Ecrimisil Davasına Cevap Dilekçesi

Haz 11, 2019 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Ecrimisil Davasına Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ADANA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: …../….. ESAS

CEVAP VEREN DAVALI               :

 VEKİLİ                                             : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVACI                                          

KONU                                               :Dava dilekçesine cevapların sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                             :

Davacı tarafından İstanbul İli, ……………………… arsasının bir kısmını müvekkilimin işgal ettiğinden bahisle 1999 yılı ve devam eden yıllar için aylık 200 TL’den olmak üzere kira bedeli talep etmiştir. Davacının talebi haksız ve kötü niyetli olup, kabul edilmesi mümkün değildir. Şöyle ki;

Müvekkilim iyi niyetle, elinde bulunan kadastro krokisine uygun şekilde 1998 yılında binayı yapmış olup, kötü niyetli olmaması sebebi ile ecrimisil talebinin yasa gereğince  kabul edilmesi mümkün değildir  Zira davacı tarafından istenen ecrimisil; gerek öğretide gerekse yargısal uygulamalarda, zilyet olmayan malikin, malik olmayan KÖTÜNİYETLİ ZİLYETTEN isteyebileceği bir tazminattır.Müvekkilim ise kötü niyetli değildir.

Müvekkilim İstanbul İli, …………….. İlçesi …………… Köyü ………… mevkinde bulunan ……….. ada, 2 parselde bulunan yerin 1993 yılından beri malikidir.

Müvekkilim söz konusu arazinin bulunduğu yerdeki binayı,  1998 yılında yapmış ve oturmaya başlamış, bu tarihten beri de oturmaya devam etmektedir. Müvekkilimin bu yeri 1998 yılında yapıp kullanmaya başladığı, elektrik aboneliği ile de sabittir.(ek)

Müvekkilimin taşınmazı yaptığı tarihteki kadastro evrakına bakıldığında, kimsenin yerine girmediği açık ve nettir. Bu husus kadastro detay krokisi ile sabit olup, belediyeden de istenebilir.(ek)

Bu da açıkça müvekkilimin o tarihte ellerinde olan kadastro krokisine göre davacının yerine müdahale etmeksizin iyi niyetle sadece kendi sınırlarında binayı yaptığını göstermektedir.

Açıklanan sebeplerle müvekkilimin kötü niyetli olmadığı açık ve nettir. Bu sebeple TMK 995. Madde gereğince müvekkilimin kötü niyetli olmaması sebebi ile davacının talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Ecrimisile karar verilebilmesi için yasa gereğince zilyedin kötü niyetli olması Müvekkilimin de davacının tapusundan önce yeri satın alıp, yaptığı, o zaman ellerinde bulunan kadastro krokisine uygun hareket ettiği düşünüldüğünde kötü niyetli olmadığı açıktır. Bu sebeple davacının talebinin tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

Ancak mahkeme aksi yönde ise de, davacının talep ettiği miktarın haksız kazanç sağlamaya yönelik olduğu açık ve nettir. Zira davacının taşınmazının bulunduğu yerde davacının tüm arazisinden daha büyük yere oturtulmuş kiralık daire fiyatları dahi bu fiyatta iken, davacının beyanına göre balkon taşmasından kaynaklanan talebin aylık 200 TL olarak talep edilmesi fahiş bedel olup, kötü niyetle haksız kazanç elde etmeye yönelik davacının talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Davacı tarafından 1999 yılından beri işgal edilen yerle ilgili olarak 17 yılı kapsayacak şekilde ecrimisil talep edilmişse de, 05.1938 tarih ve 29/10 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve Yargıtay’ın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabi olup, davacının talebi zamanaşımına uğramıştır. Bu sebeple zamanaşımı itirazımızın dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Davacı tarafından taşkın yerin yıkılması talep edilmişse de, TMK 724 ve devamı maddelerince hak ve nesafet ilkeleri doğrultusunda taşkın yapı var ise de, yıkım aşırı zarara sebep olacağından, bu yerin bulunduğu arazi bedelinin hesaplanması, tarafların kabul etmesi halinde bedel karşılığının ödenerek yıkım talebinin reddedilmesini talep ediyoruz.

Davacı tarafından 5. Madde ile 17 senelik toplam 40.800 TL talep edilmişse de, 17.000 TL tutarında dava açmıştır. Kısmi ya da belirsiz alacak davasına ilişkin de ibare bulunmamaktadır. HMK 119. Madde gereğince eksikliğin tamamlanması için davacıya süre verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER                             : Tapu kaydı, Elektrik abonelik belgesi, Kadastro krokisi, keşif, bilirkişi, emsal bedeller, tanık, her türlü yasal deliller

SONUÇ VE TALEP              : Yukarıda açıklanan sebeplerle,

-Müvekkilimin kötü niyeti olmaması sebebi ile davacının ecrimisil talebinin reddini,

-Mahkeme aksi kanaatte ise zamanaşımı itirazımız doğrultusunda talebinin reddini,

-Harç eksikliği sebebi ile eksik harcın tamamlanması için davacıya süre verilmesini, süre içerisinde tamamlanmaması halinde HMK 119 gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini,

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Ecrimisil Davasına Cevap Dilekçesi

Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ

Ecrimisil Davasına Cevap Dilekçesi

3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

CEVAP VEREN

DAVALILAR:

VEKİLLERİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVA DEĞERİ:

KONU: Davaya cevaplarımızın ve takas defi itirazımızın     sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-)Davacı tarafça, mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı dava dosyası ile müvekkillerimiz aleyhine açılmış bulunan ecrimisil talepli tazminat davasını kabul etmek mümkün değildir. Karşı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddialar asılsız olup taleplerinin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Şöyle ki;

2-) 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun “dürüst davranma” başlıklı ikinci maddesinde herkesin haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğu ve bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumadığı kayıt altına alınmıştır. Bu bağlamda  davacı taraf dürüst davranma ilkesine aykırı hareket ederek müvekkiller ile aralarındaki iştirak halinde mülkiyet kapsamında terekede yer alan taşınmazlar bakımından oluşan borçlardan kendisini muaf sanmaktadır. Davacı taraf ortak murise ait terekede yer alan xxxxxxxx numaralı taşınmazı tarafların ortak murisinin ölümünden bu yana tek başına ve müvekkillerime hiçbir ecrimisil bedeli ödemeksizin kullanmasına karşın işbu davayı açması bile kötü niyetli bir yaklaşım içinde olduğunu göstermektedir. Müvekkiller tarafından davacı tarafa xxxxx 3. Noterliği aracılığıyla 27/07/2020 tarihli xxxx yevmiye numarasıyla çekilen ihtarnamede davacı tarafın haksız olarak işgal ettiği xxxxxx parselde yer alan E/9 numaralı bağımsız bölüm yönünden intifadan men’i bildirilmesine karşın davacı taraf yaz tatilini haksız işgal ettiği bağımsız bölüm üzerinde geçirmiştir. Müvekkiller tarafından davacı tarafa çekilen ihtarname ekte yer almaktadır.

3-) Ecrimisil talebine konu olan taşınmazlar ile alakalı kira sözleşmeleri ve yatırılan kira bedellerini gösterir banka kayıtları mevcuttur. Müvekkillerimiz adına ortak hesap olarak açılan  ve 05.09.2020 tarihine kadar da aktif olarak kullanılan Vakıfbank’ta bulunan xxxxx hesap numarası ve yine müvekkillerimiz adına ortak hesap olarak açılan ve hali hazırda aktif olan Türk Ekonomi Bankası’nda bulunan xxxxx hesap numarası incelendiğinde ecrimisil talebine konu taşınmazlardan ne kadar kira bedeli alındığı anlaşılacaktır. İlgili banka kayıtları ekte yer almaktadır.

4-) Davacı tarafça ecrimisil istenilen ve kiraya verilmesi istenmeyen taşınmazlardan elde edilen kira bedeli ile davacı tarafın müvekkillerimi tehdit ederek kullanmalarını engellediği ve ortak murisin ölümünden bu yana herhangi bir ecrimisil bedeli ödemeksizin sadece kendisinin kullandığı ortak muristen kalan yazlık evin aidat ve alt yapı giderleri ödenmektedir.  Bunlara ilişkin ödeme dekontları ile xxxxx’nin muavin defteri de ekte sunulmuştur. Ayrıca müvekkiller tüm mirasçıların sorumluluğundaki xxxxxxxx’ndeki altyapı giderlerinin çoğalması karşısında biriken borçları süresinde ödeyemedikleri için haklarında icra takibi başlatılmıştır. Davacı taraf ve müvekkillerin borçlu olduğu xxxxxx 1. İcra Müdürlüğü’nün 2020/xxxx E. Sayılı dosyasında tüm mirasçılar borçlu olmasına karşın yine alacaklı vekili ile müvekkiller haricen anlaşmışlar ve ecrimisile konu taşınmazlardan gelen kira bedelleri ile davacı tarafın da sorumlu olduğu borca karşılık 2.200,00 TL kısmi ödeme yapmışlardır. 2.200,00 TL borcun ödendiğine ilişkin alacaklı xxxxxx Kooperatifi vekili tarafından imzalanmış 20.09.2020 tarihli makbuz da ekte sunulmuştur.

5-) Ecrimisil talep edilen taşınmazlar yönünden davacı tarafın taşınmazların ortak murisin ölümünden hemen sonra kiraya verildiği şeklindeki iddiası gerçek dışıdır. Ecrimisil istenen taşınmazlar ortak murisin ölümünden sonra uzun bir süre boş kalmıştır. Taşınmazların ne zaman kiraya verildiğini ya da taşınmazların kiraya verilmesi sonucu ne kadar kira bedeli alındığını gösterir elimizde kira sözleşmeleri ile ortak hesaba ilişkin banka hesap kayıtları mevcuttur. Aynı zamanda taşınmazların iyileştirilmesi ve tadilatına yönelik yapılan masraflara ilişkin fatura ve belgeler de elimiz de mevcuttur. Vergi mükellefi olmayan xxxxx dava konusu taşınmazın çatı ve kalorifer temizliğini, kombi bakımını ve apartmanın bahçe ve çevre düzenlemesini, ağaç ilaçlama ve budama işi de dahil olmak üzere toplamda 2.350,00 TL karşılığında yaptığına dair müvekkillerimize kendi imzasını taşıyan yazılı belge vermiştir.Vergi mükellefi olmayan  xxxxxx dava konusu taşınmazın tamiri ve boya badana işlerini yapmak için müvekkillerimizden elden teslim şeklinde 2.500,00 TL aldığını gösterir yazılı ve imzalı belge vermiştir. Söz konusu belgeler ekte yer almaktadır. Yargılama sırasında taşınmazların zorunlu gider kalemini oluşturan belgelerde adı ve imzası bulunan kişiler ayrıca tanık listemizde yer alacaktır. Tarafların ortak murislerinin mezarı da dava konusu taşınmazlardan elde edilen gelir ile mermer şeklinde yaptırılmıştır. Buna ilişkin fatura da ekte sunulmuştur. Müvekkiller ortak murisin ölümünden sonra veraset ve intikal vergisini ödeyerek mirasçılar adına muristen kalan taşınmazların tapularını çıkartmışlardır. Davacının da sorumlu olduğu tapu dairesi adına maliyeye yatırılan 768,00 TL veraset ve intikal vergisini gösterir tahsil alındısı ekte sunulmuştur.

6-) Hem dava konusu taşınmazların hem de sadece davacı tarafça kullanılan ve işgal edilen, ortak muristen mirasçılara intikal eden xxxx’da bulunan yazlık evin  zorunlu sigortaları da müvekkiller tarafından yaptırılmaktadır. Terekede yer alan taşınmazlar bakımından davacı tarafın da sorumlu olduğu tüm DASK sigorta poliçeleri ekte yer almaktadır. Davacı tarafın kullanımındaki yazlık evin aidat gideri müvekkiller tarafından ödendiği gibi kullanıma bağlı olarak oluşan elektrik, su faturaları da kira gelirlerinden karşılanmaktadır. Her ne kadar müvekkillerimizce belgelendirilemese de ortak murisin ölümüne bağlı oluşan giderler ile hayrına okutulan mevlit masrafı da ecrimisil talep edilen taşınmazlardan elde edilen kira gelirinden karşılanmıştır.

7-)Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkillerimize karşı açılan işbu kötü niyetli davanın reddine karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Aksi halde ecrimisil hesaplaması yapılırken müvekkillerce ödenen sayın mahkemeye sunduğumuz ve davacı tarafın da yasal mirasçı olması sebebiyle sorumluluğunun bulunduğu  fatura, belge ve ödeme kayıtlarına ilişkin şimdilik toplam xxxxxx TL’nin mahsup edilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER       : 6098  sayılı BK. , 6100 sayılı HMK. ,4721 sayılı MK.

HUKUKİ DELİLLER        :

1. … MUAVİN DEFTER KAYITLARI(ORTAK MURİS xxxxx ADINA KAYITLI),

2. Müvekkiller adına ortak hesap şeklinde Türk Ekonomi Bankası’nda bulunan xxxxxx hesap numarasına ilişkin hesap kaydı,

3.Müvekkillerimiz adına ortak hesap olarak açılan  ve 05.09.2020 tarihine kadar da aktif olarak kullanılan Vakıfbank’ta bulunan xxxxx hesap numarasına ilişkin hesap kaydı,

4. Dava konusu taşınmazlara ilişkin kira sözleşmeleri,

5.Dava konusu taşınmazlar ile davacı tarafın kullanımındaki taşınmazın müvekkiller tarafından yaptırılan DASK poliçeleri,

6. Terekede yer alan ve davacı tarafın kullanımındaki yazlık eve ilişkin xxxxx’ne müvekkillerimiz tarafından yapılan ödemelere ilişkin banka dekontları,

7. Dava konusu taşınmazlar için yapılan zorunlu masraflara ilişkin xxxxx ve xxxxx’in imzasını içerir yapılan işin niteliğini ve miktarını gösterir belge,

8. Tanık (Tanık listemiz ayrıca bildirilecektir.),

9. Tarafların ortak murisinin mezar yapımı için düzenlenen fatura,                                                

10. Müvekkiller tarafından yapılan ödemeye ilişkin alacaklıxxxxx Yapı Kooperatifi vekili tarafından düzenlenen makbuz,

11.Bilirkişi incelemesi,

12. Davacının da sorumlu olduğu ortak muristen mirasçılara kalan taşınmazlara ilişkin tapu dairesi adına maliyeye yatırılan 768,00 TL veraset ve intikal vergisini gösterir tahsil alındı belgesi,

13. Müvekkiller tarafından davacı tarafa xxxxx Noterliği aracılığıyla … tarihli xxxxxx yevmiye numarasıyla çekilen ihtarname,

14.Yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve resen mahkemece tespit edilecek nedenlerle, öncelikle müvekkillerimize karşı açılan açıkça hakkın kötüye kullanılması niteliğindeki işbu  davanın reddi ile mahkeme masraflarının ve avukatlık ücretinin davacı karşı tarafa yükletilmesine, aksi halde ecrimisil hesabı yapılırken tüm kayıt ve belgeleri sayın mahkemeye sunulduğu üzere müvekkillerimiz tarafından iyiniyetli bir şekilde yapılan zorunlu ve yararlı masraflar ile tüm tarafların sorumlu olduğu borçlara karşı müvekkiller tarafından yapılan ödemelere ilişkin şimdilik toplam miktar olan xxxxxx TL’nin mahsubuna karar verilmesini, saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davalılar Vekilleri

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.