Bir Sayfa Seçin

T.C.
YARGITAY
ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2014/16331
Karar : 2017/752
Tarih : 23.01.2017
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Kuyumculuk işi yapan sanık ile katılanın geçmişe dayalı arkadaşlıklarının bulunduğu, sanığın katılanın yurt dışında çalışması sonucu biriktirdiği paraları ile altın alması ve altınları kendisine vermesini bu şekilde ikisininde kazançlı çıkacağını beyan ederek katılana altın aldırtıp kendi iş yerinde emanet olarak belirli sürelerde saklamaya başladığı bu süre içinde bu altınları kullandığı süre sonunda çeşitli bahanelerle altınların emanet kalma süresini uzattığı en sonunda iş yerine hırsız girdiğinden bahisle altınları iade etmediği, bu şekilde sanığın üzerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan olayda; mahkemece dosya kapsamındaki ve sanık ile katılan arasında mevcut hukuk davasındaki deliller ışığında sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünde isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın eyleminin hukuki ihtilaf olduğuna,atılı suçun sübut bulmadığına yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 23/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi