Elektrik Hırsızlığı Suçu Savunma Dilekçesi

Tem 12, 2020 | Ceza Hukuku

Elektrik Hırsızlığı Suçu Savunma Dilekçesi

Elektrik Hırsızlığı Suçu Savunma Dilekçesi

ADANA X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO               : 

SANIK                       : 

MÜDAFİİ                 :  

ŞİKAYETÇİ             : 

VEKİLİ                     : 

KONU                       : Savunmaya ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

MÜVEKKİL SANIK SAYGIN BİR İŞLETMECİDİR.

……… Tarihinde müvekkilimin ortağı ve yetkili müdürü olduğu X adresli işyerine gelinerek 5190841 nolu Kaçak/ Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağı tutulmuştur. (Ek 1: Tutanak)

Müvekkil Sanık ……. tarihinde X no ile X Ticaret Odası’na kayıtlı H. Turizm Gıda Otomotiv Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı ve yetkili müdürüdür. Evli ve iki çocuk babasıdır. G.’de lunapark cafe ve restauranttan oluşan bir kompleks işletmektedir. 48 Tane sigortalı çalışanı vardır. Aylık geliri elektrik hırsızlığına tenezzül etmeyecek kadar yüksektir. Bu olay öncesinde ya da sonrasında bu tür bir olaya adı karışmamıştır. Müvekkilimin vergi, SGK, herhangi bir fatura borcu bulunmamaktadır. Her türlü ödemesini vaktinde yapan son derece saygın bir işletmecidir.

İŞLETMENİN ÖNCEKİ VE SONRAKİ DÖNEM FATURALARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR.

Müvekkilimin işletmesinde daha önce benzer bir olay yaşanmamıştır. İşletmenin kaçak elektrik tutanağı tutulduktan önceki ve sonraki dönem elektrik faturaları karşılaştırıldığında kilowatt saat olarak bir değişiklik olmadığı görülecektir. Tüm faturalar zamanında ve düzenli olarak ödenmektedir. (Ek 2: Abonenin dönem tahsilatları)

ABONE YA DA TANIK İMZASI BULUNMAYAN TUTANAKLAR ŞAİBELİDİR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun …….. tarihli toplantısında; ……… tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak “Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır. (Karar No:622, Karar Tarihi 29.12.2005)

Kurul Kararı Madde 1-

A) Tespit Süreci

a)
1) Dağıtım sistemine veya ölçü sistemine ya da tesisata tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle yapılan müdahalelerin tespiti halinde, doğrudan Ek-1’de yer alan kaçak tespit tutanağı düzenlenir.

Yukarıda bahse konu tutanak incelendiğinde, bundan önceki tutanaklardan farklı olarak tutanak altına “ TANIK “ imzası açılmış olduğu görülmektedir. 1 Ocak 2006 tarihinden sonra düzenlenmiş olan ve altında “ TANIK ” imzası bulunmayan tüm tutanaklar sadece ilgili “Dağıtım Şirketi“nin iddialarını yansıtmaktadır. Bu nedenle bu tür tutanaklar şaibeli ve hukuki dayanaktan yoksun olmaları nedeniyle, savcılıklarca dava konusu bile yapılmamalıdır. TEDAŞ elemanları tarafından düzenlenen tutanaklar, davaların genelinde abartılı ve şaibeli olarak nitelendirilmeleri nedeniyle, sanıklar ya da vekillerince sürekli olarak reddedilmiştir. Bu nedenle EPDK tarafından ilgili tutanak altına “TANIK” imzası açılmıştır. Ancak, TEDAŞ elemanları tarafından hala altında “TANIK” imzası sütunu olmayan eski tutanakların düzenlenmeye devam edildiğini, elde kalmış eski tutanakların kullanıldığını görüyoruz. Bu hususta görüştüğümüz TEDAŞ yetkilileri tutanak düzenlerken “TANIK” bulamadıklarını beyan etmektedirler. Oysa, savcının veya hakimin uzman bir bilirkişiyi “TANIK” olarak görevlendirmesi çok basittir. Abone dosyasında enerji kesme tutanağı bulunmayan veya altında “ABONE” yada “TANIK” imzası olmayan tutanaklar şaibelidir.

Huzurdaki yargılamaya konu olan 5190841 nolu, ………. tarihli Kaçak/ Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağı incelendiğinde sanık M.A.’ün imzasının bulunmadığı ve EPDK tarafından aranan tanık imzasının da yer almadığı göz ardı edilen tutanakta sadece şikayetçi kurum görevlilerinin imzaları yer almaktadır.

Yerleşik Yargıtay kararlarında da bu durum irdelenmiş ve şikayetçi kurum görevlileri tarafından tek yanlı tutulan tutanaklara itibar edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2006/1597 E. 2006/1617
K. 17.05.2006 T.

Özet: Somut olayda, dava haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Davalı tarafın kaçak elektrik kullandığı iddiasını kabul etmemesi karşısında, davalının kaçak elektrik kullandığını ve uğradığı zararı ispat yükü davacı taraf üzerindedir. Davacı tarafından dosyaya ibraz edilen, kaçak elektrik tutanağı, tespit tutanağı, abone dosyası gibi deliller davacının tek taraflı olarak düzenlediği belgeler olup davalı şirket yetkililerinin imzasını içermediğinden ve davalı tarafça da kabul edilmediğinden bu belge ve deliller davalının kaçak elektrik kullandığını kabule yeterli değildir.

ELEKTRİK SAYAÇ VE DAĞITIM DOLAPLARI ABONE BİLGİSİ DIŞINDA MÜDAHALEYE AÇIKTIR.

Elektrik sayaçları ve dağıtım dolapları TEDAŞ ekipleri tarafından her zaman ulaşılabilecek şekilde ve bina dışında bir yerde olmak zorundadır. Bu nedenle her isteyenin bu dolaplara ulaşabileceği ve abonenin bilgisi dışında mühürlere müdahale edebileceği gerçeği de ortadadır. Mühür kopukluğu bile yasal olarak “Nitelikli Hırsızlık” kapsamındadır ve yargıca BERAAT ile 6 yıl 8 ay arasında hapis cezası takdir etme yetkisi vermektedir. Kimse elektrik sayacının mühürlerini kontrol etme gereği duymaz. Kaçak elektrik kullanma amacı taşımayan hiçbir abonenin de farklı yaklaşım sergilediği görülemez. Abonelerin istismarına bu kadar açık olan bir konuda, TEDAŞ tarafından düzenlenen tutanakların, yukarıda izahına çalıştığım hususlar dikkate alınmadan adeta akademik bir rapormuş gibi, mahkemelerce itibara alınması, toplumun yargıya güvensizliğini çığ gibi büyütecektir.

KEŞİF YAPILMASI VE BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ELZEMDİR.

Keşif yapılarak konunun uzmanı bilirkişilerden rapor alınmalıdır. Bilim ve teknikte “İSPAT” vardır. Yorum yöntemiyle kanaat üretilemez. Her elektrik mühendisi veya elektrik teknisyeni de bu konunun uzmanı değildir. Bu nedenle tek bir bilirkişi raporuna dayanarak verilen kararlar şüpheden uzak ve bilimsel değildir. Faili meçhul bile olsa, sanık cezalandırılarak dava dosyaları kapatılmaktadır.

Bu konuda geçmişte sonuçlanmış olan birçok davada “SANIKLARIN” cezalandırılmış oldukları görülüyor. Oysa olması gereken, suçu sabit olan “SUÇLULARIN” cezalandırılmalarıdır. Birçok dava dosyası üzerinde yeterli “TEKNİK” irdeleme yapılmadan, dosyaların TEDAŞ tutanaklarındaki suçlamalar doğrultusunda karara bağlandığı görülmektedir.

YARGILAMAYA KONU SAYAÇ KAYITLI VE MÜHÜRLÜDÜR

Şikayetçi görevlileri tarafından düzenlenen tutanakta sayacın kayıtlı ve mühürlü olduğu görülmektedir. Abonenin kayıtlı ve mühürlü sayaçla ilgili herhangi bir sorumluluğunun olması söz konusu değildir. Dışarıdan müdahalelere açık olan sayaç ve dağıtım dolaplarına müdahalenin kim tarafından yapıldığının kesin olarak ispatı mümkün olmadığı gibi bu konuda sorumluluk sayaç ve dağıtım dolaplarının düzenli olarak kontrolünü yapmakla görevli olan şikayetçi kurumdur.

ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR

Sadece şikayetçi kurum görevlileri tarafından tutulan tutanak müvekkil sanık için cezalandırma sebebi değildir. Sanığın cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak ve kesin delillerle bunun ispatı gereklidir. Aksi halde şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği beraat kararı verilmelidir. Ayrıca şu hususlara özellikle dikkat edilmelidir:

  • Tutanak, altında tanık beyanı var mıdır?
  • Tutanak hangi tarihte tutulmuştur?
  • Tutanakta sayaç endeksi tespit edilmiş midir?
  • Tutanak düzenlenmesini takiben abone elektriği kesilerek sayaç ve ölçü devreleri mühürlenmiş midir?
  • Tutanak düzenleyen elemanlar yetkili midir?
  • Bu elemanlar şoför mü, sayaç okuma elemanı mı yoksa enerji kesme ve vermeye yetkili Sayaç Teknisyeni mi? Onaylı yetki belgeleri var mı?

MÜVEKKİL SANIK TAHAHKKUK EDİLEN CEZA FATURASINI ÖDEMİŞTİR.

Tur. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına C/5190841 nolu evrakla tahakkuk eden ……… TL tutarındaki kaçak elektrik faturası ………. tarihinde tamamen ödenmiştir. (Ek 3: Kaçak elektrik tüketim tahakkuku ve makbuzu)

  • Ceza kesildiğine göre, tutanak düzenleyen ekip abone elektriğini keserek, sayaç ve ölçü devrelerini mühürlemiş midir?
  • Abone suçu kabul ettiğinden mi yoksa elektrik hizmetinden yararlanmak için mi cezayı ödemiştir?
  • Ceza ödemesini takiben, elektrik bağlanmasından sonra sayaç ve ölçü devreleri nizami olarak mühürlenmiş, mühür pensesi numarası belirtilen Elektrik Bağlama Tutanağının bir kopyası aboneye verilmiş midir?

Bu hususlara özellikle dikkat edilmeli ve müvekkil sanığın beraatine karar verilmelidir. Eğer Sayın Mahkeme aksi kanaatte olursa da cezanın tamamen ödenmiş olmasını göz ardı etmemeli ve bu durumda etkin pişmanlık hükümlerini uygulamalıdır.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarda açıklamaya çalıştığım ve Sayın Mahkemenin re’sen göreceği nedenlerle müvekkil sanık hakkında BERAAT kararı verilmesini, Sayın Mahkeme aksi kanaatte olursa sanık lehine kanun maddelerinin uygulanmasını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin şikayetçi kurum üzerinde bırakılmasını arz ve talep ederim.

Saygılarımla

Sanık Müdafii

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.