Edinilmiş Mallara Katılma Sözleşmesi Örneği

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA SÖZLEŞMESİ

 

Eşler birlikte söz alarak, 21.06.2019 tarihinde evleneceğiz. Evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aramızda edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ediyoruz, MÖHUK md.15 doğrultusunda evlilik malları için Aynur ASLAN’ın milli hukuku olan Türk Hukukunun uygulanmasını ve edinilmiş mallara katılma rejimini evlenme tarihi olan 21.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul ederiz. dedi:

1- Bu mal rejiminin başlangıcından bu tarihe ve bu tarihten sonra da devamı süresince, her birimizin çalışmasının karşılığını oluşturan edinimler, sosyal güvenlik ve sosyal yardım ve özel sigorta kurumlarından yapılan ödemeler, çalışma gücümüzün kaybı nedeniyle ödenmiş veya yapılacak olası ödemeler ve bu kalemde sayılan mallarımızın yerine geçen gelirler her birimizin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş malını oluşturacaktır.            

2- Ayrı ayrı ve yalnızca kişisel kullanımda bulunan eşyalar ile evlenmeden önceki kazandığımız mallar ve haklar ile evlenmeden sonra miras yoluyla veya her hangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiğimiz malvarlığı değerleri, hükmolunmuş veya hükmolunacak manevi tazminat alacakları, kişisel mallarımızın gelirleri ve bu kalemlerde sayılan değerlerin yerine geçen değerler her birimizin kişisel malını oluşturacaktır.

3-Herbirimiz yasal sınrılar içinde kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişsel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahip olacağız. Ancak birbirimizin rızasını almak suretiyle paylı mülkiyet konusu malımızdaki kendimize ait pay üzerinde tasarrufta bulunabileceğiz.

4-Herbirimiz, kendisine ait borcundan dolayı şahsına ait olan edinilmiş ve de kişisel tüm malvarlığı ile sorumlu olacaktır.        

5-Mal rejiminin sona ermesi durumunda, herbrimiz diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır.     

6-Birbirimizden olan karşılıklı borçlarımızı takas suretiyle ödeyeceğiz.

7-Her birimizin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi halinde, sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılacaktır.          

8-Tasfiye sırasında, daha üstün yararı bulunduğunu ispat eden ve diğer eşin payını ödeyen eş, paylı mülkiyet konusu malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir.

9-Birbimize sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarından yapılan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminatlar, toptan ödeme veya tazminat yerine ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona ermesi durumunda, sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel malı olarak hesaba katılacaktır.   

10-Birbimizin, mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde, diğerinin rızası alınmadan, olağan hediyeler dışında, yaptığı karşılıksız kazandırmalar veya birimizin, mal rejiminin devamı süresince diğerinin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler, o’nun edinilmiş malına değer olarak eklenecektir.  

11-Herbirimizin kişisel mallarına ilişkin borçları kendisinin edinilmiş mallarından veya edinilmiş mallarına ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise, tasfiye sırasında denkleştirme yapılacaktır.        

12-Birbimize ait borç O’na ait olan mal kesimini yükümlülük altına sokacak, ancak hangi mal kesimine ait olduğu anlaşılamayan borç, o eşin edinilmiş mallarına ilişkin sayılacaktır.

13-Birbimize ait mal kesiminden yine ona ait diğer kesimindeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulması durumunda, o kesimde değer artması veya azalması olmuşsa, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete uygun olarak denkleştirme yapılacaktır.     

14-Artık değer; eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere, her birimizin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar olacaktır.   

15-Tasfiyede malların sürüm değerleri esas alınacak, mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılacak, edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanacaktır.

16-
Herbirimiz, diğerine ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olacak, alacaklar takas edilecektir.

17-Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilecektir. Aynî ödemede malların sürüm değeri esas alınacaktır.

18-Birimizin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde, katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı; aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı isteyebilecektir, diye sözlerini bitirdiler.

19-İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Evlilik malları başlığını taşıyan MÖHUK md.15 uyarınca Türk Hukuku uygulanır. Yetkili mahkeme ise İstanbul Anadolu Mahkemeleridir.

İş bu sözleşme birer nüsha taraflara verilmek üzere ve bir nüsha noterlikte kalmak üzere 3 nüsha olarak düzenlenmiş ve de imzası bulunan noterce onaylanmıştır.

 

ASİL                                                                                                                                                     ASİL                                                                                                                                NOTER         

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.