Bir Sayfa Seçin

Dosyaya Vekalet Sunma Dilekçesi -1-

Bir dava dosyasına vekalet sunumu ile ilgili dilekçe örneği aşağıda gösterildiği gibidir. Davaya vekalet sunulması sonucu artık tebligatlar avukata yapılacak ve avukat UYAP sistemi üzerinden dosyada tanımlanacaktır.


ADANA 6. AİLE  MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO              :(Dosya No)

DAVACI                   :(İsim Soyisim)

VEKİLİ                     :Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU                       :Mahkemeniz dosyasına vekaletimizin sunulması, gerekçeli karar çıktığında tarafımıza tebliğ edilmesi talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR

Mahkemeniz dava dosyasına vekaletimizi sunarak UYAP üzerinden davalı taraf vekili olarak tanımlanmamızı ve bu aşamadan sonraki tüm tebligatların tarafımıza yapılmasını talep ederiz.

 

 

 

                                                                                       Davacı Vekili

                                                                                 Av. Saim İNCEKAŞ

EK      :Vekaletname.

Ağır Ceza – Dosyaya Vekalet Sunma Dilekçesi -2-

AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO   :

 

KONU             : Davaya vekil olarak atandığımızı gösterir vekaletname sunulması ve kabulü ile müvekkilimizin duruşmada hazır edilmesi  hakkındadır.

NETİCE VE TALEP    :Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz vekaletnamenin mahkemenizce   kabulü ile yukarıdaki esas sayılı davaya vekil olarak kabulümüze, sanığın duruşmada hazır edilmesi için ilgili cezaevine müzekkere yazılmasına ve  dosyanın bir suretinin tarafımıza verilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                              

                                                                                              Sanık Vekili

Vekil Olarak Eklenme Talebi -3-

T.C

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: …………. E.

               

Yukarıda esas numarası verilen dosya tarafımızın ………………………………..’nın vekili olarak eklenmesini ve dosyanın bir örneğinin tarafımıza verilmesini talep ederim.03/05/2019

Av.

Vekalet Sunma ve Fotokopi İsteme Dilekçesi -4-

ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 2019/…. E.

 

SANIK                  : ………. ………… (TCKN: …………..)

MÜDAFİİ              : Av. ……… …………….

 

KONU                   : Dosyaya Vekaletname Sunumu Ve Fotokopi Talebi Hk.

AÇIKLAMALAR    :

Mahkemenizin yukarıda bilgileri verilen dosyasında sanık müdafii olarak vekâletnamemizi dosyaya sunuyoruz. Ekli vekâletname ve yetki belgesine binaen anılan dosyanın bir adet fotokopisinin büromuz çalışanlarından Av. ……. ……….’a teslimini ve Uyap kaydımızın yapılmasını müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ../../…..

Sanık Müdafii

Av.

 

 

EKLER        :

1- Vekâletname Sureti

2-Yetki Belgesi

Vekalet Sunma ve Fotokopi İsteme Dilekçesi -5-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO: 2018/450 E.

KONU: Dosya suretinin tarafıma verilmesi talebi

AÇIKLAMA VE GEREKÇELER

1- Mahkemeniz nezninde yukarıda esas numarası yazılı  dosyasında görülen davada müvekkil vekili olarak 15/03/2019 tarihinden itibaren dava tarafımızdan takip edilmektedir,davanın tüm detaylarının incelenmesi bakımından dava dosyasının bir suretine ihtiyaç duyulmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM

Açıklanan nedenlerle dava dosyasının bir suretinin tarafıma verilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederim.16.05.2019

                                                                                                                              Davalı Vekili

Dosyaya Vekalet Sunma Dilekçesi (Asliye Hukuk) -6-

ADANA X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

Dosya No       :

Davacı            :

Vekili              :

Konu              : Vekaletname Sunulması Hakkında

Açıklamalar   :  Yukarıda Esas numarası verilen dosyaya davacı olarak vekalet ibraz ediyoruz. Onaylı vekaletname sureti iş bu dilekçemizin ekindedir. Vekil olarak UYAP kaydımızın yapılması suretiyle iş bu dava dosyasına ilişkin bütün yazışmaların vekil olarak tarafımıza yapılmasını vekaleten talep ederiz.

                                                                              Davacı Vekili

                                                                                 

EK:  Onaylı Vekaletname Sureti

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi