Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Oca 20, 2019 | MEVZUAT, Yönetmelikler

Resmi Gazete No: 30473
Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2018
Kurum: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik, disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atamaya yetkili amir: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

b) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

c) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekilini,

ç) Disiplin amiri: Yönetmeliğe ekli cetvelde disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,

d) Disiplin cezaları: 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan disiplin cezalarını,

e) Kurul Teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Disiplin Kurulları

Disiplin ve yüksek disiplin kurulları

Madde 5 – (1) Kurul Teşkilatında görev yapan tüm personel hakkında disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu merkezinde bir Disiplin Kurulu ve bir Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

Disiplin kurulunun oluşumu

Madde 6 – (1) Disiplin Kurulu; Başkan tarafından belirlenen,

a) Bir genel müdür yardımcısının başkanlığında,

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı,

ç) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü,

d) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü,

olmak üzere beş üye ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(2) Yedek üyeler de yukarıdaki usule göre belirlenir.

Yüksek disiplin kurulunun oluşumu

Madde 7 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu; Başkanvekilinin başkanlığında Başkan tarafından belirlenecek;

a) Biri Danıştay, biri Yargıtay üyeleri arasından iki asıl, iki yedek üye,

b) Genel müdürler arasından belirlenecek bir asıl, bir yedek üye,

c) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı,

olmak üzere toplam beş üye ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

Üyelerin görev süresi

Madde 8 – (1) Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

Kurullarda görevlendirilmeyecek olanlar

Madde 9 – (1) Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi kurullarda görevlendirilemezler.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide birleşmez.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar

Madde 10 – (1) Kurulların başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.

Disiplin kurulunun görev alanı ve çalışma usulü

Madde 11 

(1) Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerle ilgili olarak gönderilen dosyalar hakkında karar verir. Ayrıca ilgililere verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları inceler.

(2) Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde, soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde, soruşturma evrakına göre karar verir ve atamaya yetkili amire bildirir.

(3) Disiplin Kurulu, itirazlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendisine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

Yüksek disiplin kurulunun görev alanı ve çalışma usulü

Madde 12 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiillerle ilgili olarak amirler tarafından yapılan teklifleri karara bağlar. Ayrıca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına itirazları inceler.

(2) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin teklifleri, soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlar.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına yapılan itirazlarla ilgili işlerde, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendisine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararını verir.

(4) Yüksek Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya talimatla dinletmeye, mahallinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Sendika temsilcileri

Madde 13 – (1) Devlet memurunun üyesi olduğu sendika tarafından Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarına hangi temsilcinin katılacağı toplantı tarihinden önce ilgili kurula bildirilir.

(2) Sendika temsilcisine, soruşturma dosyasından suret verilir.

Kurulların çalışma usul ve esasları

Madde 14 – (1) Kurullarda toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması, ilgili disiplin kurulu başkanı tarafından sağlanır.

(2) Raportörlük görevi, disiplin kurulu başkanı tarafından görevlendirilen bir üye tarafından yürütülür.

(3) Disiplin kurulları üye tam sayısı ile toplanır. Sendika temsilcisinin yapılan çağrıya rağmen katılmaması toplantı yapılmasını engellemez. Raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlanması ve görüşmelerin yeterli görülmesi halinde açık oylamaya geçilir ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser kalınamaz. Disiplin kurulu başkanı oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde disiplin kurulu başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar disiplin kurulu başkanı tarafından açıklanır.

(4) Karar özeti, üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

(5) Disiplin kurullarının başkan ve üyeleri ile raportörlerin, görev başında bulunmamaları veya 10 uncu maddedeki sebeplerle toplantıya katılamamaları hallerinde, kurullara bunların vekil veya yedekleri katılır.

Kurulların ayrı bir ceza tayinine yetkisi

Madde 15 – (1) Kurulların ayrı bir ceza tayinine yetkileri yoktur. Teklifi veya itirazı kabul ya da reddederler.

(2) Teklifin reddi halinde, atamaya yetkili amir on beş gün içinde yetkisi dahilinde başka bir disiplin cezası verebilir.

(3) Yüksek Disiplin Kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan itirazın kabulü halinde ise disiplin kurulu, kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

Kurullarda kararların yazılması ve tebliği

Madde 16 – (1) Kararlar, karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak, karara karşı başvuru yolları ve süreleri ile oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır ve kurul başkanı ile üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine de kararda yer verilir.

(2) Kurulların tüm kararları, imzaların tamamlanmasını müteakiben ilgili memura en geç on beş gün içinde tebliğ edilir.

Kurul kararlarının uygulanması

Madde 17 – (1) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirce uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Disiplin Amirlerinin Görev ve Yetkileri

Disiplin amirleri

Madde 18 – (1) Kurul Teşkilatında çalışan personele uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Ek Cetvelde gösterilen yetkili disiplin amirleri tarafından verilir.

(2) Ek Cetvelde disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetki ile veya vekaleten yürütenler de bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisine sahiptir.

(3) Ek Cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amirliği yetkisini kullanır.

Üst disiplin amirleri

Madde 19 – (1) Başkan, Kurul Teşkilatındaki görevli bütün memurların üst disiplin amiridir.

(2) Kurul merkez teşkilatında birim amirleri, birimlerindeki bütün personelin diğer disiplin amirlerine göre üst disiplin amiridir.

(3) Üst disiplin amirleri, bu sıfatla haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler.

Disiplin amirlerinin görevleri

Madde 20 – (1) Disiplin amirlerince, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı fiil ya da hali tespit edilen memurlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilir.

(2) Disiplin amirlerince verilen, uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazın disiplin kurulunca kabulü halinde, disiplin amiri kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

(3) İlgili disiplin kurullarınca kademe ilerlemesinin durdurulması veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası tekliflerinin reddedildiği durumlarda, ret kararının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde atamaya yetkili amirce başka bir disiplin cezası verilebilir.

Disiplin amirlerinin yetkileri

Madde 21 – (1) Disiplin amirleri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye yetkilidirler.

(2) Özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya yetkilidirler.

(3) Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet memurluğundan çıkarma cezaları yerine, ret kararlarının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde 657 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası vermeye yetkilidirler.

Disiplin amirlerinin sorumlulukları

Madde 22 – (1) Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Kanun ve özel kanunlarla verilen yetkileri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler.

(2) Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;

a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen on beş gün içinde vermek,

zorundadırlar.

(3) Ancak, memurların, bu Yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan disiplin amirlerinden birisi ile birlikte işledikleri disiplin suçlarına ilişkin soruşturma, Başkan tarafından belirlenecek disiplin amirince yapılır. Suça iştirak eden disiplin amirinin başka bir soruşturma usulüne tabi olması halinde, bu hususta yetkili mercilerce yapılacak soruşturma sonucu beklenmeksizin, memur hakkındaki soruşturma Başkan tarafından belirlenecek disiplin amirince yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

Yürürlük

Madde 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.

EK CETVEL

 

I- KURUL MERKEZ TEŞKİLATI

 
 

1. DİSİPLİN AMİRİ

2. DİSİPLİN AMİRİ

3. DİSİPLİN AMİRİ

 
A- GENEL MÜDÜR, MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANI Başkanvekili      
B-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İlgili Genel Müdür Başkanvekili    
C-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ        
1-Özel Kalem Müdürü Başkanvekili      
2- Şef, Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sekreter ve diğer personel Özel Kalem Müdürü Başkanvekili    
Ç-GENEL MÜDÜRLÜKLER  
1-Daire Başkanı İlgili Genel Müdür Yardımcısı İlgili Genel Müdür Başkanvekili  
2- Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, İlgili Daire Başkanı İlgili Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
3- Şef, Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satınalma Memuru, Arşiv Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför, Hizmetli, Dağıtıcı, Bekçi, Kaloriferci ve diğer personel İlgili Şube Müdürü İlgili Daire Başkanı İlgili Genel Müdür Yardımcısı  
4-Bilgi işlem birimlerinde;        
a) Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, İlgili Daire Başkanı İlgili Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
b) Mühendis, İstatistikçi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı ve diğer personel Bilgi İşlem Müdürü İlgili Daire Başkanı İlgili Genel Müdür Yardımcısı  
D- MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI  
1- Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Daire Başkanı Başkanvekili  
2- Şef, Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satınalma Memuru, Arşiv Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför, Hizmetli, Dağıtıcı, Bekçi, Kaloriferci ve diğer personel İlgili Şube Müdürü İlgili Daire Başkanı Başkanvekili  

II- KURUL TAŞRA TEŞKİLATI

 
 

1. DİSİPLİN AMİRİ

2. DİSİPLİN AMİRİ

3. DİSİPLİN AMİRİ

 
A-İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIKLARI  
1-Seçim Müdürü, Seçim Müdür Yardımcısı, Zabıt Katibi, Tekniker, Teknisyen, Memur, Hizmetli ve diğer personel İl Seçim Kurulu Başkanı Başkanvekili  
B-İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIKLARI  
1-Seçim Müdürü, Seçim Müdür Yardımcısı, Zabıt Katibi, Tekniker, Teknisyen, Memur, Hizmetli ve diğer personel İlçe Seçim Kurulu Başkanı Başkanvekili  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.