Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi

18/03/2019

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

İCRA DOSYALARI NO             :

MEMURLUK KARARINI

ŞİKAYET EDEN

DAVACI-BORÇLU                             :

                                           

VEKİLİ                                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI-ALACAKLI                 :

VEKİLİ                                      :

DAVALI-ALACAKLI                 :

VEKİLİ                                        :

KONU                                     : İcra Müdürlüğü’nün Esas ve 7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyalarından EMEKLİ maaşı üzerine konulan hacizlerin kaldırılması dosyaya gelmiş ve gelecek paraların alacaklıya ödenmemesi, mahkeme masrafları ve ücreti vekâletin davalılara tahmili talebi.

AÇIKLAMALAR                       :

Davalı-alacaklılar tarafından, borçlu-müvekkilimiz aleyhine İcra Müdürlüğü’nün 2018/4617 Esas ve 7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyalarından icra takibi başlatılmıştır.

Takiplerin kesinleşmesinden sonra müvekkilimizin rızası olmadan SGK Genel Müdürlüğünden almakta olduğu emekli maaşı üzerine haciz konulmuştur. Müvekkilimizin bu maaş dışında başka bir geliri olmayıp, konulan hacizler sebebiyle mağduriyet yaşamaktadır. Maaşına haciz konulmasıyla ilgili herhangi bir muvafakati ve rızası da bulunmamaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93/1 (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.) düzenlemesine göre SGK ve nafaka borçları dışında emekli maaşları borçlunun onayı olmaksızın haczedilemez.

MADDE 93- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.)

Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

5838 sayılı kanunun 32. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 93. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bir cümle ile “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine yönelik talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012/1071 Esas 2013/351 Karar sayılı ilamında emekli maaşı üzerine konan haczin kamu düzenine aykırılık teşkil ettiği bu sebeple süresiz şikayete tabi olduğu  ; “..bağlanan emekli maaşlarının haczi mümkün değil ise de, bu husus haciz işleminden sonra, SÜRESİZ VE GERİYE ETKİLİ OLARAK, BORÇLU TARAFINDAN ŞİKAYET KONUSU YAPILABİLECEĞİNDEN ve haczedilmezlik iddiası ancak borçluya tanınan bir hak olduğundan; icra memurunun bu hükmü değerlendirerek, emekli maaşının haczinin mümkün bulunup bulunmadığı konusunda şikayet tarihi itibariyle bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Nitekim, aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulu’nun 31.03.2004 gün ve 2004/12-202 E.-2004/196 K.; 18.06.2008 gün ve 2008/12-433 E.-2008/430 K; 10.06.2009 gün ve 2009/12-213 E., 2009/244 K..sayılı kararlarında da vurgulanmıştır. ‘’şeklinde ifade edilmiştir.

İşbu sebeple; 1. İcra Müdürlüğü’nün 2018/4617 Esas ve 7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyalarından konulan EMEKLİ maaşı üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını, icra dosyasına gelmiş ve gelecek paraların alacaklılara ÖDENMEMESİNİ talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             : İİK. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası K. ve ilgili mevzuat

DELİLLER :

İcra Müdürlüğü’nün 2018/4617 Esas sayılı dosyası,

7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyası,

ve davalı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle, borçlu-müvekkilimiz aleyhine 1. İcra Müdürlüğü’nün 2018/4617 Esas ve 7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyalarından verilen EMEKLİ maaşı üzerine konulan hacizlerle ilgili memurluk kararının KALDIRILMASINA, dosyaya gelmiş ve gelecek paraların alacaklıya ÖDENMEMESİNE, mahkeme masrafları ve ücreti vekâletin davalılara tahmiline karar verilmesini vekâleten eden arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla

Davacı Vekili

Avukat

EK= 1 adet vekâletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 20:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.