Elbirliğiyle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Dava Dilekçesi

Ağu 26, 2020 | Elbirliği Mülkiyeti

Elbirliğiyle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Elbirliği şeklindeki mülkiyet uygulamada birçok sebeple paylı mülkiyete çevrilmek istenmektedir. Bu işlemin yapılması için dava dilekçesi hazırlanmalı ve dava ikame edilmelidir.

Elbirliği ile Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Dilekçe Örneği -1-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

ADRESİ                     :

DAVALILAR            :

KONU                        : İştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkil ile ………….. miras kalan Adana İli  ….. İlçesi ….. Mahallesi hudutlarında kaim …..ve …… parsel numaralı taşınmazlardaki hisselerinin tamamının satışı hususunda anlaşmışlardır. Müvekkil …………. satış bedelini ödemiş ancak tapuda satış gerçekleşmeyince ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin, ………. esas sayılı dosyası ile feragata zorlama davası açılmıştır. Mahkemece davanın kabulü ile ……. ilçesi ……….. Mahallesi hudutlarında kaim …… ve …….. parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarında davalı …………… adına isabet eden payla ilgili kısmın iptali ile davacı …………….. adına tesciline karar verilmiştir. İş bu karar X tarihinde kesinleşmiştir.

X Asliye Hukuk Mahkemesinin X tarih, ………. esas ve ………… karar sayılı ilamı ile tapuda işlem yapılmak istendiğinde ise iştirak halinde mülkiyetin mevcut olduğu ve öncelikle iştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi gerektiği beyan edilmiştir.

Bu sebeple ………. ilçesi ……… Mahallesi ……… ve ……….. parseldeki iştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

H.SEBEPLER            :HMK, TMK ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER                : X Asliye Hukuk Mahkemesinin X tarih, ………. esas ve ………… karar sayılı dosyası, tapu kayıtları, nüfus kayıtları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU      : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle X ili …….. İlçesi ………. Mahallesi hudutlarında kaim ……… ve ……..parselde kayıtlı taşınmazlardaki iştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av. 

EKİ     :

1- Onaylı vekaletname sureti

2- X Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.07.2003 tarih, ………… esas ve …………. karar sayılı ilam sureti.

3- Tapu kaydı örneği.

Elbirliğiyle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Dava Dilekçesi

Elbirliği ile Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Dilekçe Örneği -2-

ADANA (  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALILAR           :

KONUSU                  : Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Davacılar murisi olan … oğlu, … doğumlu, …’nun …/…/… tarihinde ölmesi ile ……….. ili,……….ilçesi, ……… Köyü,……… mevkiinde bulunan tapunun … ada, … pafta, … parsel’de bulunan taşınmaz elbirliği ortaklığı şeklinde davacı müvekkillerime intikal etmiştir.

2- Söz konusu taşınmaz üzerindeki elbirliği halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER               : X Sulh Hukuk Mah. 2013/ esas ve 2014/ karar sy veraset ilamı

HUKUKİ SEBEPLER              : TMK md. 644 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ                     : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ……… ili, ……..ilçesi, ……… Köyü, …….. mevkiinde bulunan tapunun … ada, … pafta, … parsel’de bulunan taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla talep ederim. tarih

        Davacı Vekili

Elbirliği ile Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi(Bankadaki Para) Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR:

VEKİLLERİ    :   Av.

ADRES          :  

DAVALILAR : 

DAVA KONUSU: Miras ortalığı halinde bulunan banka hesabındaki  menkul paraların elbirliği mülkiyetinden  paylı mülkiyete çevrilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Miras bırakan N………… 04.08.2014 tarihinde vefat etmiştir.(EK-1)Miras bırakanın vefatı üzerine mirasçı ……………… mirasçılık belgesi almak üzere mahkemeye başvurmuş ve  ….. 3.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin  ………… ve ………….K sayılı gerekçeli kararı ile murisin eşi …………,  oğlu ……., oğlu ………, oğlu ……….  ve kızı …………)’ın  miraşçı olduklarına  karar verilmiştir.(EK-2)Bu kararla mirasçının toplam 16 hisse olarak kararlaştırılan miras payları üzerinde 4 hisse eşi ………., kalan 12 hisse ise çocukları arasında eşit olarak 3 hisse olarak paylaştırılarak miras payları hakkında karar verilmiştir.(EK-3)

2-) Miras bırakan  …………… mirasçılarına miras olarak menkul para ve gayri menkuller intikal etmiş olup bu konudaki veraset intikal belgeleri menkul paranın bulunduğu Türkiye Garanti Bankası A.Ş ………. şubesi tarafından ve gayrimenkullerin bulunduğu T.C Gelir İdaresi Başkanlığı …….. Vergi Dairesi Başkanlığı ……. Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından   mirasçılara verilmiştir.(EK-4), (EK-5)

3-) Murisin vefatı üzerine mirasçılara intikal eden menkuller hakkında diğer mirasçılar vekalet vererek miras bırakanın eşi olan ……….. vekil tayin edilmiştir.(EK-6), EK-7),(EK-8)

4-) Şu anda muristen kalan ve miras ortaklığı halinde olan menkul paralar Türkiye Garanti Bankası A.Ş …………. şubesindeki hesapta bulunan 30.000 Euro’nun mirasçılar tarafından  birbirlerine haber vermeden kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle sadece iş bu banka hesabındaki paralarla sınırlı kalmak üzere elbirliği mülkiyetine konu iş bu paraların paylı mülkiyete çevrilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721,  sayılı kanun  ve  ilgili mevzuat .

YASAL DELİLLER               : Ölüm belgesi, ………….. sayılı gerekçeli kararı, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları, Veraset intikal belgeleri, vekaletnameler, tanık, bilirkişi, yemin  ve  diğer her türlü yasal delil.                                          

SONUÇ VE İSTEM           :Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle;

1-)Davanın kabulü ile miras bırakandan kalan Türkiye Garanti Bankası A.Ş …………şubesindeki hesapta bulunan 30.000 EURO miktarlı para üzerindeki miras ortaklığı olan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesini

2-)Miras paylarının mirasçılık belgesine göre kararda gösterilmesine

3-)Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. tarih

Davacılar Vekili

EKLER

1-) X ait X tarihli ölüm belgesi

2-)Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği

4-)X tarihli T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı ……………. ‘ne gönderilen veraset intikal belgesi

5-)X tarihli T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı …………e  gönderilen veraset intikal belgesi

6-)X tarihli ……….. vermiş olduğu genel vekaletname

7-)X tarihli ………….. vermiş olduğu özel vekaletname

😎X tarihli …………… vermiş olduğu düzenleme şeklinde vekaletname

9-)X tarihli ………………. vermiş olduğu vekaletname                 

Elbirliği ile Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Dilekçesi -4-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALILAR           :

KONU                       : Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi h.k.

AÇIKLAMALAR:

 • Müvekkil ve davalılar, murisleri ……………………….’dan kalan …………. ili ………… ilçesi …………….. mahallesi …………….. parsel sayılı taşınmazların tamamında, aynı mahallede bulunan …………….. parsel sayılı taşınmazın 11/21’lik hissesine elbirliği halinde maliklerdir.
 • Belirtilen taşınmazlar üzerinde tarafların elbirliği halinde mülkiyetin devamının gerek müvekkil ve gerekse davalılar açısından hiçbir hukuki yararı bulunmamaktadır.
 • Talep konusu taşınmazlarda elbirliği mülkiyetinin devam etmesi nedeniyle, her bir hissedar kendi hissesi üzerinde dilediği gibi hukuki tasarrufta bulunamamakta, kendi adlarına taşınmazları İlçe Tarım Müdürlüğü nezdinde Çiftçi Kayıt Sistemine kaydettirememekte ve bu nedenle zirai Devlet desteklemelerinden faydalanmalarında sorunlar yaşanmaktadır.
 • Yukarıda açıklanan nedenlerle davalıların TMK’nun 644. Maddesinde belirtilen haklı itirazlarını sunabilme olanağı da bulunmamakta olup, dava konusu taşınmazlardaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi yönünden işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK md. 644, HMK ve ilgili sair yasal mevzuat

DELİLLER                          :

 • Tapu kayıtları
 • İntikale esas veraset ilamı
 • Nüfus kayıtları
 • Ortaklığın giderilmesi davasının açılıp açılmadığının tespiti açısından X Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtları
 • Her türlü yasal deliller

(Davalılarca sunulacak cevap ve delillere karşı cevap ve delil sunma haklarımız saklı tutulur.)

SONUÇ ve İSTEM               :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ………. ili ……… ilçesi ………. mahallesi ……… parsel sayılı taşınmazların tamamındaki, aynı mahallede bulunan …………. parsel sayılı taşınmazın …./…..’lik hissesi üzerinde müvekkil ve davalılar arasında mevcut elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ve ………… Tapu Müdürlüğünden celp edilecek intikale esas veraset ilamında da belirtilen hisseleri oranında tapu kütüğüne tesciline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekil eden adına arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                               Davacı Vekili

Elbirliği ile Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Dilekçesi -5-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR       

VEKİLİ                  

DAVALILAR        :

T.KONUSU         :   Miras ortaklığının paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebidir.

                                                                      AÇIKLAMALAR

1-) Davacı müvekkiller ile davalılar muris X’nın mirasçılarıdırlar. (Nüfus Kayıtları, Veraset İlamı)

2-) Müvekkillerin babaları X olmasına karşın anneleri murisin eşi X değildir. Dolayısıyla davalı M. ile de üvey kardeştirler.

3-) Taraflar muristen kalan dava konusu tereke malı üzerinde kanun gereği elbirliği halinde mülkiyete sahiptirler. Şimdiye kadar aralarında herhangi bir taksim işlemi de yapılmamıştır. Taksime kadar geçen sürede bazı yönetim işlemleri ve tasarruf hakları elbirliği mülkiyet nedeniyle kısıtlı olan müvekkillerin, dava konusu taşınmaz hususunda bazı tasarruf planları vardır. Fakat taraflar arasında özellikle farklı annelerden olmaları nedeniyle ortak bir çıkış yolu söz konusu değildir. Zira dava konusu taşınmaz dışındaki bir takım taşınmazlar, yaşanan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle, başka davaların konusu olmuşlardır.

4-) Yukarıda açıklanan nedenlerle taraflar arasındaki mülkiyet ilişkisinin paylı mülkiyete çevrilerek başka anlaşmazlıklara engel olmak ve tarafların malik oldukları kısımlar açısından rahatça tasarrufta bulunabilmesi için TMK m.644 “Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.” hükmü uyarınca bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER   : TMK, TBK., HMK, Yüksek Mahkeme kararları ve diğer ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER:  Veraset ilamı, nüfus kayıtları, tapu kayıtları, tanık beyanı, gerekli görülürse isticvap, yemin ve her türlü delil.

SONUÇ  VE  İSTEM:  Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davamızın kabulü ile Trabzon İli, …. İlçesi, mahallesi ve mevkiinde bulunan tapunun …. Ada …, …., …, parsellerindeki taşınmazlardaki elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine,

2- Yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesine arz ve talep ederiz. tarih

EKİ: Vekaletname örneği            

                                                                                                                             Davacı Vekili

Elbirliği ile Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Dilekçesi -6-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   

KONU                       : …….niteliğinde taşınmaz üzerindeki paydaşlığın, satışının yapılması suretiyle giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR       :

 ……tarla niteliğinde taşınmaza davacı müvekkil ile birlikte davalı hissedardır. Taşınmaza ait tapu kaydını dava dilekçemize ek olarak sunuyoruz. (EK-2)

M2’lik taşınmazın kısmı müvekkil davacıya, kalan Gayrimenkulü iktisabı X tarihi M2’lik kısım ise yukarıda bilgilerini verdiğimiz davalı adına kayıtlıdır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde 2 katlı bina bulunmaktadır.

Taraflar arasında birlikte malik oldukları taşınmazın anlaşma yoluyla taksimi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle müvekkil, kendi hissesine ilişkin bağımsız tasarruf imkanı bulamamıştır.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ihtilaf giderilemediğinden iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 DELİLLER                  : Tapu Kayıtları, Keşif, Bilirkişi, Tanık  vs. Tüm Yasal Deliller

HUKUKİ NEDENLER  :MK., HMK vs ilgili Tüm Yasal Mevzuat

İSTEM                  : Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı taraflar arasında anlaşma suretiyle aynen taksimi mümkün olmayan yukarıda parsel ve ada numarası ile belirttiğimiz taşınmazın;

A-)Aynen taksimi mümkün olmayan taşınmazın ortaklar arasında satışı suret ile ortaklığın giderilmesine ,

B-)Şayet mümkün olmaz ise satış suretiyle giderilmesi ile yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ederim. tarih

                                                                DAVACI VEKİLİ

EKİ:

1-)Vekaletname Sureti

2-)Tapu kayıtları

Elbirliği ile Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Dilekçesi -7-

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 DAVACI                     : 

VEKİLİ                      :

DAVALILAR             :  

DAVANIN KONUSU           :   Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi

OLAYLAR                          : 

…….İli …… Köyünde bulunan X parsel X mevkiindeki taşınmazlar müvekkilim ile davalılar arasında ortaklaşa mülkiyete konu olup elbirliği halinde mülkiyet söz konusudur.

Taşınmazlardaki bu elbirliği mülkiyet durumu hissedarların taşınmaz üzerindeki tasarruflarını etkilemekte ve tasarrufta zorluklara neden olmaktadır.

Dava konusu taşınmazlardaki elbirliği halindeki mülkiyet durumunun paylı mülkiyete çevrilmesi davalıların tamamının tapuya gelmemesi nedeniyle mümkün olamamaktadır.

Bu nedenle Medeni kanunun 644.  Maddesi gereğince davalılara meşruhatlı davetiye tebliğ edilerek,

Dava konusu mevkiinde ki taşınmazların, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine,

Paylı mülkiyet şeklinde veraset ilamındaki payları nazara alınarak belirlenecek paylarla hissedarları adlarına tapuya yazılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Bu bakımından iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER                             :            

 1. X adına olduğunu gösteren Tapu Müdürlüğünden alınan belge
 2. Muris ………… mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesi ve ilgili her türlü yasal delil vs.
 3. Tapudan istenecek gerekli tüm belgeler

HUKUKİ NEDEN                : Medeni Kanunun 644. Maddesi ve ilgili diğer yasa kuralları

SONUÇ VE İSTEK               :

Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile;

X adına tapu kayıtları olan taşınmazların, mirasçılar olan davacı ve davalılar arasındaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine,

Hissedarları olan davacı ve davalılar adlarına veraset ilamındaki hisseleri nazara alınarak hisseleri oranında tapuya yazılmasına karar verilmesini,

Yargılama giderlerinin de kararda nazara alınmasını arz ve talep ederim. 18.09.2014

                                                                                                       DAVACILAR VEKİLİ

EK                                 :

 1. Onaylı Vekaletname örneği
 2.  veraset ilamı
 3. Paydaşların nüfus kayıt örnekleri
 4. Tapuda muris ….. adına kayıtlı yerleri gösterir belge.

     

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.