Ecrimisil ve Tahliye Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                           

DAVACI                   :

VEKİLLERİ : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                   :

                                 

KONU                       : Fuzuli    işgal   nedeniyle  el   atmanın   önlenmesi  ile fazlaya   ilişkin     talep   ve    dava   hakkımız    saklı    kalmak     kaydıyla …………-TL ecrimisil talebimizi havi dava dilekçemizin sunulması hakkındadır.

HARCA ESAS

DEĞER                     :

İZAH                          :

 1. Müvekkil Bankaya ait, davalılardan Beren Kuyumculuk Tic. ve San. Ltd. Şti. yetkilisi Nadi Haliç’ten iktisap, “X İli, X İlçesi, 121 Pafta, 911 Ada, 12 Parsel” de kayıtlı gayrimenkul, davalılardan eski müvekkil Banka borçlusu Emrah Özgür tarafından 2011 yılından bu yana çay ocağı olarak işletilmekte olup, tüm uyarılara rağmen oturmaya devam etmekte ve bunun karşılığı olarak da hiçbir ücret ödememektedir.Nitekim X 10. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2145 E. sayılı dosyasından gönderilen talimat doğrultusunda X 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2651 Talimat sayılı dosyasıyla söz konusu taşınmaza tahliye işlemi uygulanmış olup, davalı Emrah Özgür tarafından taşınmazın boşaltılmayacağı beyan edilmiştir (X İcra Müdürlüğü’nün X Talimat sayılı dosyasından hazırlanan tahliye tutanağı).

 1. Davalı X’ün söz konusu taşınmazı tahliye etmemesi nedeniyle, gayrimenkulün kullanılır durumda olduğunu gören müşteriler söz konusu taşınmazı satın almaktan vazgeçmekte, bu doğrultuda müvekkil Banka mağdur olmaktadır.

 1. Müvekkilimiz satın aldığı gayrimenkulü davalının kullanmasına izin vermemiştir. Bu durum karşısında müvekkilimiz satın almış bulunduğu daireyi ne kullanabilmekte ne de semeresinden faydalanabilmektedir.

 1. Davalı fuzuli işgal de bulunmakta olup haksız müdahalesinin önlenmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Arz ve izah olunan nedenler muvacehesinde: “X İli, X İlçesi, 121 Pafta, 911 Ada, 12 Parsel” de kayıtlı ve müvekkil Banka adına tescilli gayrimenkulden davalıların haksız müdahalesinin önlenmesi ve Kartal 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2651 Talimat sayılı dosyasından bila tarihinde uygulanan tahliye işleminin tarihinin tespiti ile iş bu tarihten başlamak üzere her ay için 250,00-TL ecri misil bedelinin avans faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekmekte ve Sayın Mahkemenizden arz ve talep olunmaktadır.

HUKUKİ DELİLLER        : TMK, HMK ve ilgili sair yasal Mevzuat

DELİLLERİMİZ                 : Davalı tarafça sunulacak her türlü delile karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delil listemizi Sayın Mahkemeniz bilgilerine sunarız:

 1. X 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2651 Talimat sayılı dosyasından hazırlanan tahliye tutanağı (EK-1),
 2. X  İli, X İlçesi, 121 Pafta, 911 Ada, 12 Parsel”e ait tapu kaydı (EK-2),,
 3. X Değerlendirme A.Ş. tarafından hazırlanan X rapor numaralı ve 30/10/2014 tarihli ekspertiz raporu (EK-3),
 4. X 10. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2145 E. sayılı dosyası (celbi talep olunur),
 5. X 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/2651 T.sayılı dosyası (celbi talep olunur),
 6. Tanık (Bilahare bildirilecektir),
 7. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
 8. Yasal ve Takdiri sair tüm deliller,

NETİCE-İ TALEP               :Yukarıda arz ve izah olunan sebepler doğrultusunda fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 1. Davalıların söz konusu taşınmaza haksız olan el atmasının önlenmesine,
 2. Taşınmazın haksız kullanımından dolayı müdahale tarihinden itibaren şimdilik ………..-TL ecrimisilin avans faizi ile birlikte tahsiline,
 3. Yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 00:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.