Dünya Devletlerinde Avukatlık Yaklaşımları

Mar 5, 2020 | Tanım & Denemeler & Tarihçe

Günümüzde Dünya Devletlerinde Avukatlık Yaklaşımları

Kara Avrupası ve Amerikan Avukatlık Modelleri

Günümüz avukatlık mesleğinde iki farklı anlayış etkili olmaktadır.

Bunlardan biri, “Kıta Avrupası avukatlık anlayışı ”dır. Klasik avukatlık anlayışı da denilen bu anlayış etrafında toplanan ülkelerde avukatlık, kamu hizmeti olarak kabul edilmekte, birbirine benzeyen kurallarla yapılmaktadır.

Avukat, bir yandan kendi bürosunda, kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyeti yapmakta, bireyden aldığı ücret karşılığında ona hukuksal yardım sunmakta, ancak aynı zamanda bir kamu hizmetini yerine getirmektedir.

Bu sistemde yargılama faaliyeti, savcımn kamu adına suçladığı, avukatın savunduğu, karşı tezi ileri sürdüğü ve yargıcın da yargılayıp, karar verdiği diyalektik etkinlik olarak kabul edilmekte; bu üçlü ilişki yumağı içinde kurumsal yetki kullanan avukat, toplumda yaşayanların sözcülüğünü yap

makta, yargıya yardımcı olmanın ötesinde yargılamanın “kurucu öğesi” olarak adalet dağıtımında görev almaktadır.

“Bir kimseye yapılan adaletsizliği, herkese yapılan bir tehdit olarak kabul etmekteyim” sözcüklerinde biçimlenen bu temel anlayış doğrultusunda avukat, ülkede hukuk kurallarının üstünlüğünü savunan, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında görev alan, adaletin gerçekleşmesi için çalışan bir meslek mensubu olarak görev yapmaktadır. Bu amaç ile avukat, istediği işi alma yahut işi reddetme hakkına sahip olmakta, yoğun bir reklam yasağına tabi tutulmakta, şube açamamakta, avukatlık mesleki faaliyetini kesinlikle ticari boyuta taşıyamamakta, avukatlık faaliyetinin yanı sura gelir getirici başka bir iş yapamamakta, iş sahibi ile doğrudan görüşmekte, güven esasma dayalı bir ilişki kurmakta ve bireyin her türlü hukuki sorununun çözümünde görev yapabilmektedir. Ayrıca meslek örgütleri, meslek etiği olarak kabul edilen meslek kurallarıyla mesleğin bir disiplin etrafında yapılmasını sağlamaktadır.

Ülkemizde klasik avukatlık sisteminden uzaklaşmalar olmakla beraber, uygulanmakta olan sistem, Kıta Avrupası klasik avukatlık anlayışı ile kanun ve meslek kuralları yönünden benzerlik göstermektedir.

İkinci anlayış olarak ortaya çıkan “Anglo-Sakson avukatlık anlayışı ”nda avukatlık mesleki faaliyeti, ticari nitelikte görülmekte ve avukat bir işletme sahibi sayılmaktadır. Avukatlık mesleğinde klasik sonrası dönem “iktisat ideolojisinin egemenliği ” olarak da adlandırılan bu uygulamada işin kamusal boyutu ikinci plana itilmekte ve hatta ortadan kalkmaktadır.

Bu anlayış ile avukat, piyasanın ekonomik koşulları içinde mesleği yerine getirmekte, her türlü olanaktan yararlanarak reklam yapabilmekte, alışveriş torbalarına reklam verebilme, “bir avukata ihtiyacınız mı var”, “çok uygun fiyatlarla hukuki hizmetler”, “175 dolara boşanma” gibi gazete ilanı verebilmekte, uluslararası ortamda faaliyet yapabilmekte, teknik etkinlik ön plana çıkmakta (hukuk teknisyeni), salt iş sahibinin çıkannı savunmakta, çıkann adalet anlayışı ile çatışması avukatı ilgilendirmemektedir.

ABD hukukunda avukatların serbest piyasa koşullan içinde çalışmaları, şirketleşebilmeleri, reklam yapabilmeleri gibi konulann yanı sıra ücret belirleme konusunda herhangi bir sınırlamanın olmaması ve bir taraftan bunlann hem sebebi hem de sonucu olan, bir taraftan da bağımsız bir gelişim sergileyen vekalet ücretinin kural olarak karşı tarafa yükletilemez olması sistemin Kıt’a Avrupa’sı avukatlık sisteminden bir başka farkını ortaya koymaktadır.

Yukanda değindiğimiz avukatlık anlayışının olmazsa olmazı olan “avukatın iş sahibi ile özdeşleşmemesi ilkesi ” önem taşımamakta, avukat şirketleşerek, şubeler açarak meslek faaliyetini sürdürmekte, büyük hukuk firmaları ortaya çıkmakta, bunlar, başka ülkeleri de kapsayıcı biçimde tekel ortamı yaratarak büyümekte, firmalara bağlı binlerce avukat kimliği ile görev yapan avukatlar “bağımlı avukat”, “işçi avukat” ortaya çıkmakta, avukatlıkta uzmanlaşma kaçınılmaz olmaktadır.

“Amerikan avukatlık anlayışı ” olarak açıklanabilecek bu anlayış ile Kıta Avrupa’sının yerleşik avukatlık anlayışı çatışma halindedir. Yaklaşık 30 yıldır süren bu mücadelede ağırlık Amerikan modeline doğru kaymaktadır.


Temeli 1200-1300’lü yıllarda atılan Kara Avrupa’sı avukatlık anlayışı, karşı sistemin kendini etkilediğinin sonuçlarını kısa sürede görüp, nedenlerini tartışıp, kendine bir yol haritası çizmezse, teknolojinin ve ekonomik gelişmelerin ışığı altında kendini yenileyemezse, yeni bir anlayış ve yapılanma içine giremezse, modern ve aktif bir hizmet verebilmek için çalışmazsa, Amerikan avukatlık anlayışının egemenliğini kabul zorunda kalacaktır.


Bu anlayış içinde avukatlık mesleğinin klasik nitelikleri;

  1. Tekel hakkı,
  2. Bağımsızlık,
  3. İşlevsel bağımsızlık,
  4. Kamusal faaliyet ve serbest meslek olma niteliği
  5. Ticari olmama,
  6. Şahsen ifa

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Dünya Devletlerinde Avukatlık Yaklaşımları

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.