DEVREMÜLK SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Devremülk Sözleşmenin İptali Dava Dilekçesi -1-

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI          : 

VEKİLİ            : 

ADRES             : 

DAVALI          : 

ADRES             : 

KONU              : Müvekkil ile davalı arasında 23.10.2011 tarihinde akdedilen sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ile iptaline ve müvekkilin ödemiş olduğu 14.004,00 TL’nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte tarafımıza iadesine  karar verilmesi istemlidir.

AÇIKLAMALAR            :

            Müvekkil davalı şirket elemanları tarafından davalının Beypazarında düzenlediği yemek davetine katılmış, davalı tarafından tahsis edilen bir otobüsle Beypazarına getirilmiş, burada sabah saat 10:00 dan akşam saat 19:00 a kadar ağırlanmış kendilerine orada bulunan örnek daireler gezdirilmiş, oluşturulan atmosferin etkisiyle ve devre mülk satış bedelinin sadece o güne has olarak indirimli olduğu, bu bedelden tekrar alınmasının mümkün olmayacağı belirtilerek, müvekkilin sağlıklı düşünme fırsatı engellenerek müvekkil ile davalı arasında 23.10.2011 tarihinde devre mülk sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu gayrimenkulün 31.12.2013 tarihinde teslim edileceği taahhüt edilmiştir. Müvekkil sözleşmeye ilişkin edimini ifa etmiş, fakat davalı şirket ne taahhüdünü yerine getirerek devre mülk inşaatını yapmış, ne de gayrimenkulü müvekkilin yıllık kullanımına tahsis etmiştir. Edimini   ifa hususunda temerrüde düşen davalı şirket ile yapılan bu devre mülk sözleşmesinin kapıdan satış sözleşmesi niteliğinde olduğu ve tüketici tarafından ilk kullanımında muayene edildiği ve bu suretle ilk kullanımından itibaren cayma hakkının kullanılabileceği Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunu ve yerleşmiş Yargıtay içtihatlarıyla da kabul edilmiştir.

            Bu konuya ilişkin Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2014/27680 E., 2015/29186 K. ve 08.10.2015 karar tarihli kararında; “Bu tip satışlar, tecrübe ve muayene koşullu satışlardan olduğundan, cayma hakkı ancak hizmetin ifasından sonra, başka bir ifade ile tatil hakkı kullanıldıktan sonra işlemeye başlayacak olup, bu süre içinde sözleşme askıdadır. Davacı devre mülk hakkını kullanmadığını belirtmekte olup, bu durumda cayma hakkını kullanma süresi henüz başlamamış olduğundan, davacının cayma hakkını kullanması mümkündür.” diyerek; devre mülk satışlarında, cayma süresinin sözleşme imza tarihinde başlaması, tüketicinin haklarını zedeleyeceğinden ötürü sürenin tatil hakkı kullanıldıktan sonra işlemeye başlaması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Bu yüzden müvekkilin cayma bildirimi için süreyi geçirdiğini iddia etmek yerleşik Yargıtay içtihatlarına da aykırılık teşkil eder.

            Tüketicilerin bu tarz alışverişlerinde, teslim edilmemiş mal veya ürünlerden dolayı sadece sözleşmede belirtilen sürelerde cayma hakkını kullanacağını düzenleyen hükümler doktrin ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre yok hükmündedir. Devre mülk satışının, tecrübe ve muayene koşullu satışlardan olduğu kuşkusuzdur. Bu yüzden cayma hakkının da hizmetin ifasından sonra başlayacağını kabul etmek, buna karşılık aksi yönde düzenlenmiş olan sözleşmede ise sözleşme imza tarihinden itibaren başladığını belirten maddeleri yok hükmünde kabul edilmelidir. Bu surette sözleşmenin gereğini yerine getirmeyen borçlu şirketin ileri sürdüğü tüm iddia ve savunmalar geçersizdir. 

            Diğer taraftan Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 15. maddesinin 3. bendin de “Devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.” hükmüne yer verildiği dikkate alındığında davalı şirketin yönetmelik hükmünü de ihlal ettiği çok açık ortadadır. Bu nedenle müvekkilin cayma hakkı dahi henüz sona ermemiştir. Davalı şirket yükümlülüklerini yerine getirmemeş olup müvekkilin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı da bulunmaktadır.

            Öte yandan; yapılan devre mülk sözleşmesi ayni bir hak olup, resmi şekilde yapılmadığından geçersizdir. Devre mülk hakkı 634 sayılı KMK’nun 57-60. Maddeleri ile TMK’nın 780 ve 781. maddelerinde düzenlenmiştir. TMK’nın ilgili maddelerinde irtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescilinin şart olduğu ve irtifak hakkına ilişkin sözleşmenin ancak resmi şekilde yapılması halinde geçerli olduğu açıkça belirtilmiştir. Yasal düzenlemeler karşısında müvekkil ve davalı arasında imzalanan sözleşmenin geçersiz olduğunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır. YANİ MÜVEKKİL İLİ SAĞLAYICININ İMZALAMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞME ADİ YAZILI SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLUP, RESMİ ŞEKİLDE YAPILMADIĞINDAN VE TAPU KAYITLARINA İŞLENMEMİŞ VE MÜŞTEREK MÜLKİYET TESİS EDİLMEDİĞİNDEN GEÇERSİZDİR. Satış sözleşmesinin geçersiz olmasının yanında sözleşme ve sözleşme imzalanırken yerine getirileceği söylenin hiçbir yükümlülük yerine getirilmemiştir. Benzer konuda Yargıtay 13 HD.’nin 04.07.2013 tarih ve 2013/4117-18427 esas karar sayılı kararda “Tapuda kayıtlı taşınmazların satışının, MK nun 706 , BK 213, Tapu K.26 ve Noterlik K.60 maddeleri gereğince resmi şekilde yapılması zorunlu olup, haricen düzenlenen satış sözleşmeleri hukuken geçersizdir. Bu nedenle taraflar arasındaki devre mülk satış sözleşmesi de tapulu taşınmazın satışına ilişkin olup geçersizdir. Geçersiz sözleşmeye dayanarak davacının fesih ve ödediği bedelin iadesini her zaman talep hakkına sahiptir. Bu nedenle davacının ödediği bedelin iadesine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. ” şeklinde kararı ile konuya açıklık getirilmiştir.

            Devre mülk sözleşmesinin geçersiz olması nedeniyle sözleşmenin iptalini ve müvekkil tarafından bu güne kadar davalıya ödenen toplam 14.004,00 TL’nin ödenme tarihlerinden itibaren işletilecek ticari faiziyle birlikte iadesiyle isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : TKHK, TBK, HMK, ilgili mevzuat hükümleri ve Yargıtay içitihatları

DELİLLERİMİZ :  23.10.2011 tarihli taraflar arasında imzalanan sözleşme, Sözleşme konusu gayrimenkule ait tapu kayıtları, bilirkişi, tanık, keşif ve her türlü yasal delil

SONUÇ                               : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle:

            1-Müvekkil ile davalı arasında imzalanan sözleşmenin geçersizliğinin TESPİTİ ve İPTALİNE,

            2-Müvekkil tarafından davalıya yapılmış olan toplam 14.004,00 TL’nin ödemenin, ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile ÖDENMESİNE,

            3-Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına,

 

            Karar verilmesini müvekkil adına talep ederim.

 

                                                                                                                                 Davacı Vekili

Adana Avukatı Saim İncekaş

Devremülk Sözleşmenin İptali Dava Dilekçesi -2-

 ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE;

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

 

 

DAVACI                                         :

 

VEKİLİ                                          :

 

MUHATAP                                    :

 

KONU                                             :Devre Tatil Sözleşmesi’nin gereklerinin yerine getirilmemesi sebebiyle Sözleşmeden dönülmesinden bahisle fazlaya dair hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıylaödenen bedellerin yasal faiziyle birlikte iadesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                         :

 1. Fatma Şengöz (Bundan sonra “Müvekkilim” olarak anılacaktır.) ile *****TERMAL TURİZM İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ( Bundan sonra “Davalı Şirket” olarak anılacaktır. ) arasında ****** no.lu daireleri satın almak maksadı ile 24.850,00-TL bedelli 02.2011 tarihli ****, ***** ve ****** evrak numaralı Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini[Ek-1] Sözleşmeler” imzalanmıştır. Sözleşmelere konu bedel Müvekkilim tarafından Sözleşmelerin imza tarihinde nakden ödenmiştir.

[Ek-1 **** evrak numaralı Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri]

 1. İmzalanan bu Sözleşmeler’de 13.03.2003 tarih 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Yönetmelik” 5. maddesinde yer alan ve Sözleşmelerde bulunması zorunlu hususlara yer verilmemiştir.Yönetmelik’in 5. maddesine göre;

“ 1) Devre tatil sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve busözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Kanunda,“nüsha” ifadesinin kullanılması nedeniyle, sözleşmenin fotokopisinintüketiciye verilmesi yeterli olmayıp, sözleşmenin iki nüsha olarakhazırlanıp imzalanması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesigerekmektedir.

2) Sözleşmede;

 1. a) Tüketicinin, sağlayıcının ve malikin isim, unvan, açık adres,telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
 2. b) Sözleşme konusu hakkın niteliği, kapsamı ve kullanımkoşulları,
 3. c) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri, taşınmazinşaat halinde ise fiilî durumu ve makul bir tamamlanma tarihi,

ç)Taşınmazın tamamlanmasına veya tamamlanamadığı hallerdeyapılmış olan her türlü ödemenin, yasal faiziyle birlikte iadeedileceğine dair bir taahhüt,

d)Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeriortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ilebunlardan yararlanma şartları,

e)Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin neşekilde olacağına ilişkin açıklamalar,

 1. f) Sözleşmenin süresi ve sözleşme konusu hakkın kullanılabileceğidönem,
 2. g) Sözleşme konusu hakkın kullanılması karşılığı olarak tüketicitarafından ödenecek bedel, ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımıiçin ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu yasal giderler ve genelidari masrafların ne şekilde hesaplanacağına ilişkin açıklamalar,

h)İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir eködemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bir kayıt,

ı) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkünolup olmadığı,

i)Cayma hakkı ve bu hakkın ne şekilde kullanılacağı, caymabildirimlerinin gönderileceği sağlayıcıya ilişkin bilgiler,

 1. j) Tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgilerin”yeralması gerekmektedir.

Özellikle; Sözleşmelerde CAYMA HAKKIve BU HAKKIN SÜRESİ NE ŞEKİLDE KULLANILACAĞI, TAŞINMAZLARIN FİZİKİ DURUMU, Sözleşmeler’e konu hakların devir veya takasının mümkün olup olmadığı, vb. konularda müvekkilim bilgilendirilmemiştir. Diğer bir yandan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi ve tüketiciye verilmesi gereken “Tanıtım Broşürü” de müvekkilime teslim edilmemiştir.

 1. DAVALI ŞİRKET TESLİMDE ve TAPU DEVRİNDE GECİKMİŞ; MÜVEKKİLİM DEVRE TATİL HAKKINI KULLANMAK İSTEDİĞİNDE BAŞKA DAİRE KENDİSİNE TEKLİF EDİLMİŞ VE 3 ADET DAİRESİ OLMASINA RAĞMEN HİÇBİR DAİRESİNİ KULLANMAMIŞTIR.

 1. Müvekkilime Sözleşmeler ile birlikte teslim Taahhütnamede [Ek-2] yer alan, 2013 yılında kurulması taahhüt edilen GERİ ALIM BORSASI KURULMAMIŞTIR. Diğer bir taraftan Müvekkilimle ve hali hazırda devre mülkü bulunan birçok malike bildirilen dilendiği zaman rayiç bedel üzerinden dairelerin geri alınabileceği vaadedilmiştir. Ancak Müvekkilim gayrimenkullerini iade etmek istediğindeDavalı Şirket tarafından çeşitli bahaneler ile oyalanmış sonrasında; bu borsanın kurulmayacağı, dilerse daire başına 6.000,00-TL ödenerek geri alınabileceği bilgisi paylaşılmıştır.Malumunuz olduğu üzere 2011 yılında 7.950,00-TL olan bir gayrimenkulün, 2015 yılında 6.000,00-TL bedel ile satılmasını beklemek mümkün değildir. TÜRKİYE ŞARTLARINDA BİR GAYRİMENKULUN DEĞER KAYBETMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI TARTIŞMAYA MAHAL VERMEYECEL DERECEDE AŞİKÂRDIR.

 

[Ek-2 Taahhütname Aslı]

 1. Devre Tatil satışlarıbirçok kişinin katıldığı tanıtım gezileri ile sağlanmış; bu gezilerde alınan gayrimenkullerin rayiç bedelle geri alınacağı, bu satışların bir yatırım aracı olabileceği hususu bildirilmiştir. BU YANILTICI BİLDİLENDİRMEYE İNANAN ALICILAR YATIRIM DÜŞÜNCESİ İLE SÖZ KONUSU GAYRİMENKULLERİ SATIN ALMAK MAKSADIYLA SÖZLEŞME İMZALAMIŞSA DA YATIRIM KONUSUNDA YANILTILMIŞLARDIR. Bu durum tanıkla ispat edilebilir niteliktedir.Bu vaad de yukarıda açıkladığımız üzere gerçekleşmemiş hatta Davalı Şirket tarafından inkar edilmiştir.

                 

 1. Müvekkilim Sözleşmeler’den döndüğünü Davalı Şirket’e gerek e-posta gerekse telefon yoluyla tüm iyiniyet ve nezaketi ile defalarca bildirmiş [Ek-3] ancak Davalı Şirket bu konuda herhangi bir işlem yapmayacağını belirtmiştir. Hal böyle olunca huzurda görülen davanın açılmasından başka çare kalmamıştır.

 

[Ek-3 E-posta görüntüleri]

 

HUKUKSAL NEDENLER :Tüketicinin Korunması Hk. Kanun, TBK, TMK, ve sair mevzuat.

DELİLLER                          :1.        Sözleşme Asılları,

 1. Taahütname Aslı,
 2. E-posta görüntüleri,
 3. Her türlü video ve ses kaydı,
 4. Tanık,
 5. Bilirkişi,
 6. Yemin,
 7. Karşı tarafça sunulacak delillere karşı sunulacak deliller
 8. Sair her türlü delil,

                                                                      

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle Müvekkilimin fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla;

 

 1. Sözleşmeden döndüğümüzden bahisle ödenen bedellerin yasal faiziyle birlikte İADESİNE,
 2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. Saygılarımla.

Davacı Vekili

Adana Avukat Saim İncekaş

 

Ekler                                      :

 

Ek-1 317887, 317888 ve 317889 evrak numaralı Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri Aslı

Ek-2 Taahhütname Aslı

Ek-3 E-posta görüntüleri                                          

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.