Dosya Masrafı Geri Alma Dilekçesi Örneği

Bankadan Dosya Masrafını Geri Alma Dilekçe Örneği

İŞ BANKASI  ….. İLİ  ….. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU                        : Kredi/Dosya masrafları iadesi.

Müvekkilim  ….. (TC Kimlik No: ……….) bankanızdan kredi kullanmış olup bankanızı kredi müşterisidir. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi/dosya masrafı adı altında birçok ödemede bulunmuştur.  Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.” Bu nedenle bankanızdan müvekkilimin bugüne kadar kullanmış olduğu tüm kredilerin;

1) Sözleşmelerini,

2) Ödeme plan ve dekontlarını,

3) Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini tarafımıza kargo/posta veya e-mail yoluyla,

4) On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafımıza iadesini,

Aksi taktirde müvekkilimin alacağının faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağını bildiririm. Saygılarımla.

EK: Vekaletname sureti

…..

      Vekili

Av. …..

Adres: …..

E-mail …..

IBAN;

Banka: …..

Bankadan Dosya Masrafını Geri Alma – Tüketici Mahkemesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ   (     )  TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    :…    

VEKİLİ                      :Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI                    :

DAVA DEĞERİ        :……….(Fazlaya İlişkin Hak ve Alacaklarımız Saklı Kalmak Kaydı ile Şimdilik)

KONU                        :Fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile ……. TL Dosya Masrafının Ticari Faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi istemi hakkında

AÇIKLAMALAR

1-Davacı müvekkil davalı bankadan tüketici olarak kredi kullanmıştır. Davalı banka davacı müvekkilden değişik kalemlerde dosya masrafı almıştır.(Ek 1-Banka hesap hareketi ile dekontu)

Davalı bankanın tahsil ettiği bu paralar davacı müvekkilden dosya masrafı olarak alınmıştır. Ancak davalı banka kanuna karşı hileye başvurmak ve tüketicinin haklarını engellemek maksadıyla dava konusu bu kalemlere farklı isimler vermiştir. Bu sebeple davalı bankanın dava konusu alacak kalemlerine verdiği isimlere aldanmamak gerekir.

2-Mahkemenizde işbu davayı açarken davalı bankanın davacı müvekkilden aldığı dosya masrafı kalemlerinden hangisini haksız olarak aldığı ile hangisini haklı olarak aldığını davacı müvekkilin bilmemesi sebebiyle davacı müvekkil fazlaya ilişkin hak ve alacaklarını saklı tutarak işbu davayı açmıştır.

Zira Yargıtay kararlarına göre davalı banka makbuzunu ibraz ederek masraf ettiğini ispat edemediği dosya masrafı kalemlerini iade etmekle yükümlüdür. Bu sebeple davalıdan dava konusu alacak kalemleri dekontları ile makbuzlarının birer suretinin istenilmesi ile bilirkişi incelemesi ile davacı müvekkilin alacak miktarının tespit edilmesini talep ediyoruz.Buna göre davacı müvekkilin alacakları için fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutuyoruz.

3-Davalı banka davacı müvekkil ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak iyiniyet kurallarına aykırı düşecek şekilde davacı müvekkil aleyhine dosya masrafı ve hizmet bedeli altında  para tahsil etmesi haksız şart olduğundan ve haksız şartın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki yasanın 6.maddesi ile Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi gereğince kanuna ve hukuka aykırı olduğundan açılan dava kabul edilmelidir.

Davalı bankanın belirlemiş olduğu haksız şart davalı müvekkil için bağlayıcı değildir. Davacının standart olarak sözleşmeye koyarak davacı müvekkilden işbu bedeli tahsil etmesi hukuka aykırı olduğundan kabul edilemez.

4-Ekte sunduğumuz belgelerde görüldüğü gibi ekspertiz masrafları ile komisyon tahsilatlarının tamamı haksız olup bilirkişi tarafından hesaplanarak tarafımıza iade edilmesine karar verilmelidir.

DELİLLERİMİZ: Davalı banka kayıtları,dekontlar, Bilirkişi incelemesi,Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ileride delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile her türlü delil

ARAŞTIRILMASINI İSTEDİĞİMİZ HUSUSLAR:Davalı bankaya müzekkere yazılarak: Davacı müvekkilden tahsil edilen TR ……….. ve varsa diğer hesaplarından çekilen komisyon tahsilatı,ekspertiz masrafı gibi adlandırılan komisyon ve masraf kesintisi olarak alınan dosya masrafının hangi amaçla davacı müvekkilden tahsil edildiği ile dosya masrafı olarak her türlü dekont ve makbuzların mahkemenize gönderilmesinin istenilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda açıkladığımız ve resen göz önüne alınacak sebeplerle haklı ve hukuka uygun davamızın kabulü ile Fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile 13.650 TL Dosya Masrafının Ticari Faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.14.06.2016

DAVACI VEKİLİ

                     Av. Saim İNCEKAŞ

EK      1-Banka hesap hareketi ile dekontu

          2-Onanmış Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 11:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.