Devremülk Tatil Sözleşmesinin İptali ve Alacak Davası Dilekçesi

Devremülk Tatil Sözleşmesinin İptali ve Alacak Davası Dilekçesi

…. NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                     : …

ADRES                       : …

VEKİLİ                       : …

ADRES                       : …

DAVALI                     : …

ADRES                       : …

D.KONUSU                : Sözleşme Feshi ve İstirdat Davası

(14.12.2019 Tarihli Devre tatil Sözleşmesinin feshi, Ödenen ….000,00TL’nin ihtarnamenin davalıya tebliğ tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte istirdatı talep edilmektedir.)

D.DEĞERİ                  : …000,00 TL

AÇIKLAMALAR        :

Davalı şirket ile müvekkil …. arasında 14.12.2019 tarihinde… ili, … İlçesi, Güre- … Mevkiinde bulunan …. …Devre Tatil tesisinde, kişi sayısı 2+1/29 m2 alanlı … (A) Blok ünitesinde…. döneminde kullanımını kapsayacak şekilde devre tatil sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmenin imzalanması öncesinde ve sırasında da Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde öngörülen cayma formu müvekkilime teslim edilmemiştir.(Ek-1)

Müvekkil ….xxx , … No’lu Devre Tatil sözleşmesinde belirlenen …000,00 TL’yi davalı şirket hesabına eşi ….xxx’e ait banka kartıyla peşin olarak ödemiştir.(Ek-2)

Müvekkil… sözleşme yapılırken yeterince aydınlatılmadığı ve tatil şartlarının kendisine uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu sözleşmeyi feshetmek istemiştir. Bu sebeple müvekkilim adına cayma bildirimimizi içerir ihtarnameyi … 3. Noterliğinin … yevmiye numarasıyla davalı şirkete 23 Aralık 2019 tarihinde göndermiş ve ihtarnamemiz davalı şirket yetkilisine 26 Aralık 2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. (Ek-3)

Ancak davalı şirket ihtarnamemize bir cevapta bulunmadığı gibi yapılan görüşmelerde olumlu bir sonuç da alınamamış ve iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

AVANS FAİZ TALEBİ :

Davalı tacir olup, dava konusu alacak davalının ticari işletmesi ile ilgili olduğundan, avans faiz talep edilmektedir. (Yargıtay 13.HD. 2014/37569 E. 2015/27529 K. Ek-4’te sunulmuştur.)

NETİCE VE TALEP    : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak haklı nedenlerle;

Davamızın kabulü ile taraflar arasında akdedilen 14.12.2019 tarihli devre tatil sözleşmesinin feshine (iptaline-geçersizliğinin tespitine),

Davacının ödemiş olduğu 13.000,00 TL’nin cayma bildirimini içeren ihtarnamenin davalıya tebliğinden itibaren avans faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Yargılama masrafları ile avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygı ile arz ve talep ederim.

EK                               :

1-Devremülk sözleşme sureti (8 Sayfa)

2-Ödeme dekontu

3-Cayma bildirimi (4 Sayfa)

4-Yargıtay Kararı (1 Sayfa)

5-Onanmış vekaletname sureti

 Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.