Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Ağu 4, 2020 | Taşınmaz Satış Vaadi

Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

SATMAYI VAAD EDEN       

SATIN ALMAYI

VAAD EDEN : 

SATIŞ VAADİNE KONU

GAYRIMENKUL :

Ben aşağıdaki mühür ve imzası bulunan Silivri …..Noteri ……

……..adresindeki dairemde çalışır iken yanıma gelen satış vaadinde bulunan halen yukarıdaki adreste oturduğunu beyan edenin gösterdiği :

Silivri Nüfus Müdürlüğünce değiştirme nedeni ile sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre İstanbul ili   kayıtlı bulunan  ile satın alma vaadine bulunan ve halen yukarıda yazılı adreste oturduğunu beyan eden ve gösterdiği :

 seri ve  sicil numarası ile verilme fotoğraflı nüfus cüzdanına göre  sırada kayıtlı bulunan, dairede bana başvurarak bir düzenleme şeklinde gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesini istediler. Kendileri ile konuştum .Yasal yeteneklerinin bulunduğunu ve okur yazar olduklarını anladım.İbraz ettikleri nüfus cüzdanlarından kanı sahibi oldum. Vaad ve taahhüt eden sıfatı ile hareket edenler söze başlayarak dediler ki ;

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ

1-TARAFLAR : İş bu sözleşme , bir taraftan   adresinde yerleşik (bundan böyle satıcı olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan  adresinde yerleşik (bundan böyle kısaca alıcı olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU : İş bu sözleşmenin konusu satıcının maliki olduğu ve adına tescilli tapunun İstanbul İli parselde kayıtlı mesken niteliğinde Bodrum Kat 1 No’lu bağımsız bölümün alıcıya satışının satıcı tarafından vaad ve taahhütü ile alıcının bu vaad ve taahhüdü kabulünden ibarettir.

3-GAYRIMENKULÜN SATIŞ

BİLGİSİ VE ÖDEME ŞEKLİ :

3-1) Alıcı , satış vaadine konu gayrımenkulün satış bedeli olarak , satıcının iş bu gayrımenkul için ekte sunulan ING Bankası ‘ndan çekmiş bulunduğu onay kodlu konut kredi sözleşmesinin geri ödeme planı doğrultusunda kredi geri ödemelerinin tamamını …… tarihinden geçerli olmak üzere bizzat ilgili bankaya ödeyecektir.

3-2 Alıcının bankaya ödenecek aylık taksitleri belirlenen günde ödememesi halinde her taksit için ayrı olarak taksit bedelinin % 10 u oranında gecikme tazminatı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

3-3 Alıcı, satış bedelinin usulune uygun ve kredi sözleşmesinde belirtilen ödeme planındaki taksitleri iki ay üst üste ödemediği taktirde ya da bir yıl içersinde üç kez farklı aylar da gecikmeli ödeme yaptığı taktirde satıcının iş bu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olup, alıcı satış bedelinin usulüne uygun olarak ödenmemesi nedeniyle satıcının sözleşmeyi feshetmesi halinde , ödenen toplam kredi miktarının 2017 dönemi için % 100’ünü, 2018 dönemi için %90’ını, 2019 dönemi için %80’ini, 2020 dönemi için %70 ‘ini , 2021 yılı için %60’ını, 2022 yılı için %50’sini 2023 yılı için %40’ını 2024 yılı için %30’unu, 2025 yılı için %20’s,ni karşılayan miktarın kendisine iadesinden gayrıkabili rücu feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.İş bu halde satıcının alıcıdan gayrımenkulün satıcıya teslim tarihinden itibaren kira bedeli talep hakkı da saklıdır.

3-4 Alıcı tarafından kredi ödemelerinin ilgili bankaya zamanında ödenmemesi sebebi ile banka tarafından yasal takibe geçilmesi (ihtar gönderilmesi de dahil) durumunda satıcının sözleşmeyi fesh etmesi durumunda ise alıcı ödemiş bulunduğu tüm kredi miktarının kendisine iadesinden gayrıkabili rücu feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. İş bu halde satıcının alıcıdan gayrımenkulün satıcıya teslim tarihinden itibaren kira bedeli talep hakkı da saklıdır.

4-TAPU DEVRİ : Sözleşme konusu gayrımenkulün satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde alıcı tarafından bankaya kredi ödemesinin tamamının ödenip bitirilmesi ve gayrımenkulün kaydındaki ipoteğin kaldırılması kaydıyla resmi şekilde alıcıya tapu devri , ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde en geç 1 ay içerisinde devredilecektir. Ancak taraflar karşılıklı ve yazılı irade beyanları ile bu süreyi uzatabilirler.

Gayrımenkulün kaydındaki ipoteğin kaldırılmasına ilişkin harç ve masraflar alıcıya aittir.

5-GAYRIMENKUL TESLİMİ: Sözleşme konusu gayrımenkul 05/05/2017 tarihinde alıcı tarafa teslim edilmiştir.

6-SÖZLEŞME’NİN DEVİR EDİLMESİ : Taraflar iş bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir ve temlik edemezler.

7-SÖZLEŞMENİN FESHİ : Satıcı, alıcının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yukarıdaki tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmediği taktirde 3. maddedeki şartlar ile birlikte feshedebilecektir.

Alıcı , 3. maddedeki hususlar meydana gelmemek şartyla iş bu sözleşmeyi fesh edebilir. Ancak bu durumda ödenen kredi toplamının %50 sini karşılayan miktarın kendisine iadesinden gayrıkabili rücu feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

İş bu halde satıcının alıcıdan gayrımenkulün satıcıya teslim tarihinden itibaren kira bedeli talep hakkı da saklıdır.

8-HARÇ VE MASRAFLAR : İş bu sözleşmenin tapuya şerh edilmesine ilişkin ve iş bu sözleşme tahtında ve gayrımenkullerin tapuda devri sırasında doğacak( damga vergisi, noter masrafları, alım satım harçları dahil,) tüm vergi, harç ve masraflar alıcı tarafından ödenecektir.

9-SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ : İş bu sözleşme tapu kütüğüne taraflarca birlikte veya taraflardan birince şerh edilebilir.

10-İş bu sözleşme on maddeden ve iki sayfadan ibaret ve ekinde satış bedelini oluşturan kredi geri ödeme planını ile birlikte kabul edilmektedir.

SATICI-ALICI

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.