Derneğin Feshi Davası Dilekçesi Örneği

Derneğin Feshi Davası Dilekçesi Örneği


ÖRNEK – 1


 

… MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                        :

           

DAVALI                      : …  Derneği Yönetim Kurulu.

KONU                          : …  Derneği’nin feshi istemidir.

AÇIKLAMALAR       :

1-) Davalı  ……. Derneği kuruluş amacına aykırı hareket etmektedir. Dernek … Derneği olarak kurulduğu halde , …

           

2-) Müvekkilimiz de bu derneğin … numaralı üyesidir.

3-)

4-)

5-) Dernek kuruluş amacına hizmet etmediğinden ve yöneticilerinin çevresine kötü örnek olduğundan derneğin feshini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER  : Dernekler Kanunu,TMK ve diğer ilgili yasa maddeleri

HUKUKİ DELİLLER  : Dernek Tüzüğü, anıklar

SONUÇ VE İSTEM      : Açıklanan nedenler ile derneğin feshine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

                                  

                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                  Av.


ÖRNEK – 2 


…….  MAHKEMESİNE

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Kuruluşunda Noksanlık Bulunan Derneğin Feshi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1-) … Derneği, … Valiliğine vermiş olduğu …/…/… tarihli kuruluş bildirimi ile tüzel kişilik kazanmıştır.

2-) Ancak mülki amir tarafından yapılan incelemede Dernek Tüzüğü’nde bazı eksikliklerin bulunduğu ve bunların 30 gün içerisinde ikmal edilmesi gereği ilgililere tebliğ edildiği halde bu eksiklikler süresi içerisinde tamamlanmamıştır.

3-) …Valiliği tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazı ile derneğin feshi için dava açılması gereği bildirilmiştir.

                                          

4-) Bu nedenlerle adı geçen derneğin feshi için işbu davanın açılması ve  dava sonuna kadar derneğin faaliyetlerinin de tedbiren durdurulmasını istemek zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : İlgili dernek tüzüğü, bildirim yazıları, …Valiliği’nin yazılı talebi bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Derneği’nin feshine, tedbiren faaliyetlerinin durdurulmasına,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın