Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Emekli Maaş Haczinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Emekli Maaş Haczinin Kaldırılması Dilekçe Örneği


ADANA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ EDEN     :            
T.C. No:

KONU                :Muvafakat olmadan emekli maaşına konulan haczin kaldırılması ve kesinti yapılan paraların iadesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1) Tarafımın muvafakati olmadan emekli maaşıma haciz konulmak suretiyle kesinti yapılmaya başlanmıştır.

Tarafıma ödeme emri dahi gönderilmeksizin haciz uygulanmıştır. 6183 Sayılı Kanun’un 54. maddesi hükmü uyarınca, süresinde ödenmeyen amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Amme borçlusunun borcuna yetecek miktarda mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi de maddede belirtilen cebren tahsil şekillerinden birisidir. Bu bağlamda borçtan dolayı cebren tahsile geçmeden önce anılan kanunun 55. maddesi hükmünde öngörülen bilgilerin tümünü içeren bir ödemeye çağrı yazısının ‘ödeme emri’nin tebliğ edilmesi yasal zorunluluktur. Bir başka ifade ile kamu alacağı için ‘ödeme emri’ çıkarılmadan haciz uygulanması ve diğer cebren tahsil yollarına başvurulması kanuna aykırıdır. (21. Hukuk Dairesi 15.04.2014 gün, 2014/3597 E., 2014/7919 K.)

Ayrıca 5510 sayılı kanunun 93. Maddesinde bu hususta düzenleme yapılarak”…. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Tarafımın emekli maaşının haczedilmesine ilişkin hiçbir şekilde muvafakatım olmamasına rağmen maaşımın haczedilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Emekli maaşının muvafakat olmadan kesilmesinden dolayı ciddi şekilde mağduriyet yaşamaktayım. Tek gelirimin emekli maaşımın olması gözetilerek maaş hazinin kaldırılması gerekmektedir.

506 Sayılı Yasa’nın 80/12. maddesinde, sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul muhasip, sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkililerinin kuruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları öngörülmüş ve primlerin ödenmesinde müteselsilen sorumlu ‘üst düzey yönetici’ ve ‘yetkiliden’ söz edebilmek için ise primlerin tahakkuk ve ödenmesinde yetkili üst düzey yönetici olması, yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı gibi ünvan taşıması veya temsil ve ilzam yetkisine sahip yönetim kurulu üyesi olması gerekir. Bu husus gözetilerek emekli maaşımdaki şirket borcundan kaynaklı haczin kaldırılması gerekir.

5510 S. K. m. 93, İİK. m. 82, 83/A, 5838 S. K. ilgili hükümleri uyarınca emekli maaşım  üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur. Emekli maaşım üzerine konulan haczin kaldırılmaması halinde şikayet ve dava açma hakkım saklıdır.

SONUÇ ve  İSTEM              :Yukarıda arz edilen nedenlerle yapılan haczedilemezlik itirazımın kabulü ile;

1-Emekli maaşım üzerine konulan  haczin kaldırılmasına/iptaline,

2- Emekli maaşımdan bugüne dek yapılan kesintilerin tarafıma iadesine iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)                                                                             

İtiraz Eden

Avukat Saim İncekaş – Adana Boşanma Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.