Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Eğitimine Devam Eden Çocuk İçin Yardım Nafakası Dilekçe Örneği

Eğitimine Devam Eden Çocuk İçin Yardım Nafakası Dilekçe Örneği

 • Çocuğun reşit olmasıyla birlikte eğitimine devam ediyorsa kendi adına açacağı nafaka davası türüne “yardım nafakası” denir.
 • Yardım nafakası mutlaka iştirak nafakası konulu icra takip dosyasından farklı yeni bir takip ile devam ettirilmelidir. Aksi taktirde iştirak nafakası dosyasına yapılan fazla ödemeler nedeniyle istirdat davası ile karşı karşıya kalmanız riski mevcuttur.

X AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                        :

VEKİLİ                         :

DAVALI                        :

DAVA MEVZUU          : Yardım nafakası talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkilim, …… Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlayıp daha sonra …..’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisansta ders dönemini bitirdikten sonra, tez dönemi içerisinde Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ndeki ….. Üniversitesi’nde 6 ay Rusça dil eğitimi almıştır. Tekrar Türkiye’ye dönen müvekkilimin eğitimi hâlihazırda …… Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesinde devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine devam edecek olan müvekkilimin nihai amacı akademisyen olmaktır.

 2. Müvekkilim eğitimine devam ediyor olması nedeniyle maddi bir gelir elde edememekte, üstelik İstanbul gibi bir şehirde yaşadığından maddi olarak çok zorlanmaktadır. Müvekkilimin iki öğrenci arkadaşı ile paylaştığı evin kira gideri, bu evin fatura ve mutfak giderleri, yine sosyal yaşamı gereği birçok gideri bulunmaktadır. Bütün bu giderler sunmuş olduğumuz delillerle de kanıtlanacaktır. Müvekkilim çalışamadığımdan ve maddi bir gelir elde edemediğinden bu giderleri karşılayamamaktadır.

 3. Müvekkilimin annesi ile babası ….. Aile Mahkemesinin ….. E. – ….23 K. numaralı kararı ile boşanmışlardır. Müvekkilimin annesinin de maddi geliri olmayıp kendisine yardım edememektedir. Buna karşılık müvekkilimin babası olan davalının ekonomik durumu müsait olmasına rağmen, müvekkilime maddi olarak hiçbir yardımı bulunmamaktadır. Ana ve babanın çocuğu bakım borcu ergin oluncaya kadar devam etmekle birlikte; bilinmektedir ki TMK 328/2 gereğince ergin olduktan sonra da çocuğun eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Yine TMK 364/1 gereğince de “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyuna ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.

Nitekim Yargıtay da birçok kararında yüksek lisans eğitimine devam eden çocuğa yardım nafakası verilmesi yönünde hüküm kurmuştur. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2015/8392 E. – 2015/16069 K. sayılı “Davacılar vekili dilekçesinde; Kayseri 2.Aile Mahkemesi’nin 09.07.2007 tarih, 2006/105 Esas ve 2007/389 Karar sayılı ilamı ile müşterek çocuk Tuğba lehine 100 TL iştirak nafakası, davacı Serpil lehine 150 TL yoksulluk nafakasına hükmedildiğini, aradan geçen sürede nafakaların yetersiz kaldığı,” müşterek çocuğun Erciyes Üniversitesi ………… Bölümü yüksek lisans öğrencisi olup, okul giderlerinin arttığı” ve davalının maddi durumunun iyi olduğu ileri sürülerek müşterek çocuk için iştirak nafakasının 700 TL’ye, yoksulluk nafakasının 650 TL’ye yükseltilmesini talep ve dava etmiştir… müşterek

çocuk Tuğba için yardım hükmedilmesi gerekirken, iştirak nafakasının artırılmasına karar verilmesi doğru değilse de; belirtilen bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nun 438/VII. maddesi gereğince hükmün 1. bendinde yer alan; “müşterek çocuk Tuğba için 100 TL iştirak nafakasının davacının yaşı da dikkate alınarak dava tarihinden, işe giriş tarihi olan 09.02.2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere 75.00 TL artırılarak 175.00 TL olarak belirlenmesi” ifadesinin çıkartılarak, yerine “müşterek çocuk Tuğba için dava tarihinden, işe giriş tarihi olan 09.02.2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere 175.00 TL yardım nafakası” ifadesinin yazılarak hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” şeklindeki kararı bu hususa örnektir.

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2005/4125 E. – 2005/6578 K. sayılı “Davacı Didem’in halen Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Fakültesi Çevre Mühendisliğinde yüksek lisans yaptığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 364/1 maddesi koşulları gerçekleşmiştir. Davacı Didem için uygun miktar yardım nafakası takdiri gerekirken yazılı şekilde kara verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” şeklindeki bu kararı da örnektir.

 1. Davalının maddi durumu müvekkilime yardım edebilecek niteliktedir. Bu husus; sunacağımız deliller ve mahkemenin araştırması ile de sabit olacaktır. Hal böyle iken; davalının müvekkilime yardım etmemesi ahlak kuralları, Türk aile gelenekleri ve Türk Medeni Kanunu ile bağdaşmamaktadır.

 2. Yukarıda arz edilen sebeplerle işbu davanın açılarak davalıdan aylık 1500 TL yardım nafakası talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER:

 1. Nüfus Kayıtları.
 2. Müvekkilin Eğitimine Dair Öğrenim Belgeleri.
 3. Tanık.
 4. Davalı Babanın Gelir Durum Araştırması.
 5. Ve yasal her türlü delil.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

Müvekkilimin yoksulluk içinde bulunduğu sabit olduğundan, davalının müvekkilime aylık 1500 TL YARDIM NAFAKASI ÖDEMESİNE karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 6 Haziran 2020 19:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.