Bir Sayfa Seçin

T.C. AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:
KARAR NO:
HAKİM:
KATİP:
TESPİT İSTEYEN :
KONUSU :
TALEP TARİHİ:

Delil tespiti isteyen x . 15/03/2014 tarihli dilekçesiyle delillerinin tespitini talep etmiş bulunmakla dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda:

G.D. :

Tespite konu hususların delil niteliğinde bulunduğu, tespit yapılmadığı takdirde, delillerin zayi olacağı ve ileride tespitinin meşakkatli ya da olanaksız bulunacağı anlaşılmış olmakla; HMK. md 400. uyarınca mahallinde delil tespiti yapılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM:
Ayrıntısı ve gerekçesi yazılı olduğu üzere:

1- Tespit isteyenin haklarının korunması için, mahallinde bilirkişiye tespit yaptırılmasına; karşı tarafa şimdilik tebligat yapılmamasına;
2- Tespit işleminin, 17/03/2014 günü saat 14:00’de yapılmasına;
3- Tespit gider avansı olarak 800 TL’nin tespit isteyen tarafça yatırılmasına;
4- Bilirkişi tarafından düzenlenecek raporun bir örneğinin tespit dilekçesiyle birlikte karşı tarafa tebliğine;
5- Harç peşin alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına, dosya üzerinden, itiraz kâbil olmak üzere karar verildi. 15/03/2014

Katip 72525         Hakim 3812

Mahkeme Delil Tespit Kararı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi