Emekliliğin İptali İşlemine Karşı Dava Dilekçesi

Nis 8, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Emekliliğin İptali İşlemine Karşı Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

           TEDBİR TALEPLİDİR

        ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

 

 

DAVACI                   :

VEKİLİ                   : 

 

DAVALI                   : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU X Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

 

D.KONUSU              : Müvekkilimizin emekliliğini iptal eden davalı kurumun işleminin iptali istemidir.

 

AÇIKLAMALAR

 

 1. Müvekkilim, emeklilik koşullarını sağladıktan sonra davalı Kurum’dan 2013 yılında emekli olmuş ve emekli maaşı almaktadır.

 

 1. Müvekkilim hastaneye muayaneye gittiğinde sigortalılık durumunun iptal edildiğini öğrenmiş, bu duruma karşı Kurum’a karşı başvuruda bulunmuştur. Davalı Kurumun müvekkile gönderdiği 09.01.2020 tarihli yazıda; müvekkilin Kurum’dan almakta olduğu emekli aylığının iptal edildiği, (EK:1) devamında ayrıca bugüne kadar ödendiği belirtilen 88.622,33 TL asıl borç, X TL(X tarihi itibariyle) faiz, toplam X TL’nin (Ek-2) ve 4.000,00 TL tutarındaki bayram ikramiyesi ve X TL faizinin yani toplamda X TL’nin iade edilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Ek-3)

 2. Davalı Kuru’mun müvekkile tebellüğ ettiği X tarih ve X sayılı yazısında “Kurum’muzdan X tahsis numarası ile aylık almakta iken Kurumumuz Denetmenliğince denetim raporu gereği, fiili olmadığına karar verilen hizmet sürelerinizin iptali sonucunda, aylıklarınız başlangıç itibariyle iptal edilerek yersiz ödenen aylıklar 5510 sayılı Kanun’un 96. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda tarafınıza borç kaydedilmiştir.” denilerek müvekkilin emekli aylığı iptal edilmiştir.

 3. Bu gerekçeden de anlaşılacağı üzere; müvekkilin emekliliğinin iptal edilmesinin ve bugüne kadar almış olduğu maaşların faiziyle birlikte geri istenmesinin nedeni, denetleme raporuna dayanmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki bu denetim raporu tanzim edilirken müvekkilimin ifadesine başvurulmamış, kendisine bu konuda davet gönderilmemiştir. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup müvekkilim adı geçen işyerinde inşaat ustası olarak FİİLEN çalışmaktaydı. Sunacağımız deliller ve Sayın Mahkemeniz re’sen yapacağı araştırma ile de müvekkilimizin fiili çalışmalarının olduğu yönünde kanaate varacaktır.

 4. Ayrıca müvekkilim geçimini emekli aylığı ile sağlamaktadır, kendisi şeker hastasıdır ve düzenli olarak muayeneye gitmektedir. Şu an 64 yaşında olan müvekkilim kış günü aylıksız bırakılmıştır. Kurumun bu konudaki iddiasının gerçek olmadığı ve müvekkilin anılan işyerindeki çalışmasının gerçek olduğu yargılama sırasında anlaşılacağından, öncelikle; müvekkilin uğradığı, telafisi mümkün olmayan zararların boyutunun daha fazla artmaması adına, emeklilik aylığının iptaline ilişkin işleminin dava sonuna kadar TEDBİREN DURDURULMASI, sonrasında ise bu işlemin İPTALİNİ sağlamak ve Kuruma borçlu olmadığının tespitini istemek amacı ile işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 5. Müvekkilim, hiçbir gelir ve desteğe sahip değildir. Bu nedenle, X Barosu’na X tarihinde yapmış olduğu adli yardım talebine ilişkin belgeler ile bu talep karşılığında kendisinden istenen durumu tevsik edici belgeler, dilekçemiz ekinde (EK 5) mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. Bu belgelerin incelenmesi ile de açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilimizin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilimizin yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKSAL NEDENLER             : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5510 Sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, HMK, v.s. yasal mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR                   :

 1. İşyeri kayıtları, Şahsi sicil dosyası
 2. SGK kayıtları, İşyeri giriş ve çıkış kayıtları
 3. SGK’nin yazısı
 4. Tanık
 5. Keşif
 6. Bilirkişi incelemesi
 7. Sair yasal kanıtlar.

Karşı tarafın sunacağı ve tahkikat aşamasında ortaya çıkacak vakıalara karşı delil sunma hakkımız saklıdır.

NETİCE VE TALEP                      : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle;

 1. Öncelikle, müvekkilimizin adli yardım kurumundan yararlandırılmasına,
 2. Müvekkilin uğradığı, telafisi mümkün olmayan zararların boyutunun daha fazla artmaması adına, emeklilik aylığının iptaline ve bugüne kadar ödendiği iddia edilen bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda X TL’nin iade edilmesi gerektiğine ilişkin işleminin dava sonuna kadar TEDBİREN DURDURULMASINA,
 3. Yargılama sonrasında ise bu işlemin İPTALİNE karar verilmesi,
 4. Yargılama giderleri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı Kurum üzerinde bırakılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

DAVACI VEKİLİ

      Av. 

 

 

 

Ekler              :

 1. SGK’nin X Tarihli Yazısı
 2. SGK’nin Göndermiş Olduğu Maaştan Kaynaklı Borç Bildirim Belgesi
 3. SGK’nin Göndermiş Olduğu ikramiyeden Kaynaklı Borç Bildirim Belgesi
 4. Samsun Barosu Adli Yardım Yürütme Kurulu’nun X Tarihli Görevlendirme Yazısı
 5. İlgili kurumlardan alınan üzerine kayıtlı taşınmaz mal kaydı bulunmadığına dair evrak,
 6. Adına tescilli aracın olmadığına dair E Devlet sisteminden alınan belge,
 7. Adına tescilli taşınmaz mal olmadığına dair E devlet sisteminden alınan belge,
 8. Fakirlik İlmuhaberi,
 9. Nüfus Kayıt Örneği,
 10. İkametgah Belgesi,
 11. Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Emekliliğin İptali İşlemine Karşı Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir.