir.

Alay/Tugay personel kısım ve şubeleri tarafından; “Kaza/Olay Albümleri” tutulur.

Eğitim merkezlerinin, birlik, karargâh ve kurumların emniyet ve kaza önleme eğitimi görevleri:

-Temmuz ve Ağustos aylarında en az bir kez, diğer aylarda; her yeni tertip erbaş ve erlerin birliğe katılmasını müteakip, ferdî sınıf branş

ve oryantasyon eğitimi safhasında bir gün süreyle emniyet ve kaza önleme eğitimi ve gösterisi planlamak ve

Uygulatmak.

-Personele üç ayda bir ve ihtiyaç duyulduğunda, emniyet ve kaza önleme parkuru ile emniyet ve kaza önleme dershanesinde idame
eğitimi yaptırmak,

-Emniyet ve Kaza Önleme konusunda personelin bilgi ve bilinçlenme seviyesini arttırmak maksadıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı
seviyesinden tugay/alay seviyesine kadar bütün birliklerde her yıl Ocak-Şubat ayları içinde “Emniyet ve Kaza Önleme Haftası”
düzenlemek.

-K.K.K.lığı seviyesinden Tugay/Alay ile eşidi birlik seviyesi dâhil subay, astsubay, sivil memur ve uzman erbaşların katılımıyla, yılda bir
defa EKO haftası içerisinde emniyet ve kaza önleme semineri icra etmek,

EMNİYET VE KAZA ÖNLEME MOBİL EĞİTİMİ: Eğitim ve Doktrin Komutanlığınca, emniyet ve kaza önleme konusunda tecrübeli biri
üstsubay en az iki subaydan oluşan “Emniyet ve Kaza Önleme Mobil Eğitim Timi” vasıtasıyla, bir plan dâhilinde birlik, karargâh ve
kurumlarda yılda bir kez mobil eğitim verilmesi planlanır.

Eğitime, birliklerdeki emniyet ve kaza önleme subayları, tabur, bölük komutanları, bölük astsubayları, tabur personel kısım amirleri, idari
tahkikat heyeti üyeleri ile birlik komutanının uygun göreceği diğer personel katılır.

emniyet ve kaza önleme eğitim parkuru; tugay/alay/müstakil tabur komutanlıkları, sınıf okulu, eğitim merkezi ve askerî okullarda inşa
edilir.

Erbaş ve erlerin kıtaya ilk katılışında başlangıç eğitiminde, müteakiben bir sıra dahilinde üç ayda bir defa dershanede ğitilmeleri
sağlanır. Eğitime katılanların listesi oluşturularak dersi veren personel tarafından imzalanır ve bölük/batarya emniyet kaza önleme
dosyalarından üçüncü dosyada muhafaza edilir.

Karargâh subayları, birliğin büyüklüğüne, garnizon ve kışla sayısına bağlı olarak azami iki ay içerisinde tüm birliklerin emniyet ve kaza
önleme sistemini görmelidir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ordu Komutanlıkları, EDOK Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, KTBK Komutanlığı ve
4’üncü Kolordu Komutanlığı seviyesinde Yönerge’nin üçüncü bölümünde belirtilen esaslarda “Emniyet ve Kaza Önleme
Tetkik Kurulu” oluşturulur.

EMNİYET VE KAZA ÖNLEME SİSTEMİNDE BAŞARILI BİRLİK VE KURUMLARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ:

Birliklerin emniyet ve kaza önleme başarı puanı ve emniyet ve kaza önleme başarı grafikleri her yıl Ağustos ayının sonunda bir yıllık
süreçte değerlendirilir. Bu değerlendirmeler, komutanlık kanaati ile birleştirilerek emniyet ve kaza önleme konusunda başarılı birlik ve
personel tespit edilir.

Ik kaza/olay raporu, birlik (hizmet) içi meydana gelen kaza/olaylarda asgari tugay/alay komutanlıkları ile eşidi birlik ve kurum amirlikleri,
birlik (hizmet) dışında meydana gelen kaza/olaylarda garnizon/merkez komutanlıkları tarafından hazırlanır

Kaza/olay haberinin alınışından itibaren İlk kaza/olay raporu hazırlanmaya başlanır.

Bu kapsamda, kaza/olayla ilgili ilk bilgiler, meydana geldiği veya haber alındığı zamandan itibaren gecikmeksizin (5-10 dakika
içerisinde) uygun muhabere vasıtasıyla (telefon) bir üst komutanlığa, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezine ve Kara Kuvvetleri
Harekât Merkezine bildirilir.

ç. Telefonla yapılan ilk bildirimde ne zaman? nerede? ne oldu? sorularına cevap verilir; neden, niçin gibi sorulara cevap aranmaz.
Daha sonra elde edildikçe detaylı bilgiler aktarılmaya devam edilir.

Kaza/olayın meydana gelişinden itibaren en geç sekiz saat içerisinde ilk kaza/olay raporu mesaj ile sıralı komutanlıklar, Silahlı
Kuvvetler Komuta Harekât Merkezine ve Kara Kuvvetleri Harekât Merkezine bildirilir. İntihar ve intihara teşebbüs olaylarında hazırlanan
ilk kaza/olay raporları GATA Komutanlığına da gönderilir.

Ayrırîtılı kaza/olay raporu; idari tahkikat raporunun sonucunun komutana sunulmasını müteakip bu sonuçları yansıtacak şekilde, asgari
tugay/alay Komutanlıkları ile eşidi birlik ve kurum amirleri seviyesinden itibaren daha üst seviyede birlik ve kurum amirleri
tarafından hazırlanır.

 1. Rapor tamamlanmayı müteakip, kaza/olayın meydana gelişinden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde mesaj ile sıralı
  komutanlıklar, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekât Merkezine ve Kara Kuvvetleri Harekât Merkezine gönderilir. İntihar ve intihara
  teşebbüs olaylarında hazırlanan ayrıntılı kaza/olay raporları, ayrıca GATA Komutanlığına da gönderilir.

Kara Kuvvetlerine bağlı askerî iş yerlerinde meydana gelen iş kazaları; işveren vekili tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri doğrultusunda, kazadan sonraki üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
bildirilir. 10 günden fazla istirahat gerektiren veya ölümle sonuçlanan iş kazaları, ayrıca Millî Savunma Bakanlığı Personel Daire
Başkanlığına da bildirilir.

RAPORLARIN TANZİMİ VE GÖNDERİLMESİNDEN SORUMLU MAKAMLAR:

Birliğin bulunduğu garnizon hudutları içerisinde veya aynı tugay/alay komutanlıklarına bağlı birliklerin konuşlu bulunduğu farklı
garnizonlarda meydana gelen kaza/olayların raporları, birliğin bağlı olduğu tugay/alay komutanlıklarınca,

Birliğin konuşlu bulunduğu garnizon dışında meydana gelen kaza/olaylardan,

 • Mevsim şartları dikkate alınarak, kaza/olay yerine araçla iki saat içerisinde ulaşılabilen durumlarda birliğin bağlı olduğu tugay/alay
  komutanlıklarınca,
 • Kaza/olay yerine araçla iki saat içerisinde ulaşılamaması durumunda, ilk kaza/olay raporu kaza/olaydan sorumlu birlik komutanlığı
  ile koordine edilerek, kaza/olayın meydana geldiği garnizon Komutanlığınca (varsa merkez komutanlıkları vasıtasıyla), ayrıntılı ve idari
  tahkikat raporu birliğin bağlı olduğu tugay/alay komutanlıklarınca,

EMNİYET VE KAZA ÖNLEME SİSTEMİNİN KAYDINDA KULLANILAN DOSYALAR:

Emniyet ve kaza önleme sisteminde kurumsal hafızayı canlı tutmak ve gelecekte yapılacak adli ve idari incelemelere bilgi ve belge
sağlamak maksadıyla, bağımsız takım dâhil her seviyede personel şube ve kısımları ile bölük astsubayları tarafından dört ayrı
dosya tutulur.

 1. Birinci Dosya (emirler dosyası): Bu dosyada, emniyet ve kaza önleme konusunda gelen ve giden emirler ile emniyet ve kaza
  önleme planı muhafaza edilir.
 2. İkinci Dosya (emniyet ve kaza önleme kurulu toplantıları kararlar dosyası): Kurulda alınan kararlar, toplantı tutanakları ve
  kararların yayımlandığı uygulama emirleri bu dosyada muhafaza edilir. Bağımsız takım ve bölükler emniyet ve kaza önleme kurulu
  kararı alamayacağından karar almaya yetkili komutanlıklardan gelen kararlar, toplantı tutanakları ve kararların yayımlandığı bağımsız
  takım ve bölük personeline tebliğ edilmiş uygulama emirleri konulur. Ayrıca bu dosyada EKÖ Kurulu teşkilat çizelgesi bulunur.
 3. Üçüncü Dosya (raporlar dosyası): Bu dosyada, meydana gelen kaza/olaylara ait ilk ve ayrıntılı kaza/olay raporları, idari tahkikat
  heyeti raporları, kaza/olay albümü ve miatlı emniyet ve kaza önleme raporları muhafaza edilir. Ayrıca bölük/batarya seviyesindeki
  birliklerde dersi veren personel tarafından imzalanmış eğitim parkuru/dershanesinde eğitime katılanların listesi bu dosyada muhafaza

ç. Dördüncü Dosya (denetleme sonuç raporları dosyası): Bu dosyada iç ve dış denetleme ve değerlendirme sonuç raporları ile bu
raporlara yapılan işlemler muhafaza edilecektir.

Mehmetçik gazinolarının uygun yerlerinde 70 x 100 cm ebadında emniyet ve kaza önleme duyuru panosu hazırlanır. Bahse konu
panoda, personelin dikkatini çekecek resimler, sloganlar, yazılar ve emirler ile güncel dikkat çekici tebligatlar bulundurulur.

Kaza/olaydan etkilenen personelin ayakta tedavi edildiği, maddi hasarsız kaza/olay ile olmasına bir an kalmış, şans veya olağanüstü bir
hareketle önlenmiş kaza/olaylar birlik emniyet ve kaza önleme subayı/astsubayı tarafından ilgili nezaretçi

ve/veya gerekirse ihtisas personeli eşliğinde incelenir. Bu tür kaza/olayın inceleme neticesi Kara Kuvvetleri Komutanlığına bildirilmez.

Kaza/olay incelemesinin temel hedefi; kaza/olayın nedenleri ile kaza/olayın oluş şeklinin doğru şekilde tespit edilmesidir. İdari tahkikatın
hedefi ise; kaza/olayın nedenleri ile kaza/olayın oluş şeklinin doğru şekilde tespitine ilave olarak, kaza/olayın oluşumunda varsa idari
kusur, ihmal ve kasıt ile idari tedbirlerin geliştirilmesi veya ilave tedbir geliştirme ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda idari
tahkikat heyeti, kaza incelemesi safhasındaki çalışmalarını 3N yaklaşımı duğrultusunda icra eder:

 • Ne oldu? (Hangi hatalar yapıldı? Hangi hareketler yanlış yapıldı? Hangi görev ihmal edildi? Kazaya doğrudan etki eden nedenlerin
  kaynağı ne (insan hatası, malzeme hatası, çevresel faktörler) idi?)
 • Neden oldu? (Kaza/olayın meydana gelişindeki sistem/kural hatası nedir? Kaza/olayın doğrudan etken olan sebeplerin temelindeki
  “kök neden” hangisidir? Kaza/olayın meydana gelmesine doğrudan etki eden hata/eksiklik/ihmal hangi şartlar altında ve neden
  meydana geldi?)
 • Ne yapılmalı? (Kaza/olaya etki eden hata/yanlış uygulama/ ihmalin bir daha meydana gelmesini engellemek maksadıyla hangi
  tedbir kim tarafından alınmalıdır.)

İdari tahkikat heyeti, biri başkan olmak üzere en az üç (tek sayıda) personelden teşkil edilir. Heyet başkanı tecrübesinden istifade
etmek maksadıyla üst subay olmalıdır.

İdari tahkikat heyeti; kolordu, tümen, tugay, alay ve eşidi birlik, karargâh ve kurumlarda teşkil edilir.

Ancak; konuş yeri itibarıyla kaza/olay vukuunda karadan bir saat içerisinde ulaşılamayan tabur ve eşidi birliklerde de idari tahkikat
heyeti teşkil edilir.

Heyetlerde yer alan personel ve yedeklerinin kimlikleri belirlenerek her yıl 15 Ekim tarihine kadar bir üst komutanlığa gönderilir
İdari tahkikatın safhaları;

 • Birinci safha; olay yerinin incelenmesi, meydana gelen kaza/olay neticesinde, kaza/olayın etkisiyle oluşmuş maddi nitelikli delillerin
  (iz, emare, bulgu vb.) sistematik bir şekilde aranması, tespit edilmesi, toplanması ve incelenmesidir.
 • İkinci safha; kaza/olayın araştırılması, Bu safha; meydana gelen kaza/olayın incelenmesinde kullanılacak bilgi ve belgelerin
  toplanması safhasıdır.
 • Üçüncü safha; kaza/olayın analizinin yapılması, “Ne, Nasıl olmalıydı, Nasıl olmuş?” metodu ile karşılaştırılarak, neyin yapılmadığını,
  neyin eksik veya hatalı yapıldığının ortaya çıkarılmasıdır. Analiz safhasında yapılan çalışmaların temel hedefi; kaza/olayın sebeplerinin
  ortaya çıkarılmasıdır.
 • Dördüncü safha; kaza/olayın değerlendirilmesi, Bu safhada; analiz safhasında yapılan karşılaştırmada eksik olarak tespit edilen her
  bir hususun kaza/olaya ne derecede etki ettiği tespit edilir. Bu suretle kaza/olayın nedenleri ortaya çıkarılır.

Değerlendirme neticesinde kaza/olayın nedenleri; doğrudan nedenler, dolaylı nedenler ve katkıda bulunan nedenler olmak
üzere açıkça belirlenir.

Doğrudan nedenler,”Eğer bu yapılmasaydı, bu kaza/olay olur muydu?” sorusuyla değerlendirilir. Cevap “Hayır, olmazdı.” ise bu
doğrudan nedendir.

Dolaylı nedenler; Bu tür nedenler, kaza/olaya doğrudan nedenle bağlı olağan ve olağan olmayan hatalı bir malzeme, bilgi noksanlığı,
yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik, hastalık , hava ve yol koşulları gibi durumlardır.

Katkıda bulunan nedenler; Komutan, amir, nezaretçi ve emniyet subayının, ihmallerinden, bilgi ve ilgi noksanlıklarından ötürü dolaylı
olarak kaza/olay nedenlerinin devam etmesine sebep olmalarıdır.

 • Beşinci safha; kaza/olaydan alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, İdari tahkikat heyeti, bu safhada, benzer kaza/olayların
  meydana gelmemesi için alınacak tedbirleri tespit eder. Söz konusu tedbirler “düzeltici tedbirler” ve “önleyici tedbirler” olmak üzere iki
  kategoride değerlendirilir.
 1. Düzeltici tedbirler: Düzeltici tedbirler; kaza/olayın meydana geldiği birlikten Kara Kuvvetleri Komutanlığına kadar (hariç) birlik
  komutanlıklarınca alınması gereken tedbirlerdir.
 2. Önleyici tedbirler:

Önleyici tedbirler; Kara Kuvvetleri Komutanlığınca geliştirilmesi gereken tedbirlerdir (Örneğin; problemli personele mermili nöbet görevi
verilmesinin engellenmesi gibi).

 • Altıncı safha; idari tahkikat raporunun tanzim edilmesi, İdari tahkikat heyeti incelemesini tamamlandıktan ve kaza/olayın nedenleri
  belirlendikten sonra idari tahkikat raporunu EK-İ’deki forma uygun olarak hazırlar. Raporda yazılan her hususun bir belgeye
  dayandırılması esastır.
 • Yedinci safha; tahkikat sonucunda varsa tespit edilen sorumlu personel hakkında gerekli adli/idari işlemlerin başlatılmasıdır. İdari
  tahkikat sonucunda kusur, kabahat ve ihmali olduğu değerlendirilen personel varsa, tahkikat emrini veren komutan/amir, suçun nevi ve
  niteliğine göre, İç Hizmet Kanunu ve Askerî Ceza Kanunu’nda belirlenen esaslar doğrultusunda, kendi astı olan personel hakkında
  gerekli yasal işlemi başlatır. Kendi astı olmayan personel hakkında bu personelin amirine yazılı bilgi verir.

İfade almanın en verimli şekilde sonuçlanması için sorular, “genelden özele” doğru yoğunlaştırılır.

Kaza/olayların tahkikatı kapsamında alınacak ifadelerde sorulacak sorular; kaza/olayın nedenleri ve oluş şekline yönelik olarak
“Kim/ne, ne zaman, nerede, nasıl, niçin, ne yaptı?” sorularının cevaplarını bulmaya yönelik olarak sorulur.

HASAR DERECELERİ:

 1. HASARSIZ: Kazaya uğrayan donanım, teçhizat ve malzemenin kullanımını engellemeyen ve kısmi onarım veya küçük parça
  değiştirilmesini gerektirmeyen, masraf maliyeti olmayan hasar derecesidir.
 2. HAFİF HASAR: Kazaya uğrayan donanım, teçhizat veya malzemenin kullanımını engellemeyen ve kısmi onarım veya küçük parça
  değiştirilmesini gerektiren onarım masrafı, maliyetinin %25’inden düşük olan hasar derecesidir.
 3. ORTA HASAR: Kazaya uğrayan donanım, teçhizat veya malzemenin kullanımını engelleyen ve bölgesel onarım veya büyük parça
  değiştirilmesini gerektiren onarım masrafı, maliyetinin %25-%50 arasında olan hasar derecesidir.

ç. AĞIR HASAR: Kazaya uğrayan donanım, teçhizat ve malzemenin kullanımını engelleyen, komple onarım veya büyük parçaların
değiştirilmesini gerektiren onarım masrafı, maliyetinin %50-%75 arasında olan hasar derecesidir.

 1. KÜLLİ HASAR: Kazaya uğrayan donanım, teçhizat ve malzemenin hurda olarak değerlendirilmesi dışında hiçbir zaman
  kullanılamayacak hale gelmesi veya onarım masrafı, maliyetinin %75’ini aşan hasar derecesidir.

PERSONELİN YARALANMA DERECELERİ:

 1. AYAKTA TEDAVİ: Kişinin işine devamını engellemeyen ve istirahat gerektirmeyen yaralanma derecesidir.
 2. HAFİF YARALI: Hayati tehlike arz etmeyen ve sağlık birimlerince tıbbi bir yardımı gerektiren, personelin istirahatlı ve istirahatsız 20
  güne kadar görev yapmasını engelleyen yaralanma derecesidir.

 

 1. AĞIR YARALI: Öldürücü olmayan fakat sağlık kurulları raporlarına göre yaralanan şahsın, mesleğinde hizmet edemeyecek
  derecede engelliliğine sebep olan yaralanmalar ile 21 veya daha fazla gün sıhhi müdahaleyi veya istirahat etmeyi gerektiren
  yaralanma derecesidir.

ç. HAYATİ TEHLİKELİ YARALI: En kısa sürede tıbbi müdahale yapılmadığında hemen, tıbbi tedaviye başlansa bile yaralanmasına
bağlı olarak ölümle sonuçlanabilecek yaralanma derecesidir.

 • TL’den az hasarlı Maddi Hasar lı kazalarda sadece Telefon ve İlk Kaza/Olay Raporu gönderilir.
 • TL’den fazla hasarlı Maddi Hasar lı kazalarda Telefon ve İlk Kaza/Olay Raporu ve Ayrıntılı Kaza/Olay Raporu ve İdari
  Tahkikat Raporu gönderilir.

TEK ER İÇİN EMNİYET VE KAZA ÖNLEME ÖZEL TALİMATI 67 madde.

EMNİYET VE KAZA ÖNLEME PARKURU

Birinci istasyon
İkinci istasyon
Üçüncü istasyon
Dördüncü istasyon
Beşinci istasyon
Altıncı istasyon
Yedinci istasyon
Sekizinci istasyon
Dokuzuncu istasyon
Onuncu istasyon
Onbirinci istasyon
Onikinci istasyon
Onüçüncü istasyon
Ondördüncü istasyon

Silah kazalarına karşı emniyet
Bütangaz tüp kazalarına karşı emniyet

Yangın kazalarına karşı emniyet
Elektrik ve elektronik kazalara karşı emniyet
Yanıcı ve patlayıcı madde kazalarına karşı emniyet
Spor kazalarına karşı emniyet
İş yeri kazalarına karşı emniyet
Kademelerde olabilecek kazalara karşı emniyet
Motorlu araç kazalarına karşı emniyet
Ağaç sevgisi, dikimi ve bakımı

Alkol, uyuşturucu madde bağımlılığının sebep olduğu kazalara karşı emniyet
Aile planlaması
İlk yardım

Tek er için emniyet ve kaza önleme özel talimatı

EMNİYET VE KAZA ÖNLEME BAŞARI GRAFİĞİ:

Grafikteki ortalama değer ( kaza/olay sayısı:3 ), her birliğin K.K.K.lığınca belirlenen geçmişe yönelik döneme ait verilerinden elde
edilen ortalama değerdir. Bu değer, birliğin üçer aylık dönemlerindeki ortalama kaza ve olay sayısını ifade eder.

Grafikteki 1’inci kontrol sınırı aşıldığında ( kaza/olay sayısı:5 ), birlikte üç ay içinde meydana gelen kaza ve olay sayısı kabul
edilebilir seviyenin üstüne çıkmış demektir. Birlik, KK.K.lığı Ana Ast Birlik Komutanlıklarında kurulan “Emniyet ve Kaza Önleme Tetkik
Kurulu” tarafından yerinde incelenir.

Grafikteki 2’nci kontrol sınırı aşıldığında( kaza/olay sayısı:7 ), birlikte üç ay içinde meydana gelen kaza ve olay

sayısı kabul edilebilir seviyenin üstüne çıkmış demektir. Birlik, varsa alınacak tedbirler açısından, Kara Kuvvetleri Komutanlığında

kurulan “Kara Kuvvetleri Emniyet ve Kaza Önleme Tetkik Kurulu” tarafından yerinde incelenir.

KAZA/OLAY LEVHASI : 3. 70 X 40 cm ebadında levha, 2,5’lik şablonla, beyaz zemin üzerine siyah renkte yazılır.

 1. Levhanın alt kenarının yerden yüksekliği 150 cm olur.

askerî araçların hız limitleri sürücü erbaş ve erlere üç ayda bir, diğer personele altı ayda bir yazılı olarak tebliğ ediliyor mu?

Olağanüstü hal ve seferi durumlar hariç barışta tank, tank kurtarıcı ve K/M toplar demiryolu ile taşınırken bir katara 13 adetten fazla
yüklenmemesine dikkat ediliyor mu?

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde 15 m ve yerleşim
birimi dışında 100 m mesafede duraklanıyor mu?

KKTC’deki soldan akan trafik konusunda bu ülkeye görevlendirilecek subay, astsubay ve sürücülere birliklerince iki günlük intibak
eğitimi veriliyor mu?

Cephanelikte lüzum görülen yerlere standart 30×60 cm ebadında “SİGARA İÇMEK YASAKTIR”, “ATEŞLE YAKLAŞMA” ikaz levhaları
asılıyor mu?

Kazanların yan tarafları ile kazan dairesi duvarları arasında 0,75 m ile 1.20 m aralık olması hususuna riayet ediliyor mu?

yangın söndürme cihazlarının (YSC) (Karbondioksitli cihazlarda gaz miktarında yaklaşık 1/3 azalma olmuşsa yeterli kabul
edilmez)

Yağışlı ve şimşekli havalarda arazide görevli personelin uygun aralıklarla en az 3’er m) birbirinden ayrı durmaları gerektiği öğretiliyor
mu?

Bulutlu, yağışlı havalarda, açık arazide personelin, saçları dikleşmeye başlıyorsa, derisi sızlıyorsa, her an yıldırım çarpabileceğini
bilerek tedbir alması gerektiği öğretiliyor mu?

Araçlarda çeşitli amaçlarla bulunan ve toprakla direk temas eden metal iletkenler, zincirler vb. varsa bu araçlarda bulunulmaması,
personele öğretiliyor mu?

21 Ağustos 2014 Perşembe

Tüfeklerin ağırlık noktasından tutularak yere paralel olarak taşınması sağlanıyor mu?

Arazi şartları uygun ise yere yüzükoyun yatılması gerektiği personele öğretiliyor mu?

Yağışlı havalarda motosiklet veya bisiklet kullanılmaması personele tebliğ ediliyor mu?

Paratonerler her altı ayda bir (Haziran ve Aralık aylarında) test ve kontrolden geçiriliyor ve yapılan testlerde toprak direnci 5 ohm
değerinin üzerinde çıkan paratonerlerin, toprak direncinin düşürülmesi sağlanıyor mu?

Paratoner tesisatında çatı direk uzunluğunun 4,6 – 6 m den az olmamasına dikkat ediliyor mu?

İniş iletkeninin toprağa girişte 3 m uzunluğunda bir muhafaza borusu içinden geçmesi (0,5 m si toprak içinde, 2,5 m si toprak üstünde)
hususu gözetiliyor mu?

Bina ve tesislerde mevcut yıldırım tesisatının, her üç senede bir kere muayene edilmesi, paslı yerlerin değiştirilmesi, kaynak ve cıvata
gevşemelerinin sıkıştırılması, elektrotun yayınım kabiliyetinin iyi olup olmadığının kontrolü yapılarak, aksaklıklar gideriliyor mu?

Su numunelerinin, su şebekesinin değişik yerlerinden alınmak suretiyle, birliklerde en geç 15 günde bir bakteriyolojik, altı ayda
bir kez de kimyasal analizi yapılıyor mu? Kirlenmeden şüphelenildiği durumlarda suların analizleri derhal yaptırılıyor mu?

Yemek numunelerinin en az ayda bir kez öğünün tümü olacak şekilde laboratuar analizleri yaptırılıyor mu?

Mutfaklarda yemek dağıtımı sırasında, her öğündeki yemeklerden alınan numuneler steril kavanozlarda 3 gün (72 saat) muhafaza
ediliyor mu?

İlaç takip defterleri her hafta cuma günleri haftalık bakım saatinde bölük/batarya komutanlarınca, ayrıntılı olarak incelenerek sayfalar
onaylanıyor mu?

Yakıt istasyonları ve akaryakıt tankerlerinin yüksek gerilim hatları, bina ve tesislerden asgari 75 m mesafede bulunması esasına dikkat
ediliyor mu?

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.