Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi

Nis 26, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku

18/03/2019

 

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

İCRA DOSYALARI NO             : 

 

MEMURLUK KARARINI

ŞİKAYET EDEN

DAVACI-BORÇLU                             : 

                                                               

VEKİLİ                                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

 

DAVALI-ALACAKLI                 :

VEKİLİ                                      :

                                           

DAVALI-ALACAKLI                 : 

VEKİLİ                                        :

KONU                                     : İcra Müdürlüğü’nün Esas ve 7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyalarından EMEKLİ maaşı üzerine konulan hacizlerin kaldırılması dosyaya gelmiş ve gelecek paraların alacaklıya ödenmemesi, mahkeme masrafları ve ücreti vekâletin davalılara tahmili talebi.

 

AÇIKLAMALAR                       :

Davalı-alacaklılar tarafından, borçlu-müvekkilimiz aleyhine İcra Müdürlüğü’nün 2018/4617 Esas ve 7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyalarından icra takibi başlatılmıştır.

Takiplerin kesinleşmesinden sonra müvekkilimizin rızası olmadan SGK Genel Müdürlüğünden almakta olduğu emekli maaşı üzerine haciz konulmuştur. Müvekkilimizin bu maaş dışında başka bir geliri olmayıp, konulan hacizler sebebiyle mağduriyet yaşamaktadır. Maaşına haciz konulmasıyla ilgili herhangi bir muvafakati ve rızası da bulunmamaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93/1 (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.) düzenlemesine göre SGK ve nafaka borçları dışında emekli maaşları borçlunun onayı olmaksızın haczedilemez. 

MADDE 93- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.)

Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

5838 sayılı kanunun 32. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 93. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bir cümle ile “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine yönelik talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012/1071 Esas 2013/351 Karar sayılı ilamında emekli maaşı üzerine konan haczin kamu düzenine aykırılık teşkil ettiği bu sebeple süresiz şikayete tabi olduğu  ; “..bağlanan emekli maaşlarının haczi mümkün değil ise de, bu husus haciz işleminden sonra, SÜRESİZ VE GERİYE ETKİLİ OLARAK, BORÇLU TARAFINDAN ŞİKAYET KONUSU YAPILABİLECEĞİNDEN ve haczedilmezlik iddiası ancak borçluya tanınan bir hak olduğundan; icra memurunun bu hükmü değerlendirerek, emekli maaşının haczinin mümkün bulunup bulunmadığı konusunda şikayet tarihi itibariyle bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Nitekim, aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulu’nun 31.03.2004 gün ve 2004/12-202 E.-2004/196 K.; 18.06.2008 gün ve 2008/12-433 E.-2008/430 K; 10.06.2009 gün ve 2009/12-213 E., 2009/244 K..sayılı kararlarında da vurgulanmıştır. ‘’şeklinde ifade edilmiştir.

İşbu sebeple; 1. İcra Müdürlüğü’nün 2018/4617 Esas ve 7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyalarından konulan EMEKLİ maaşı üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını, icra dosyasına gelmiş ve gelecek paraların alacaklılara ÖDENMEMESİNİ talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER                  : İİK. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası K. ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                                :

İcra Müdürlüğü’nün 2018/4617 Esas sayılı dosyası,

7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyası,

ve davalı tarafın bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

 

NETİCE VE TALEP                    : Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle, borçlu-müvekkilimiz aleyhine 1. İcra Müdürlüğü’nün 2018/4617 Esas ve 7.İcra Müdürlüğü’nün 2009/2272 Esas sayılı dosyalarından verilen EMEKLİ maaşı üzerine konulan hacizlerle ilgili memurluk kararının KALDIRILMASINA, dosyaya gelmiş ve gelecek paraların alacaklıya ÖDENMEMESİNE, mahkeme masrafları ve ücreti vekâletin davalılara tahmiline karar verilmesini vekâleten eden arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla

Davacı Vekili

Avukat

 

EK= 1 adet vekâletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.