Elbirliğiyle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

Elbirliğiyle Mülkiyet Paylı Mülkiyete Nasıl Çevrilir?

Elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için 2 farklı yol vardır. Bu yollardan ilki “Tapu Müdürlüğü tarafından elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi” diğeri ise “Mahkeme yoluyla elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesidir. Aşağıda bu iki yolu da Adana İncekaş Hukuk Bürosu tapu-gayrimenkul avukatları olarak ele aldık.

Tapu Müdürlüğü Tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

Muris veya murislerin adlarına kayıtlı taşınmazlarda; taraf olarak mirasçılardan birisinin talebi ile mahkemeden alınan veraset belgelerine göre intikal talep edilmesi halinde elbirliği (iştirak) halinde mülkiyet esasına göre tescil işlemleri yapılacaktır.

Tebligat yapılarak, elbirliği (iştirak) halindeki mülkiyetin paylı (müşterek) mülkiyet esasına göre tescili; iştirak halinde tescilli taşınmazların tescile dayanak veraset belgelerine göre talep edilmesi halinde tüm mirasçılara Tapu Müdürlüğünce 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda tebligat yapılarak müşterek mülkiyet esasına göre tescil işlemleri yapılması gerekmektedir.

Mirasçıların Adresi Nasıl Tespit Edilir?

Tapu Müdürlüğü tarafından paylıya çevirmede mirasçılara tebligat çıkartılması gerekir. Bunun için öncelikle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 49. maddesine göre mirasçıların, Tapu Müdürlüğü kayıtlarında adresleri var ise veya Tapu Müdürlüğü’nce tapu kayıtlarından adres tespitinin yapılabilmesi halinde tebligat bu adrese yapılacaktır.

Mirasçıların Tapu Müdürlüğünde adresi yok ise, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 15.12.2006 tarih 26377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre adrese dayalı nüfus kayit sistemine geçildiğinden, Tapu Müdürlüğünce görevlendirilen ve kullanıcı ad ve şifresi verilen personel tarafından “http://tk-mevzuat/mernis” adresine girilip sorgulaması yapılmak suretiyle veya sorgulama olanagı bulunmayan Tapu Müdürlüklerince Nüfus Müdürlükleri ile yazışma yaparak nüfus kaydı ve adreslerin temin edilmesi gerekir.

Mirasçılardan birinin veya birkaçının yurt dışında bulunması veya yabancı uyruklu olması halinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılacaktır. Bu durumdaki kişilerle ilgili talepler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’na belgeleriyle birlikte intikal ettirilerek tebligat işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tebligat sürecinde şunlara dikkat edilmesi gerekir:

  • Mirasçılardan fiil ehliyeti bulunmayanlar var ise; tebligat mirasçının kanuni temsilcisine yapılır.
  • Elden tebligatın yapıldığı veya taahhütlü tebligatin mirasçılarca tebellüğ edildiği tarih tebligat tarihi olarak kabul edilir ve itirazda bulunma ve dava açma süresi bu tarihte başlar.
  • Tebliğden itibaren 30 günlük süre sonunda gerekçe göstererek bir itiraz yapılmaz taşınmazın kayıtlı bulunduğu yerel mahkemeye (sulh hukuk mahke mesi) söz konusu taşınmaza dönük herhangi bir itiraz davası açılmamışsa veya paylaşma davası da açılmaz ise, bir veya birden çok mirasçının talebi ile “elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi” işlemi gerçekleştirilecektir. Postada (vs.) oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Mirasçıya beyanda bulunmak için verilecek sürenin son günü resmi tatile rastlarsa süre tatilin bittiği ertesi gün son bulur.

Tebligat Masrafları Ne Kadar Tutar?

Tebligat masrafları ilgilisince (talepte bulunan) karşılanır, Tebligat masrafları, tebledilecek kişi sayısına göre talep eden tarafından Tapu Müdürlüğü’ne pul olarak verilecektir. İlan suretiyle yapılacak tebligatlar ise, ilgisi tarafından bizzat karşılanacaktır.

Hangi Hallerde Tapu Müdürlüğünde Paylıya Çevirme İşlemi Yapılmaz?

  1. Belirlenen süre içerisinde mirasçılardan birinin gerekçe göstererek itiraz etmesi veya paylaşma davasının açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
  2. Tebligat masrafları ilgilisince karşılanmaz ise, işlem karşılanmayacaktir.
  3. Elbirli (iştirak) halindeki mülkiyete ilişkin dayanak kayıtlarında veraset belgeleri bulunamamış veya dayanak veraset belgeleri ile iştirak malikleri birebir eşleşmiyor ve Tapu Sicil Tüzüğüne göre hata düzeltilemiyor ise, talep karşılanmayacak mahkeme kararı istenecektir.
  4. Tebligat esasınca paylı (müşterek) mülkiyet esasına göre intikal taleplerinde aynı murise ait farklı birden fazla mirasçılık belgesi sunulmuş ise işlem karşılanmayarak, mahkeme kararı istenecektir.
  5. Paylı (müşterek) mülkiyet esasına göre intikal taleplerinde yapılacak tebligatlarda kanuni temsilcilerin kimlik tespiti yapılamaması veya kanuni temsilci olduklarına ilişkin dayanak belgelerin (mahkeme kararı vb.) bulunamaması durumunda işlem karşılanmayacaktır.

Tebligatlar Nasıl Arşivlenir?

Tebliğ belgesi, tebellüğ edeni ve tebliğ tarihini gösteren resmî evrak niteliğinde olduğundan bu belgeler işlemin tamamlanmasını müteakip işlem dosyasında saklanacaktır. Mirasçılara beyanda bulunmak için tebligatin yapılması zorunlu olup, tebligatin mirasçılara yapıldığının teblbelgesi ile tevsik edilmesi (belgelenmesi) zorunludur.

Mahkeme Tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

Ortaklar isterlerse, elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürmek için dava açabilirler. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Dava Nasıl Açılır ve İlerler?

Davanın konusu elbirliği mülkiyetine konu olan malların tamamının veya bir kısmının paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemidir, Dava bir veya birkaç mirasçı tarafından diğer mirasçılara karşı açılır. Davaya bakan hâkim, davalılara varsa itirazlarını bildirmek üzere bir davetiye gönderir. Davalılara gönderilen tebligatin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 644. maddesinde belirtilen ihtarı içermesi gerekir. İhtarı içermeyen tebligatlar geçersizdir.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir,

Elbirliği şeklindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilirken hüküm fikrasında infazda tereddüt yaratmayacak şekilde her paydaşın payının ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Mirasçılık belgesindeki paylara atıfta bulunularak yazılı şekilde hüküm kurulamaz.

Son düzenleme tarihi 22 Eylül 2020 20:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.