Ecrimisil ve Müdahalenin Men’i Dava Dilekçesi

Ara 21, 2019 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Ecrimisil ve Müdahalenin Men’i Dava Dilekçesi

 ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

BELİRSİZ ALACAK DAVASIDIR.

 

DAVACILAR                      :

VEKİLLERİ                        :

DAVALI                               :

KONU                                   : Dava konusu taşınmazlarda davalının müvekkillerimizin hissesi oranındaki müdahalesinin men’i ve fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkillerimize miras yoluyla intikal eden taşınmazları kullanarak ve semerelerinden yararlanarak haksız kazanç elde eden davalıdan, işbu kazancın müvekkillerimiz payına düşen kısmına dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazmini taleplerimizi havi dilekçemizdir.

HARCA ESAS DEĞER      : 500,00-TL [Ecrimisil Tazminatı] + 500,00-TL [Müdahalenin Men’i] toplamı 1.000,00-TL (Fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik)

AÇIKLAMALAR                :

Davalı taraf müvekkillerimize miras yoluyla intikal eden taşınmazları hukuka aykırı bir biçimde kullanarak semerelerinden faydalanmaktadır. Öyle ki, davalı taraf son dönemde müvekkillerimizin hak sahibi olduğu taşınmazlarda ekin ekip biçerek yüklü miktarda kazanç elde etmiş, müvekkillerimizin miras payını hiçe saymıştır. Bu husus X .. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin .. D.iş sayılı delil tespit davasıyla tespit ettirilmiştir. Davalının haksız kazanç elde ettiği X yılı hasat dönemi ve X yılı hasat dönemi için ecrimisil tazminatı ve müdahalenin men’i talepli davamız X .. Asliye Hukuk Mahkemesi … E. Sayılı dosyası ile derdesttir. Ancak davalı haksız ve hukuka aykırı kullanımına halen devam etmektedir. Davalıdan müvekkillerimizin payına düşen kısmın tazmin edilmesi ve davalının devam eden tecavüzünün önlenmesi adına işbu davanın ikame edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. Şöyle ki;

Müvekkillerimiz … ile …… ve davalı X tarihinde vefat eden X’nın (TC Kimlik No:) çocukları ve mirasçılarıdır. Müvekkillerimizin ve diğer mirasçıların mirasçılık durumuna ilişkin X Noterliği’nin….. tarih ve ….. yevmiye numaralı mirasçılık belgesini dilekçemiz ekinde mahkemenize sunuyoruz (EK-1: Mirasçılık Belgesi).

Müvekkillerimiz müteveffa…..’nın miras hissesi üzerinde hak sahibidirler. Buna göre; ….. söz konusu mirastan X pay ile, yine müvekkilimiz X pay ile müteveffanın mirasçısıdırlar. (Ek-2: Nüfus Kayıt Örneği)

Davalı taraf, müteveffa henüz sağ ve fakat ağır hasta olduğundan beridir müteveffanın arazi ve bağlarında ekim-biçim yapmış semeresinden de sadece kendisi faydalanmış ve X’nın vefat ettiği tarih olan 22.10.2016 tarihinden sonra da müvekkillerimizin haklarına tecavüz etmek suretiyle ve müvekkillerimizin izni ya da onayı olmaksızın aşağıda belirtiğimiz taşınmazlar üzerinde ekip-biçme suretiyle semerelerinden yararlanarak kazanç sağlama faaliyetlerine halihazırda dahi devam etmektedir. Bu husus X …… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ….. D.iş sayılı delil tespit dava dosyasından …. tarihinde yapılan keşif ile de kesin ve net bir biçimde ispatlanmıştır.

X … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … D.iş sayılı delil tespit dava dosyasında yapılan … tarihli keşif sırasında dinlenen, taşınmazların bulunduğu ….Mahallesi Muhtarı …. ifadesinde “ihtilafa konu taşınmazları oğul ….. ekip biçtiğini beyan etmiştir. Bununla birlikte köy muhtarı diğer üç tarla ile ilgili de ekip biçme ve mahsul toplama işinin son bir yıldır oğul …. tarafından yapıldığını ifade etmiştir. (EK-3: Keşif tutanağı)

Davalı tarafa söz konusu durum hakkında gönderilen ihtarnameye (Ek-6: İhtarname) rağmen tek başına ekip biçmeye ve tarlalardaki semerelerden tek başına fayda sağlamaya devam etmiş ve halen etmektedir. Bu anlamda öncelikle ivedi şekilde davalının dava konusu taşınmazlarda müvekkillerimiz hisseleri oranındaki haksız tecavüzünün önlemesi zarureti hâsıl olmuştur.
Davalı, delil tespit davasından ve X yılı hasat dönemi ile X yılı hasat dönemi için görülen ecrimisil tazminatı ve müdahalenin men’i talepli davadan sonra da söz konusu taşınmazları haksız şekilde ve müvekkillerimizin onayı olmaksızın ekip biçmeye ve kazanç sağlamaya devam etmektedir. Mahkemenizce yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ile söz konusu durum açık bir biçimde anlaşılacaktır.

Sonuç olarak;

Öncelikle davalının haksız tecavüzünün önlenmesi maksadıyla dava konusu taşınmazlarda müvekkillerimizin hisseleri oranında davalının müdahalesinin men’ine,

Davalının müvekkillerimize de ait olan taşınmazlarda X yılında da devam eden haksız faaliyetlerinin Sayın mahkemenizce de tespitinin yapılarak işbu faaliyetleri sonucu ne kadar kazanç sağladığının hesaplanması için bilirkişi raporu aldırılmasına,
Tespit edilen miktardan müvekkillerimiz payına düşen kısmın davalıdan tazminine karar verilmesini talep etmek zarureti hâsıl olmuştur.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 323. Maddesi yargılama giderlerinin hangi kalemler olduğunu düzenlemiş olup, geçici hukuki koruma tedbirlerine ilişkin giderlerinde de yargılama gideri olduğu belirtilmiştir. Delil tespit davası da geçici hukuki koruma tedbirleri içerisinde bulunduğundan ve ayrıca Yüksek Mahkeme kararlarınca delil tespit giderlerinin yargılama gideri sayılacağından bahisle delil tespit davamız sırasında yapılan masrafları Sayın Mahkemenize arz etmek zarureti hâsıl olmuştur.

Nitekim Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 29.9.2014 tarih ve 2013/17636 E., 2014/12548 K. Sayılı kararında “Mahkemece kabul edilen miktarın içinde tespit giderlerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. 22/03/1976 gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince delil tespit giderleri, yargılama giderlerinden olduğundan, tespit masraflarının yargılama giderleriyle birlikte kabul ve ret oranına göre hüküm altına alınması gerekir.” Şeklinde belirtmiştir.

Buna göre; X ….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … D.iş sayılı delil tespit davası dosyasında başvurma harcı olarak 31,4-TL, vekalet harcı olarak 4,6-TL, peşin harç olarak 51,7-TL, keşif harcı olarak 221,8-TL, keşif taksi ücreti olarak 500,00-TL, bilirkişi ücreti olarak 300,00-TL, posta masrafı olarak 25,00-TL olmak üzere toplam 1134,5-TL harcama yapılmıştır. (EK-7: Masraf dekontları)

HUKUKİ NEDENLER                   : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                                      : Davalı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

Mirasçılık Belgesi (Dilekçemiz ekinde ibraz edilmiştir)
Söz konusu tüm taşınmazlara ilişkin Tapu Kayıtları (Dilekçemiz ekinde ibraz edilmiştir)
Nüfus kayıtları (Dilekçemiz ekinde ibraz edilmiştir)
.. tarihli ihtarname ve tebliğ şerhi (Dilekçemiz ekinde ibraz edilmiştir)
X .. Asliye Hukuk Mahkemesi … D.iş sayılı dosyası (Celbini talep ediyoruz.)
X .. Asliye Hukuk Mahkemesi .. E. Sayılı dosyası (Celbini talep ediyoruz.)
Tanık, Keşif, Bilirkişi, yemin ve sair bütün deliller.

NETİCE VE TALEP                      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Davalının ihtilaf konusu taşınmazlarda müvekkillerimizin hisseleri oranındaki müdahalesinin men’ine,
Davalının ihtilaf konusu taşınmazlarda X yılı hasat dönemi haksız kullanımı/faydalanması sonucu elde ettiği kazançtan müvekkillerimiz miras payına düşen kısmının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalından tahsiline,
Tüm yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı tarafa tahmiline,

karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

Avukatı Saim İNCEKAŞ

Ekleri:

Mirasçılık Belgesi
Nüfus Kayıt Örneği
Keşif Tutanağı
Tapu Kayıtları
Bilirkişi Raporları
Noter ihtarı
Masraf Dekontları
Harçlandırılmış ve baro pulu ihtiva eden vekaletname sureti

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.