Ecrimisil Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

…../….. ESAS

CEVAP VEREN DAVALI               :

 VEKİLİ                                             : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVACI                                          

KONU                                               :Dava dilekçesine cevapların sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                             :

Davacı tarafından İstanbul İli, ……………………… arsasının bir kısmını müvekkilimin işgal ettiğinden bahisle 1999 yılı ve devam eden yıllar için aylık 200 TL’den olmak üzere kira bedeli talep etmiştir. Davacının talebi haksız ve kötü niyetli olup, kabul edilmesi mümkün değildir. Şöyle ki;

  • Müvekkilim iyi niyetle, elinde bulunan kadastro krokisine uygun şekilde 1998 yılında binayı yapmış olup, kötü niyetli olmaması sebebi ile ecrimisil talebinin yasa gereğince  kabul edilmesi mümkün değildir  Zira davacı tarafından istenen ecrimisil; gerek öğretide gerekse yargısal uygulamalarda, zilyet olmayan malikin, malik olmayan KÖTÜNİYETLİ ZİLYETTEN isteyebileceği bir tazminattır.Müvekkilim ise kötü niyetli değildir.

Müvekkilim İstanbul İli, …………….. İlçesi …………… Köyü ………… mevkinde bulunan ……….. ada, 2 parselde bulunan yerin 1993 yılından beri malikidir.

Müvekkilim söz konusu arazinin bulunduğu yerdeki binayı,  1998 yılında yapmış ve oturmaya başlamış, bu tarihten beri de oturmaya devam etmektedir. Müvekkilimin bu yeri 1998 yılında yapıp kullanmaya başladığı, elektrik aboneliği ile de sabittir.(ek)

Müvekkilimin taşınmazı yaptığı tarihteki kadastro evrakına bakıldığında, kimsenin yerine girmediği açık ve nettir. Bu husus kadastro detay krokisi ile sabit olup, belediyeden de istenebilir.(ek)

Bu da açıkça müvekkilimin o tarihte ellerinde olan kadastro krokisine göre davacının yerine müdahale etmeksizin iyi niyetle sadece kendi sınırlarında binayı yaptığını göstermektedir.

Açıklanan sebeplerle müvekkilimin kötü niyetli olmadığı açık ve nettir. Bu sebeple TMK 995. Madde gereğince müvekkilimin kötü niyetli olmaması sebebi ile davacının talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

 

  • Ecrimisile karar verilebilmesi için yasa gereğince zilyedin kötü niyetli olması Müvekkilimin de davacının tapusundan önce yeri satın alıp, yaptığı, o zaman ellerinde bulunan kadastro krokisine uygun hareket ettiği düşünüldüğünde kötü niyetli olmadığı açıktır. Bu sebeple davacının talebinin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

Ancak mahkeme aksi yönde ise de, davacının talep ettiği miktarın haksız kazanç sağlamaya yönelik olduğu açık ve nettir. Zira davacının taşınmazının bulunduğu yerde davacının tüm arazisinden daha büyük yere oturtulmuş kiralık daire fiyatları dahi bu fiyatta iken, davacının beyanına göre balkon taşmasından kaynaklanan talebin aylık 200 TL olarak talep edilmesi fahiş bedel olup, kötü niyetle haksız kazanç elde etmeye yönelik davacının talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

  • Davacı tarafından 1999 yılından beri işgal edilen yerle ilgili olarak 17 yılı kapsayacak şekilde ecrimisil talep edilmişse de, 05.1938 tarih ve 29/10 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve Yargıtay’ın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabi olup, davacının talebi zamanaşımına uğramıştır. Bu sebeple zamanaşımı itirazımızın dikkate alınmasını talep ediyoruz.

  • Davacı tarafından taşkın yerin yıkılması talep edilmişse de, TMK 724 ve devamı maddelerince hak ve nesafet ilkeleri doğrultusunda taşkın yapı var ise de, yıkım aşırı zarara sebep olacağından, bu yerin bulunduğu arazi bedelinin hesaplanması, tarafların kabul etmesi halinde bedel karşılığının ödenerek yıkım talebinin reddedilmesini talep ediyoruz.

  • Davacı tarafından 5. Madde ile 17 senelik toplam 40.800 TL talep edilmişse de, 17.000 TL tutarında dava açmıştır. Kısmi ya da belirsiz alacak davasına ilişkin de ibare bulunmamaktadır. HMK 119. Madde gereğince eksikliğin tamamlanması için davacıya süre verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER                             : Tapu kaydı, Elektrik abonelik belgesi, Kadastro krokisi, keşif, bilirkişi, emsal bedeller, tanık, her türlü yasal deliller

SONUÇ VE TALEP              : Yukarıda açıklanan sebeplerle,

-Müvekkilimin kötü niyeti olmaması sebebi ile davacının ecrimisil talebinin reddini,

-Mahkeme aksi kanaatte ise zamanaşımı itirazımız doğrultusunda talebinin reddini,

-Harç eksikliği sebebi ile eksik harcın tamamlanması için davacıya süre verilmesini, süre içerisinde tamamlanmaması halinde HMK 119 gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini,

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

   Davalı Vekil

Av. 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.