EMLAK KOMİSYONU KARARININ İPTALİ

Ara 12, 2017 | İdare Hukuku Avukatlığı

                        VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA,

                                                                                  ADANA

 

Yürütmenin Durdurulması Talebi Vardır.

 

İPTAL İSTEMİNDE

BULUNAN                            :

 

TC KİMLİK NO                  :

 

ADRES                                  :

 

VEKİLİ                                 :  …

                                                    ( Adres, antettedir)

 

DAVALI                                :  … BELEDİYESİ

 

KONU                                    : ….Belediyesi Emlak Takdir Komisyonu’nun …. tarih ve 30 Karar Numarası sayılı kararı ile Üst Komisyon’un …. tarih ve …. sayılı kararının iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-) Davalı … Belediyesi’ne bağlı Emlak Takdir Komisyonu … tarih ve … Karar Numaralı kararı ile; müvekkilimizin, … ili ….a ilçesi ……mahallesi …. bölge kodlu, …. bölgesi ….e Evleri’ndeki  taşınmazı için 2018 Genel Beyan Dönemi emlak vergisine esas olmak üzere fahiş miktarda m2 birim değeri belirleyen listeleri belirlemiş ve Üst Komisyon, bu   listeleri …. tarih ve …… sayılı kararı ile aynen kabul etmiştir.

2-) Davalı idare iş bu kararı ve kabul edilen listeleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesinin (b) fıkrasının üçüncü paragrafının ‘Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları on beş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler.’ biçimindeki birinci cümlesi uyarınca Zeytineli Mahallesi Muhtarlığına göndermişse de iş bu hüküm Anayasa Mahkemesi’nin 2011/38 E. , 2012/89 K. sayılı kararıyla iptal edilmiştir ve emlak vergisi mükelleflerinin emlak vergisi takdir komisyonlarının kararlarına karşı dava açma yolu açılmıştır.

 

Ve yine Danıştay 9. Dairesi 24.11.2014 gün ve E:2014/8943, K:2014/8517 sayılı kararı ve bu kararı onaylayan Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 2015/1033 E. 2016/165  K. sayılı kararı gereği;

‘213 sayılı Kanun’un mükerrer md. 49/b-3 hükmü  takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi Mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde Danıştaya başvurabilirler” şeklinde iken, bu paragrafın ilk cümlesi Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş olup, iptal kararı esasen takdir komisyonu kararlarına karşı dava açabileceklerle ilgili olmasına rağmen, dava açma süresini içeren cümle tamamen iptal edildiğinden, takdir komisyonu kararlarına karşı açılacak davalarda 2577 sayılı Kanun’un 7. maddesinde yer alan yasal dava açma süresinin uygulanması gerektiği, … mükelleflerin takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerlerinin kesinleşmesinden önce idareye yapılan başvuru sonucu verilen cevaptan ya da herhangi bir şekilde öğrenildiği tarihten itibaren 2577 sayılı Kanun’un 7. maddesinde yer alan 30 günlük genel dava açma süresi içerisinde söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açmaları gerekmekte…’ olup, müvekkilim iş bu kararı 03.07.2017 tarihinde öğrenmiştir.

3-) Ekte sunduğum listede de görülebileceği gibi bölgedeki diğer taşınmazlar için 25,00 TL ile 100,00 TL arasında m2 birim değeri belirlenmişken müvekkilimizin malik bulunduğu … Belediyesi’ne bağlı Emlak Takdir Komisyonu … tarih ve … Karar Numaralı kararı ile; müvekkilimizin, … ili ….a ilçesi ……mahallesi ….   taşınmazı için belirlenen ….. TL emlak vergisi m2 birim değeri benzer durumdaki emsallerine göre orantısız derecede yüksek, fahiş bir miktardır.

4-) Söz konusu m2 birim değeri Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük’e ve konuya ilişkin yasal mevzuata uygun şekilde bilirkişi vasıtası ile hesaplandığında ve  keşif incelemesi yapıldığında  müvekkilimizin maliki olduğu taşınmaz  için talep edilen değerin orantısızlığı görülecektir.

 

5-) Açıkladığımız sebeplerden ötürü hukuka aykırı olarak alınan davalı …..Belediyesi Emlak Takdir Komisyonu’nun  … tarih ve … Karar Numarası sayılı kararı ile Üst Komisyon’un ….. tarih ve …. sayılı kararının iptali için sayın mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER        : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük ,  2577 sayılı Kanun

 

HUKUKİ DELİLLER          :

1-) Emlak Takdir Komisyonu’nun …. tarih ve …. Karar Numarası sayılı kararı

2-) Üst Komisyon’un ….. tarih ve … sayılı kararı

3-)

 

YÜRÜTMENİN

DURDURULMASINI

GEREKTİREN

NEDENLER                         : Söz konusu Emlak Takdir Komisyonu’nun …. tarih ve 30 Karar Numarası sayılı kararı ile Üst Komisyon’un ….. tarih ve …. sayılı kararı ile müvekkilimizin, … Belediyesi’ne bağlı Emlak Takdir Komisyonu … tarih ve … Karar Numaralı kararı ile; müvekkilimizin, … ili ….a ilçesi ……mahallesi ….   taşınmazı için … TL emlak vergisi m2 birim değeri belirlenmesi, işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararların doğmasına yol açacağından esasa ilişkin hüküm verilene kadar iptali istenen işlemin yürütmesinin durdurulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin getirdiği yasal bir zorunluluktur.

 

 

SONUÇ VE İSTEM : … Belediyesi Emlak Takdir Komisyonu’nun … tarih ve 30 Karar Numarası sayılı kararı ile Üst Komisyon’un …. tarih ve …. sayılı kararının iptali ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ……

EKLER                                  :

1-)

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN VEKİLİ

  1.  

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.